X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20987
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Przedszkole nr 23 „Zefirek”
Ofiar Oświęcimia 12
71-504 Szczecin

Nauczyciel stażysta: mgr Anna Dworakowska
Opiekun stażu: Barbara Jodłowska

Szczecin, 1 września 2010 r.
I. INFORMACJE O NAUCZYCIELU

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Anna Dworakowska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
Data zakończenia stażu:
Staż pracy ogółem: 11 lat;
Staż pracy pedagogicznej: 1 rok;

II. KWALIFIKACJE

· Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Szczecinku – profil informatyczno – ekonomiczny; ukończono 2001;
· Uniwersytet Szczeciński, Pedagogika Wczesnoszkolna i Przedszkolna – ukończono 2006 z wynikiem bardzo dobrym; Praca magisterska na temat „Umiejętność pisania uczniów trzeciej klasy szkoły podstawowej” oceniona jako bardzo dobra;

III. UKOŃCZONE FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

· Kurs na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży – Centrum Oświatowe „Pomerania” – 02.04.2004 – 18.04.2004;
· Praktyki zawodowe w Szkole Podstawowej nr 4 w Szczecinku – grudzień 2004;
· Praktyki zawodowe w Przedszkolu Publicznym im. Kornela Makuszyńskiego w Szczecinku – marzec, kwiecień 2005;

IV. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
· Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola;
· Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu oraz sposobu jej prowadzenia;
· Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku;
· Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu;
· Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora i omawianie ich;
· Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego (doskonalenie wewnątrz placówki oraz samokształcenie);
· Wspieranie aktywności twórczej dzieci;
· Zdobycie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem oraz pogłębianie kontaktów z rodzicami;

Tab.1.
Realizacja zadań wynikających z Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) par.6 ust.2 pkt.1: Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadanie Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego; analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela; zapoznanie się z powinnościami, zadaniami oraz wymaganiami kwalifikacyjnymi nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego; rejestr przeanalizowanych przepisów; opracowanie i zatwierdzenie planu rozwodowego; 09.2010
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu; omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju, rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu; kontrakt o wzajemnej współpracy pomiędzy nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem; 09.2010
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola; analiza dokumentacji przedszkola; rejestr poznanych dokumentów; 09-10.2010
4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami; obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej; udział w Radach Pedagogicznych; cały okres stażu
5. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy na terenie przedszkola; udział w instruktażu z zakresu BHP, zapoznanie się z danymi o ryzyku zawodowym na stanowisku nauczyciela; materiały szkoleniowe, zaświadczenie o odbyciu szkolenia; 08.2010
6. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego; opracowanie planu rozwoju zawodowego na okres stażu; plan rozwoju zawodowego; 09.2010
7. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego; gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego; gromadzenie zaświadczeń, dokumentów, świadectw, dyplomów, scenariuszy zajęć; cały okres stażu
8. Przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu; przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju; sprawozdanie z realizacji stażu; 05.2011
9. Przygotowanie się do postępowania kwalifikacyjnego; skierowanie wniosku do dyrektora przedszkola o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego; wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego; 05.2011

Tab. 2.
Realizacja zadań wynikających z Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) par.6 ust.2 pkt.2: Umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż.

Lp. Zadanie Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli; obserwacja zajęć; omawianie obserwowanych zajęć z prowadzącym; udział w prowadzonych zajęciach, imprezach; 2 razy w miesiącu (18 obserwacji)
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora; opracowanie scenariuszy zajęć; konsultacja z opiekunem stażu (analiza i ocena słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć); scenariusze zajęć; raz w miesiącu (9 zajęć)
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli; udział w rożnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola; wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury i czasopism psychologiczno-pedagogicznych oraz wyszukiwanie interesujących informacji w internecie rejestr ukończonych kursów, szkoleń, warsztatów;spis przeczytanej literatury pedagogicznej oraz rejestr stron internetowych; cały okres stażu;
4. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej; korzystanie z publikacji dotyczących edukacji; przygotowanie dokumentacji stażu przy pomocy technik komputerowych; stworzenie albumu zdjęć z dostępem przez internet; teczka stażysty; cały okres stażu;
5. Wymiana doświadczeń; dzielenie się swoja wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami; rozmowy z nauczycielami, rodzicami; cały okres stażu;
6. Tworzenie kroniki grupy 5-latków w formie elektronicznej; wykonanie zdjęć uwieczniających ważne wydarzenia z życia przedszkolnego dzieci 5-letnich; płyta ze zdjęciami; cały okres stażu;
7. Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji; porządkowanie, klasyfikowanie materiałów dydaktycznych; własnoręczne przygotowanie pomocy do zajęć, dekoracji na uroczystości oraz dekoracji świątecznych i okolicznościowych; zdjęcia dekoracji, z uroczystości (płyta cd); cały okres stażu;
8. Realizacja zadań związanych z bieżącymi potrzebami przedszkola wynikającymi z Rocznego Planu Rozwoju Przedszkola; współorganizowanie uroczystości przedszkolnych; notatki i scenariusze zajęć; cały okres stażu;
9. Realizacja zadań związanych z bieżącymi konkursami wynikającymi z planu pracy przedszkola, ogłaszanymi przez inne przedszkola; udział w konkursach; Spis konkursów i wystaw, w których uczestniczyła grupa; dyplomy, zaświadczenia; cały okres stażu

Tab. 3.
Realizacja zadań wynikających z Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) par.6 ust.2 pkt.3: Znajomość środowisk wychowanków, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem wychowanków.

Lp. Zadanie Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o dziecku; diagnozowanie dzieci z grupy 5-latków pod kątem funkcjonowania dziecka w grupie i samoobsługi; współprowadzenie obserwacji dzieci; współprowadzenie teczek dzieci; cały okres stażu;
2. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków; współorganizowanie spotkań z rodzicami; indywidualne rozmowy z rodzicami; rozmowy z nauczycielami współprowadzącymi grupę; cały okres stażu;
3. Prowadzenie współpracy z rodzicami; współorganizowanie i uczestniczenie w uroczystościach z udziałem środowiska rodzinnego dziecka; spis organizowanych uroczystości; scenariusze, konspekty spotkań; cały okres stażu;

Tab. 4.
Realizacja zadań wynikających z Rozp. MENiS z dn. 01.12.2004r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) par.6 ust.2 pkt.4: Umiejętności omawiania prowadzonych zajęć.

Lp. Zadanie Forma realizacji Dowody realizacji Termin
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem obserwowanych i prowadzonych zajęć; opracowanie tematów, zakresu i terminów zajęć; scenariusze zajęć; 10.2010, w ciągu stażu
2. Ocena własnych umiejętności. Analiza mocnych i słabych stron własnej działalności; rozmowy z opiekunem stażu lub dyrektorem dotyczące przeprowadzonych oraz obserwowanych zajęć; uwzględnienie opinii opiekuna o sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z dzieckiem; rozmowy z opiekunem stażu, dyrektorem, nauczycielami współpracującymi w zakresie wspólnie prowadzonych imprez i uroczystości; cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.