X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21266
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr inż. Natalia Antoszewska
Nazwa i adres placówki:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego
ul. Poznańska 46 64 – 510 Wronki

Dyrektor szkoły: mgr Małgorzata Skrzypczak - Andrzejczak

Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Izabela Świniarska
Czas trwania stażu: 01.09.2012 – 31.05.2013

Posiadane kwalifikacje:
2013 Politechnika Poznańska, Studia Podyplomowe, Technika z wychowaniem komunikacyjnym,
2009 – 2011 Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pedagogika, specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe, studia magisterskie,
2008 – 2009 Uniwersytet Przyrodniczy im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, specjalność: Technologia Mięsa, studia magisterskie,
2006 – 2009 Wyższa Szkoła Zawodowa „Kadry dla Europy” w Poznaniu, Wydział Ekonomii i Nauk Humanistycznych, kierunek: Pedagogika, specjalność: Wychowanie Przedszkolne i Nauczanie Początkowe, studia licencjackie,
2003 – 2008 Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, kierunek: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, specjalność: Technologia Mięsa, studia inżynierskie.
Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity DZ.U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późniejszymi zmianami),
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z dnia 26 marca 2013 r.)

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
- uzyskanie, w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie ich
z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora. Omawianie ich, wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
6. Podniesienie kwalifikacji, pogłębienie wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział
w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego wewnątrzszkolnego bądź pozaszkolnego oraz przez samokształcenie.
7. Pogłębienie wiedzy i rozwijanie umiejętności dydaktyczno – wychowawczych.

§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Poznanie procedury osiągnięcia awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego.
1.1. Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karty Nauczyciela Ustawa o Systemie Oświaty, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej.
1.2. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia awansu zawodowego.
Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( z późniejszymi zmianami).
Rozpoczęcie stażu z dniem 1.09.2013 roku.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu Wrzesień 2013
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
2.1. Rozmowa wstępna.
2.2. Określenie zasad i form współpracy.
2.3. Wspólne opracowanie i podpisanie kontraktu pomiędzy opiekunem a stażystą. Umowa o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu.

Kontrakt zawarty pomiędzy opiekunem a stażystką.

Opiekun stażu Wrzesień 2013
Na bieżąco przez okres stażu

3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego.
3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.2. Przedstawienie go do akceptacji dyrektorowi szkoły.
Zatwierdzony plan rozwoju zawodowego.
Adres strony Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Wrzesień 2013 rok Do 20.09.2013 roku
Październik 2013 rok

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją.
4.1. Zapoznanie się ze sposobem wypełniania dzienników lekcyjnych
i zajęć pozalekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie tychże dokumentów.
4.2. Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
- Podstawa programowa kształcenia ogólnego”,
- „Statut Szkoły”,
- „Wewnątrzszkolny System Oceniania”,
- „Program Wychowawczy”,
- Program Profilaktyki”,
-„ Prawa i obowiązki ucznia”,
- „Regulamin dyżurów nauczycieli”,
- „ Regulamin wycieczek szkolnych”
- „Arkusz ocen ucznia”.
Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki. Opiekun stażu Wrzesień 2013 rok oraz cały okres stażu

5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi.
5.1. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP obowiązującymi w szkole oraz przepisami przeciwpożarowymi. Notatki własne. Potwierdzenie odbycia szkolenia. Opiekun stażu Dyrektor szkoły Wrzesień 2013 rok

6. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami oraz zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami.
6.1.Analiza planu lekcji.
6.2. Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej, zespołu samokształceniowego. Obserwacja
Notatki z Rad Pedagogicznych - lista obecności,
Podpisy Rodziców w dzienniku lekcyjnym Opiekun stażu
Dyrektor placówki, Wrzesień 2013 rok - oraz cały okres stażu

7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
7.1. Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć, arkuszy hospitacyjnych, notatek, dyplomów, zdjęć. Teczka stażysty Opiekun stażu Cały okres stażu -
rok szkolny 2013/2014

8. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
8.1. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju z uwzględnienie zmian i modyfikacji dokonanych w nim.
8.2. Dokonanie autoanalizy. Sprawozdanie z realizacji całego stażu Opiekun stażu Maj 2014 rok

9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
9.1. Sporządzenie wniosku.
9.2. Przygotowanie dokumentacji. Pisemny wniosek
Dokumentacja z realizacji stażu Opiekun stażu Maj 2014 rok

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły w której nauczyciel odbywał staż
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania.
1.1. Analiza „ Podstawy programowej kształcenia ogólnego” – edukacja wczesnoszkolna. Notatki własne Opiekun stażu Wrzesień 2013 rok

2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu.
2.1. Udział w pracach zespołu samokształceniowego – edukacja wczesnoszkolna.
2.2. Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych.
2.3. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (warsztaty, konferencje, seminaria).
2.4. Ukończenie studiów podyplomowych Technika z wychowaniem komunikacyjnym.
2.5. Samodzielne studiowanie czasopism, artykułów i literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki.
Plan pracy zespołu samokształceniowego

Plan pracy Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli
Lista obecności

Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

Recenzje przeczytanych książek, artykułów
Kserokopie artykułów; Spis literatury metodyczno-pedagogicznej; Opiekun stażu; Dyrektor szkoły' Lider zespołu samokształceniowego; Liderzy WDN; Inni nauczyciele
Cały okres stażu - rok szkolny 2013/2014

3. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
3.1. Wykorzystanie Internetu, słowników multimedialnych, interaktywnych gier i zabaw w pogłębieniu wiedzy własnej i uczniów.
3.2. Wykonanie środków dydaktycznych do zajęć, testów, sprawdzianów.
3.3. Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych w formie elektronicznej.
3.4. Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
3.5. Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego. Spis stron internetowych, Scenariusze zajęć

Teczka stażysty – przykładowe testy, sprawdziany
Płyta CD z zapisem elektronicznym
Teczka stażysty

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego
w Internecie; W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014
Październik 2013 roku

4. Organizowanie i udział w klasowych, szkolnych
i pozaszkolnych konkursach.
4.1. Zorganizowanie i przeprowadzenie całorocznego szkolnego konkursu ortograficznego dla uczniów klas III pt. „”Mistrz ortografii” (trzy etapy)
4.2. Udział w XII edycji konkursu pt. „ Na tropach przyrody” organizowanego przez Dyrekcję Lasów Państwowych w Pile.
4.3. Konkurs wiedzy o Patronie dla klas III. Regulamin szkolnego konkursu matematycznego, Zdjęcia, Wyniki poszczególnych etapów

Regulamin konkursu; Dyplom; Zdjęcia; Album przyrodniczy W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014
Od października 2013 roku do czerwca 2014 roku

5. Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole, podejmowanie dodatkowych zadań.
5.1. Udział w szkolnym zespole wychowawczym i profilaktycznym.
5.2. Prowadzenie zajęć koła przyrodniczego dla uczniów klas III.
5.3. Współorganizacja apeli okolicznościowych dla grupy wiekowej klas 0 – III (Dzień Edukacji Narodowej, warsztaty wielkanocne „Pisanki, kraszanki – jajka malowane”).
5.4. Organizacja jednodniowych wycieczek klasowych (Pożegnanie lata, powitanie jesieni, wyjazd do Teatru Animacji, Wielkiego i Muzycznego w Poznaniu).
Plan pracy kółka przyrodniczego; Scenariusze apeli, Zdjęcia;
Karty wycieczek, Zdjęcia
W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Współpraca z rodzicami 1.1. Udzielanie rodzicom/ prawnym opiekunom informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce i zachowaniu oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, (spotkania indywidualne „Otwarte drzwi”) itp.
1.2. Przeprowadzenie zebrań z rodzicami z rodzicami na temat:
1.2.1. Pogadanka na temat „ Jak motywować dziecko”.
1.2.2. Warsztaty pt. „Jak nauczyć dziecko się uczyć?”.
1.3. Zaangażowanie rodziców w przygotowania klasowych uroczystości.
1.4. Wspólne przygotowanie uczniów do egzaminu trzecioklasisty – OBUT –u.
1.5. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych(rozmowy indywidualne z rodzicami/prawnymi opiekunami), przekazanie rodzicom adresów czy numerów telefonów odpowiednich instytucji lub organizacji.
Notatki w dzienniku z rozmów z rodzicami/prawnymi opiekunami
Harmonogram spotkań, Scenariusze spotkań, Listy obecności
Dokumentacja fotograficzna, Plan Wychowawczy Klasy, Testy z lat poprzednich, Notatki własne, Wpis w dzienniku Opiekun stażu W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

2. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mających trudności w nauce. 2.1. Prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych dla uczniów klas III.
2.2. Współpraca z rodzicami /prawnymi opiekunami, szkolnym pedagogiem, psychologiem, logopedą oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
2.3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów – indywidualizacja.
2.4. Rozwijanie zainteresowań
i uzdolnień uczniów w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
Program zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, Opinie i orzeczenia z PPP; Scenariusze lekcji,; analiza opinii i orzeczeń z PPP, Wdrażanie wniosków do pracy
Opiekun stażu, Pedagog, Psycholog, Logopeda
W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

3. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych zgodnych
z Programem Profilaktyki i Programem Wychowawczym Szkoły. 3.1. Wnikliwa analiza treści Programu Wychowawczego Szkoły
I Programu Profilaktyki.
3.2. Kształtowanie właściwych postaw moralnych i patriotycznych uczniów – realizacja zadań związanych z projektem edukacyjnym pt. „Nasz Patron” – poznanie postaci Kornela Makuszyńskiego. Wnioski z analizy dokumentów do dalszej pracy; Projekt pt. „Nasz Patron”; Zdjęcia z realizacji poszczególnych zadań Lider do spraw Programu Wychowawczego I Programu Profilaktyki; Opiekun stażu
W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych.
1.1. Opracowanie harmonogramu i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych przez stażystę.
Harmonogram spotkań; Opiekun stażu; Wrzesień/ Październik 2013
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
2.1. Systematyczne (raz w miesiącu) hospitowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna.
2.2. Analizowanie zajęć pod kątem metod, toku lekcji, indywidualizacji nauczania.
2.3. Krótkie omówienie spostrzeżeń.
Harmonogram hospitacji, Arkusze z zajęć hospitacyjnych; Wnioski własne z obserwowanych zajęć Opiekun stażu W ciągu - stażu rok szkolny 2013/2014
(raz w miesiącu)
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub Dyrektora szkoły.
3.1. Nauka opracowywania scenariuszy zajęć.
3.2. Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacje z osobą hospitującą, analiza. Ewaluacja.
3.3. Systematyczne (raz w miesiącu) prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna lub Dyrektora.
Scenariusze zajęć, Arkusze obserwacji zajęć opiekuna stażu

Opiekun stażu, Dyrektor szkoły W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności.
4.1. Działanie antyrefleksyjne.
Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy uczniem.
4.2. Ocenianie własnych umiejętności , posiadanej wiedzy pod kątem jej przydatności w czasie prowadzonych zajęć, wprowadzanie udoskonaleń. Wnioski i uwagi do dalszej pracy
Opiekun stażu
Dyrektor szkoły W ciągu stażu - rok szkolny 2013/2014

Plan opracowała: Natalia Antoszewska Opiekun stażu: Izabela Świniarska

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.