X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21144
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Niepubliczne Przedszkole Montessori
Akademia Uśmiechu
Ul. Rędzińska 44/46
42-200 Częstochowa

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Nauczyciel stażu: mgr Edyta Gurba
Opiekun stażu: mgr Agnieszka Bijak
INFORMACJE O NAUCZYCIELU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Edyta Gurba
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2014r.
Kwalifikacje:
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Zintegrowana Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Kierunek: Filologia Angielska
Specjalność: Nauczyciel języka angielskiego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Cel główny stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omówienie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli z dnia 1 marca 2013r.
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)


PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 2 pkt 1).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY SPOSÓB DOKUMENTACJI
1.Poznanie procedury awansu zawodowego. 1.1 Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
1.2 Zapoznanie się z różnymi publikacjami
(np. w Internecie) dotyczącymi awansu zawodowego. IX 2013 - notatki z analizy przepisów
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 2.1 Rozmowa wstępna.
2.2 Określenie zasad współpracy oraz omówienie treści zawartych w Planie Rozwoju Zawodowego. IX 2013 oraz na bieżąco - harmonogram spotkań
- kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3.Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. 3.1 Zredagowanie i złożenie Planu do zatwierdzenia. IX 2013 - Plan Rozwoju Zawodowego
4.Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania i organizacją przedszkola. 4.1 Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statutu Przedszkola
- Księgi Protokołów Rady Pedagogicznej
4.2 Udział w Radach Pedagogicznych. Cały okres stażu - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. 5.1 Analiza zasad bezpiecznego użytkowania sal i placu zabaw. Praktyczne zastosowanie zdobytych wiadomości podczas pracy.
5.2 Uczestnictwo w kursie BHP. Cały okres stażu - zaświadczenie o ukończeniu kursu BHP
6. Działalność w zespole nauczycielskim dokonującym ewaluacji pracy przedszkola. 6.1 Dokonanie ewaluacji pracy przedszkola w zespole nauczycielskim.
6.2 Przedstawienie wyników ewaluacji na spotkaniu Rady Pedagogicznej. Cały okres stażu - arkusze ewaluacji
- pisemne przedstawienie wyników ewaluacji
7. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji. 6.1. Zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej.
6.2 Prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć.
6.3 Przygotowywanie scenariuszy zajęć. Cały okres stażu - zapisy w dzienniku
- scenariusze zajęć
8. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz wybranego do realizacji programu. 8.1 Zapoznanie się z obszarami i celami Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
8.2 Analiza programu Dziecko w swoim żywiole.Program wychowania przedszkolnego – dobre praktyki. IX 2013 - zapis w dokumentacji stażu
9. Dokumentacja realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. 9.1 Systematyczne gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego. Cały okres stażu - zaświadczenia
- scenariusze zajęć
- notatki
- arkusze hospitacji
- fotografie, etc.
10. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego 10.1 Opis realizacji sporządzonego Planu Rozwoju Zawodowego. V 2014 - sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego 11.1. Sporządzenie wniosku
11.2. Przygotowanie dokumentacji. V 2014 - wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust. 2 pkt 2).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
12.Poznanie sposobów właściwego opracowywania scenariuszy zajęć. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz późniejsze ich omawianie. 12.1 Przygotowywanie scenariuszy prowadzonych zajęć.
12.2 Analiza i ocena przeprowadzonych zajęć pod względem och mocnych i słabych stron. Cały okres stażu - scenariusze zajęć
- notatki ze spotkań z opiekunem stażu

13. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe. 10.1 Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnych z potrzebami własnymi oraz przedszkola. Cały okres stażu - zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń, warsztatów
14. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w grupach przedszkolnych. 14.1 Przygotowywanie scenariuszy zajęć.
14.2 Przygotowywanie gazetki z pracami dzieci. Cały okres stażu - scenariusze zajęć
- fotografie prac wykonanych przez dzieci
15. Poszerzenie we własnym zakresie posiadanej wiedzy oraz umiejętności. 15.1 Czytanie różnych pozycji książkowych i artykułów o tematyce pedagogicznej oraz psychologicznej w prasie i Internecie. Cały okres stażu - spis przestudiowanej literatury
16. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej i dydaktycznej technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 16.1 Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
16.2 Redagowanie scenariuszy zajęć.
16.3 Drukowanie pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi. Cały okres stażu - scenariusze zajęć
- karty pracy dla dzieci
- dokumentacja związana ze stażem
17. Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielkami. 17.1 Publikacja Planu Rozwoju Zawodowego w Internecie. X 2013 - plan dostępny w dokumentacji przedszkola
18. Prowadzenie zajęć metodą M. Montessori. 18.1 Przygotowanie scenariuszy zajęć.
18.2 Opracowanie dodatkowych materiałów dla edukacji dziecka Cały okres stażu - fotografie
- przykładowe scenariusze zajęć
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust. 2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
18. Gromadzenie informacji o dziecku. 18.1 Prowadzenie kart informacyjnych dotyczących wychowanków.
18.2 Rozmowy informacyjne z rodzicami.
18.3 Rozmowy indywidualne z dzieckiem. Cały okres stażu - dokumentacja wewnętrzna grupy
- notatki
19. Współpraca z rodzicami. 19.1 Pozyskanie rodziców na rzecz grupy i przedszkola. Cały okres stażu - notatki w sprawozdaniu
20. Pogłębianie wiedzy w zakresie realizacji zadań wychowawczych. 20.1 Obserwacja dzieci.
20.2 Udział w szkoleniach dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka. Na bieżąco - karta obserwacji
- udział w szkoleniach dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
21. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. 21.1 Obserwowanie zajęć i omawianie ich. Cały okres stażu - scenariusze zajęć
- karty obserwacji
22. Samoocena umiejętności, analiza mocnych i słabych stron działalności. 22.1 Uwzględnianie opinii opiekuna stażu w sposobie prowadzenia zajęć i pracy z dziećmi. Cały okres stażu - teczka stażysty
23. Określanie dalszej drogi rozwoju zawodowego. 23.1 Autoanaliza i samoocena. V 2014 - sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- wnioski do dalszej pracy

Opracowała: Edyta Gurba
Częstochowa, dn. 16.09.2013r.


Zatwierdzam do realizacji

........................................
Podpis i pieczęć dyrektora

........................................ ........................................
podpis stażysty podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.