X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20962
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU 01.09.2011
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU 31.05.2014

Stanowisko: kierownik świetlicy
Wykształcenie: mgr pedagogiki zdrowia

POWINNOŚCI NAUCZYCIELA UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS ZAWODOWY NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.

§ 8.1. Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły;

3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Realizacja powinności zawartych w § 8 ust. 1 pkt 1.

Podejmowanie działania mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY WNIOSKI, REFLEKSJE, EFEKTY
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej · Tworzenie bazy dydaktycznej -przygotowanie pomocy dydaktycznych i konspektów ;· Korzystanie z Internetu w celu wyszukania interesujących materiałów dydaktycznych, nowości metodycznych;· Publikowanie na stronach internetowych dla nauczycieli (konspekty zajęć) np. Literka itp. · Cały okres stażu· Cały okres stażu· Cały okres stażu
2. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem komputera · Wykorzystywanie programów multimedialnych podczas zajęć w świetlicy szkolnej · Cały okres stażu
3. Systematyczne gromadzenie materiałów edukacyjnych podnoszących jakość pracy · Przygotowanie własnego warsztatu pracy – świetlicowa baza dydaktyczna,· Samodzielne prenumerowanie czasopism edukacyjnych w celu uatrakcyjnienia zajęć z dziećmi (np. „Moje hobby”, „Mały Artysta”) · Cały okres stażu

Realizacja powinności zawartych w § 8 ust. 1 pkt 2.

Realizacja zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY WNIOSKI, REFLEKSJE, EFEKTY
1. Właściwa organizacja pracy świetlicy szkolnej · Sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem świetlicy szkolnej podczas pełnienia funkcji kierownika,· Praca w Komisji naboru dzieci do świetlicy szkolnej· Współpraca z rodzicami w celu polepszenia jakości pracy świetlicy · Rok szkolny 2011-2012· Cały okres stażu· Cały okres stażu
2. Koordynacja Programu „Szkoła Promująca Zdrowie” · Wdrażanie corocznych założeń programu „Szkoły Promującej Zdrowie”· Ustalanie zadań z zakresu promocji zdrowia realizowanych przy współpracy z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców oraz uczniami. · Cały okres stażu· Cały okres stażu
3. Koordynowanie programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej · Przygotowanie akcji „Owoce w szkole”- sprawowanie pieczy nad prawidłową realizacją założeń programu· Przygotowanie i nadzorowanie programu „Szklanka mleka” · Cały okres staży· Cały okres stażu
4. Współpraca z Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych „Cogito” · Organizacja zajęć prozdrowotnych dla uczniów naszej szkoły· Organizacja zajęć z pierwszej pomocy przedmedycznej dla wybranych klas IV-VI · Corocznie· W roku szkolnym 2011-2012

Realizacja powinności zawartych w § 8 ust. 1 pkt 3.

Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

L.p. ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY WNIOSKI, REFLEKSJE, EFEKTY
1. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych · Ukończenie studiów podyplomowych DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA · Rok szkolny 2011/2012
2. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych · Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach szkoleniowych, · Cały okres stażu
3. Samodzielne pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki · Wykorzystywanie w praktyce wiedzy zdobytej z literatury fachowej,· Uzyskanie wiedzy i umiejętności z różnych portali internetowych poświęconych edukacji, psychologii i pomocy społecznej· Śledzenie zmian w prawie oświatowym · Cały okres stażu· Cały okres stażu· Cały okres stażu

W celu spełnienia wymagań, plan rozwoju obejmuje:

L.p. WYMAGANIE FORMY REALIZACJI TERMINY WNIOSKI, REFLEKSJE, EFEKTY
1. § 8 ust. 2 pkt 1Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa art. 9e ust.1-3 Karty Nauczyciela - uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją; · Otrzymanie Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie· Organizacja konkursów wewnątrz szkolnych- Konkurs wiedzy o zdrowiu dla klas I-III oraz klas IV-VI- Organizacja konkursu na najzdrowszą klasę- Organizacja różnorodnych konkursów plastycznych · Przygotowywanie uczniów do corocznego Festiwalu Zdrowia · Rok szkolny 2010-2011· Corocznie· Corocznie· Cały okres stażu· Corocznie
2. § 8 ust. 2 pkt 2Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej · Wykorzystanie komputera podczas zająć świetlicowych: -gry i zabawy multimedialne, -korzystanie z internetu podczas zajęć z wybranej tematyki· Nauka bezpiecznego korzystania z komputera oraz sieci internetowej· Przygotowanie prezentacji multimedialnych wykorzystywanych np. Podczas szkoleń Rady Pedagogicznej· Współtworzenie strony internetowej Szkoły - samodzielne prowadzenie działy ŚWIETLICY i STOŁÓWKI SZKOLNEJ oraz DZIAŁU SZKOŁY PROMUJĄCEJ ZDROWIE· Rozwijanie u uczniów umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej poprzez zabawy i zajęcia tematyczne, · Cały okres stażu· Cały okres stażu· Rok szkolny 2011-2012 · Cały okres stażu· Cały okres stażu
3. § 8 ust. 2 pkt 3Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć · Pełnienie funkcji opiekuna stażu dla nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego· Przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej dotyczącego „Oceniania Kształtującego· Prowadzenie zajęć dla nauczycieli stażystów · Rok szkolny 2010-2011 oraz 2011-2012· Rok szkolny 2011-2012· Rok szkolny 2010-2011 oraz 2011-2012
4. § 8 ust. 2 pkt 4a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnichc) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczyche) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami · Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w programie Szkoła Promująca Zdrowie · Prowadzenie zajęć z uczniami w ramach ferii zimowych· Zorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych:- akademia z okazji „Dnia Edukacji Narodowej”,- „Salon Magii” – andrzejkowa impreza integracyjna dla dzieci z Przedszkola nr9 oraz SP9- Organizacja „Dnia Zdrowia”· Współpraca z przedszkolami, szkołami i instytucjami wspierającymi Szkołę · Cały okres stażu· Zgodnie z harmonogramem· Zgodnie z harmonogramem· Corocznie· Corocznie· Cały okres stażu
5. § 8 ust. 2 pkt 5Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. · Rozpoznanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, uczniami i rodzicami,· Współpraca z wychowawcą, pedagogiem i psychologiem w celu pomocy uczniom mającym trudności w nauce · Cały okres stażu· Cały okres stażu


Akceptuję Opracowała

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.