X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21136
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Nauczyciel: mgr Małgorzata Pachciarek
Miejsce pracy: Gimnazjum w Czaplinku
Rozpoczęcie stażu: 1,09,2010
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Czynności organizacyjne

Lp Zadania do realizacji Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.Przygotowanie planu rozwoju zawodowego - analiza paragrafów prawa oświatowego- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu- przygotowanie planu rozwoju - wniosek- projekt planu IX 2010
2. Realizacja planu rozwoju zawodowego - realizacja zadań założonych w planie rozwoju - uzyskanie oceny dorobku zawodowego - zaświadczenia- świadectwa - ocena Dyrektora Szkoły Cały okres stażu
3. Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju - zebranie wszystkich potrzebnych dokumentów- przygotowanie dokumentacji do prezentacji - sprawozdanie VI 2013
4. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - przekazanie dokumentów do organu sprawującego nadzór pedagogiczny - wniosek W ciągu 14 dni od otrzymania oceny

§8 ust.2 pkt 1

UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ
LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ, MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE
PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin
1 Udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym . Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy zawodowej. - udział w kursach, szkolenia, konferencjach metodycznych organizowanych przez różne instytucje Zaświadczenia Cały okres stażu
2 Udział w szkoleniach dotyczących kształtowania wybranych postaw wśród uczniów - udział w zajęciach w ramach grantu „Kształtowanie postaw patriotycznych, obywatelskich, społecznych, prorodzinnych, obywatelskich, społecznych, prozdrowotnych i proekologicznych w toku edukacji szkolnej dzieci i młodzieży” Zaświadczenie IX- X.2010r
3 Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły - aktywny udział w pracach komisji ds. Statutu Szkoły Dokumenty szkoły Rok szkolny 2010/2011
4 Praktyczne kształtowanie postaw patriotycznych wśród uczniów - organizacja akademii z okazji Święta Odzyskania Niepodległości- organizacja akademii z okazji Dnia Pamięci Ofiar Katynia Scenariusze i zdjęcia z uroczystości Listopad 2010 Kwiecień 2011
5 Zapoznanie uczniów z geografią jako przedmiotem nauczania i pobudzanie zainteresowania naukami przyrodniczymi.. - organizacja wieloetapowego konkursu geograficznego dla klas I „Poznaj swoją planetę”- organizacja konkursu „Najlepszy geograf wśród gimnazjalistów” Propozycje zadańZadania, testy. XI,2010 – V.2011IV – V.2011


§8 ust.2 pkt. 2
WYKORZYSTANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ


Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Sposoby dokumentacji Terminy
1 Stosowanie technik informatycznych i komunikacyjnych - wykorzystanie serwisów edukacyjnych do wymiany materiałów z przedmiotu z innymi nauczycielami- przygotowanie pomocy dydaktycznej do pracy z uczniami- elektroniczny kontakt z innymi nauczycielami. Wykaz serwisów edukacyjnych Cały okres stażu
2 Przeprowadzenie w pracowni komputerowej zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem Internetu - opracowanie i przeprowadzenie scenariuszy zajęć Scenariusze lekcji Poszczególne klasy w każdym roku szkolnym
3 Wykorzystanie urządzeń multimedialnych w pracy nauczyciela - wykorzystanie projektora multimedialnego do prowadzenia zajęć z fizyki oraz geografii, Scenariusze lekcji Według rozkładu materiału
4 Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej - przygotowanie testów i sprawdzianów - przygotowanie rozkładu materiału- tworzenie własnych prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach z geografii lub fizyki Przykładowe materiałyRozkład dla klasyPrzykładowe prezentacje multimedialne Po każdym dziale programowymWrzesieńW wybranych działach programowych
5 Opublikowanie planu rozwoju zawodowego - umieszczenie planu rozwoju w Internecie Adres strony internetowej Listopad 2010

§8 ust.2 pkt 3
UMIEJĘTNOŚCI DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI,
W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI
STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI
W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ
Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Sposoby dokumentacji Terminy
1 Uczestnictwo w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych - ustalenie harmonogramu działań- przygotowanie i realizacji zaplanowanych przez zespół przedsięwzięć- analiza wyników testów Harmonogram działań Spotkania według ustalonego harmonogramu
2 Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w kursach doskonalących - Przekazywanie wybranych materiałów zainteresowanym nauczycielom Oświadczenia nauczycieli Na bieżąco po ukończeniu kursów
3 Pełnienie funkcji opiekuna nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego - prowadzenie zajęć w obecności stażysty- obecność na zajęciach prowadzonych przez stażystę- pomoc w kompletowaniu dokumentów nauczyciela stażysty Sprawozdania z obserwacji zajęć. Projekt oceny stażu pracy Wrzesień 2010- czerwiec 2011
4. Uzupełnienie bazy dydaktyczno-przedmiotowej - wykonywanie przez uczniów pomocy dydaktycznej, plansz- pozyskiwanie materiałów dydaktycznych dla nauczycieli i uczniów Materiały. Zdjęcia. Plansze

§8 ust.2 pkt 4 lit. a
OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH,
OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ
LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Sposoby dokumentacji Terminy
1 Opracowanie i wdrożenie programów działań edukacyjnych. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „KÓŁKA EUROPEJSKIEGO” Treść programu Rok szkolny 2011/2012

§8 ust.2 pkt.4 lit. c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, A W SZCZEGÓLNOŚCI DZIAŁAŃ SZKOŁY DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Sposoby dokumentacji Terminy
1 Poszerzanie zainteresowań i wiedzy uczniów - wyjazdy na wystawy zabawek fizycznych „EUREKA”- wycieczki krajoznawcze i integracyjne Sprawozdania z wyjazdów. Prace uczniów, zdjęcia Cyklicznie przez cały okres stażu
2 Praca z uczniem słabym - udział w projektach służących poprawie wyników w nauce oraz wyników testów egzaminacyjnych Dzienniki zajęć Według trwania projektu
3. Wyrabianie w uczniach poczucia odpowiedzialności za siebie i innych - udział w szkolnych akcjach charytatywnych i zbiórkach Potwierdzenia udziału od organizatorów lub współorganizatorów Cały okres stażu

§8 ust.2 pkt.4 lit. e
WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI
LUB INNYMI PODMIOTAMI

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Sposoby dokumentacji Terminy
1 Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - sporządzania opinii o uczniach- konsultacje Karty obserwacji Cały okres stażu
2 Współpraca ze służbą zdrowia - udzielanie informacji na temat wychowanków- udział pielęgniarki w pogadankach na godzinach wychowawczych Potwierdzenie od pielęgniarki Godziny wychowawcze w roku szkolnym
3 Współpraca z Pedagogiem Szkolnym - konsultacje z pedagogiem dotyczące bieżących problemów Poświadczenie od pedagoga Cały okres stażu
4 Współpraca z określonymi podmiotami gospodarczymi - pozyskiwania środków od sponsorów na organizowane wyjazdy, wycieczki i nagrody dla uczniów Sprawozdania z akcji pozyskiwania funduszy V – VI. roku szkolnego

§8 ust.2 pkt.5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH,
WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY,
W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY
Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Sposoby dokumentacji Terminy
1 Problem do analizy: Budowanie pozytywnych relacji w klasie . - współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym podczas określania relacji między uczniami w klasie- angażowanie rodziców- wspólne wyjazdy i imprezy integracyjne dla uczniów klasy- wzmacnianie wśród uczniów odpowiedzialności za siebie poprzez udział i organizację imprez i akcji szkolnych Szczegółowa dokumentacja Rok szkolny 2011/2012
2 Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego "Trudności w przeliczaniu jednostek miar" - identyfikacja problemu- podejmowanie działań w celu poprawy tej umiejętności - obserwacja zmian Opis przypadku 2010/2011

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.