X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20967
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko stażysty – Marzena ...........
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa w ............
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2013 - 31.05.2016)

CELE ROZWOJU ZAWODOWEGO:
• Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego
• Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
• Podwyższenie jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej oraz organizacyjnej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.
- Udział w szkoleniach dotyczących awansu zawodowego
IX.2013

wg ofert
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia

2.Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
-Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
-Zawarcie Kontraktu z opiekunem stażu poprzez ustalenie zakresu obowiązków;
-Przygotowanie Planu rozwoju zawodowego;
-Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań;
-Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji);

-Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć i ich analiza);

-Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora (konsultacja, opracowanie konspektów zajęć
i ich analiza);

-Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
IX 2013
IX 2013
IX 2013
IX 2013
2 x w roku
szkolnym
2 x w roku szkolnym

Według harmonogramu

VI 2016
Wniosek
Kontrakt.
Plan rozwoju zawodowego.
Harmonogram spotkań.
Scenariusze zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Scenariusze zajęć, wnioski.

Sprawozdanie.

3.Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
-Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – kursy, rady szkoleniowe, warsztaty metodyczne

-Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.

Okres stażu

Okres stażu

Zaświadczenia, notatki.

Materiały, pomoce,

4.Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja.
-Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców;
-Opracowanie pomocy dydaktycznych;
-Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w szkole;

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Scenariusze zajęć.
Materiały, pomoce, notatki.
Scenariusze, zdjęcia.

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
-Dokonywanie wpisów do dziennika lekcyjnego, dziennika zajęć pozalekcyjnych, arkuszy ocen, świadectw
Okres stażu

Dzienniki zajęć, arkusze

6. Dokumentowanie przebiegu realizacji planu zawodowego
- Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń, podziękowań, programów, scenariuszy zajęć
wynikających z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju
Na bieżąco
Zgromadzone materiały

7. Sprawowanie opieki nad salą lekcyjną
- Dbanie o wystrój klasy – gazetki okolicznościowe, kącik przyrodniczy
Okres stażu
Dokumentacja fotograficzna


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.


ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1. Obserwacja i analiza możliwości ucznia.
- Zbieranie informacji według przygotowanych narzędzi- karty doraźnej obserwacji.
Na bieżąco
Karty obserwacji.

2. Współpraca z rodzicami
- Utrzymywanie kontaktu z rodzicami podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych
- Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów – rozmowy indywidualne
W ciągu roku szkolnego

Podpisy w dzienniku

Notatki

3. Organizacja imprez klasowych
i szkolnych
- Przygotowywanie scenariuszy, dekoracji, zaproszeń, itp. na:
Andrzejki,
Wigilię,
Dzień Babci i Dziadka,
Dzień Kobiet,
Dzień Matki

XI 2013
XII 2013
I 2014
III 2015
V 2014
Scenariusze, dokumentacja fotograficzna

4. Zorganizowanie imprez szkolnych - współpraca z Samorządem Uczniowskim.
- Pasowanie pierwszoklasistów.
X 2013 r.
Scenariusz imprezy, dokumentacja fotograficzna.

5.Udział w imprezach środowiskowych.

- Udział w konkursach organizowanych przez bibliotekę publiczną, urząd gminy, stację sanitarno-epidemiologiczną
Na bieżąco
Dokumentacja fotograficzna

6. Udział w różnych formach kultury.
- Klasowe uczestnictwo w imprezach kulturalnych.
( seanse filmowe, przedstawienia teatralne itp.)
Cały rok
Prowadzenie rejestru, zdjęcia.

7. Zorganizowanie konkursu ortograficznego dla klas I - III
- Konkurs pt.: „Z ortografią za pan brat”
VI 2013
Scenariusz, dokumentacja fotograficzna

8. Stwarzanie okazji do rozwijania zainteresowań dzieci
- Organizowanie wycieczek o charakterze edukacyjno – kulturowym
i rozrywkowym
Okres stażu
Karta wycieczki, zdjęcia

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
-Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy zajęć korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu;
-Wykorzystywanie w pracy Internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
- Zamieszczenie opracowanego planu rozwoju zawodowego w internecie.
Okres stażu
Na bieżąco
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
X 2013
Zdjęcia, pomoce
Dokumentacja
Dokumentacja
Notatki
Notatki
Zaświadczenie

2. Wykonanie dyplomów okolicznościowych
z wykorzystaniem technologii komputerowej
- Komputerowe opracowanie dyplomów, jak również zaproszeń, podziękowań, kartek;
Według potrzeb
Wzory dyplomów

3. Prowadzenie lekcji
z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej
- Opracowanie scenariusza zajęć i przeprowadzenie lekcji
Według potrzeb
Scenariusz zajęć, prezentacja PowerPoint

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki.
-Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
-Samokształcenie się- zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wydawniczymi z w/w dziedzin.
Okres stażu

Okres stażu

Zaświadczenia, notatki.

Wykaz lektur, notatki.

2.Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności do wieku.
-Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 7 lat.
Okres stażu

Notatki.

3.Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów.
-Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
-Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Na bieżąco

Wpisy do dziennika, notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

ZADANIA SPOSÓB REALIZACJI TERMINY DOKUMENTACJA

1.Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
-Analiza dokumentacji (Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej, Rozporządzenie MENiS dotyczące dopuszczenia programów nauczania i podręczników do użytku szkolnego)

-Zapoznanie z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego (prasa oświatowa, internet);
- Śledzenie zmian zachodzących w przepisach;

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Akty prawne, notatki

Notatki

Notatki


2.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły
-Analiza i gromadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut szkoły, WSO, regulaminy wewnętrzne).
Okres stażu
Dokumentacja, notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.