X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21176
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Joanna Zalewska
nauczyciel nauczania zintegrowanego
w Szkole Podstawowej nr 94
im. Pierwszego Marszałka Polski
Józefa Piłsudskiego
w Warszawie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Joanna Zalewska
nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 94 w Warszawie
przedmiot nauczany: nauczanie zintegrowane
imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Beata Osiecka
data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010
okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy (1 września 2010- 31 maja 2013)

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z rozporządzenia MEN
dn. 14.11.2007r. Formy realizacji Termin
§7 ust. 2 pkt1 organizacja i doskonalenie warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach

1. Analiza przepisów prawa oświatowego. wrzesień

2. Rozmowa z opiekunem stażu –
-zawarcie „kontraktu”, określającego warunki współpracy,
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem,
- hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. wrzesień

wrzesień

wrzesień

okres stażu

okres stażu
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego – udział w radach szkoleniowych, praca w przedmiotowym zespole samokształcenia. okres stażu
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez aktywny udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego - udział w szkoleniach WDN, konferencjach, warsztatach metodycznych. okres stażu
5. Tworzenie własnego warsztatu pracy – gromadzenie pomocy dydaktycznych, układanie testów, zadań. okres stażu
6. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym, psychologiem. okres stażu
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju - gromadzenie świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, nagrań, zdjęć. okres stażu
8. Przygotowanie projektu sprawozdania. maj 2013
§7 ust.2 pkt 2 uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki,środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych 1. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym, pedagogiem szkolnym. okres stażu
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim. okres stażu
3. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- rozpoznanie sytuacji rodzinnej uczniów,
- obserwacja uczniów, rozmowy,
- rozwiązywanie sytuacji konfliktowych,
- nawiązanie współpracy z rodzicami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, logopedą, reedukatorem. okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

okres stażu

4. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami:
- zebrania, dni otwarte, rozmowy indywidualne, zeszyt do korespondencji. okres stażu
5.Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły. okres stażu
6. Przygotowywanie uczniów do konkursów – wspomaganie ich twórczej aktywności. okres stażu
7. Przygotowywanie uczniów do uczestnictwa w kulturze - udział w spektaklach teatralnych, seansach filmowych, koncertach muzycznych, lekcjach bibliotecznych i muzealnych, spotkaniach z ciekawymi ludźmi. okres stażu
8. Kształtowanie postaw patriotycznych – odwiedzanie miejsc pamięci narodowej we Włochach, kultywowanie szacunku dla tradycji rodzinnych i narodowych. okres stażu
9. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych, propagowa-nie zdrowego stylu życia:
- prowadzenie zajęć „Piramida żywienia”,
- udział w akcji „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”. okres stażu
10. Propagowanie edukacji ekologicznej – udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Dzień Ziemi”, zbiórka zużytych baterii, zbiórka makulatury. okres stażu
11. Kształtowanie tradycji szkolnych i klasowych:
- przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości i imprez klasowych – zabawa andrzejkowa, wigilia klasowa, bal karnawałowy. okres stażu
§7 ust.2 pkt 3 wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej 1. Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera. okres stażu
2. Prowadzenie zajęć informatycznych z uczniami. okres stażu
3. Opracowanie dokumentacji szkolnej ( wypisywanie świadectw uczniów). Dokumentowanie przebiegu stażu. okres stażu
4. Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych. okres stażu
5. Opublikowanie Planu Rozwoju Zawodowego oraz scenariusza zajęć na stronie internetowej. okres stażu
§7 ust. 2 pkt 4 zastosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań 1. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb moich i szkoły. okres stażu
2.Rozmowy z rodzicami na temat zachowania i postę-pów ich dzieci w nauce – zebrania, dni otwarte. okres stażu
3. Diagnoza potrzeb edukacyjnych uczniów – pogłębianie znajomości aktualnego rozwoju uczniów. okres stażu
4. Wykorzystanie zaleceń z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w pracy z dzieckiem. okres stażu
§7 ust. 2 pkt 5 posługiwanie się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż 1. Analiza przepisów prawa oświatowego ( także dotyczących awansu zawodowego nauczycieli). okres stażu
2. Analiza dokumentów szkolnych. okres stażu
3. Udział w pracy zespołu opracowującego 5 letni plan rozwoju szkoły. okres stażu
4. Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych. okres stażu

Opracowała: Joanna Zalewska

Zatwierdzono do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.