X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20850
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr M.S
Nazwa placówki: Niepubliczne Przedszkole, Bielany Wrocławskie
Dyrektor placówki: mgr L.M.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr P.D.
Czas trwania stażu: 01.09.2012r. - 31.05.2013r.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrz placówki
b. poza placówką
c. samokształcenie
7. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

§ 6 ust. 2 pkt 1
ZNAJOMOŚĆ ORGANIZACJI, ZADAŃ I ZASAD FUNKCJONOWANIA PLACÓWKI.
ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI
1. Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Rozporządzenie MEN
- gromadzenie informacji z Internetu i prasy poświęconej oświacie - poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego
- poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego - napisanie planu rozwoju zawodowego wrzesień 2012
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu -zawarcie kontraktu i określenie formy współpracy,
-ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. - współpraca z opiekunem stażu
- poznanie zasad wzajemnej współpracy
- potwierdzony przez dyrektora planu rozwoju zawodowego -kontrakt z opiekunem stażu
- zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
- scenariusze, konspekty zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu. wrzesień 2012 i na bieżąco przez okres stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola - analiza dokumentacji przedszkola:
* Statut Przedszkola
* Roczny plan pracy
dydaktyczno- wychowawczej
- prowadzenie dzienników i konspektów
- udział w zebraniach Rad Pedagogicznych - sporządzenie dokumentacji przedszkola
- czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
- prowadzenie zapisów w dzienniku zajęć - zapis w dokumentacji przebiegu stażu
- protokół z Rady Pedagogicznej
- zapisy w dzienniku
- konspekty i scenariusze od września 2012r. do maja 2013r.
4. Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego - zapoznanie się z programami realizowanymi w placówce - poznanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programów nauczania:
* „Entliczek Pentliczek” Nowa Era
* „Bezpieczny Przedszkolak”
* „ Dziecięca matematyka" E. Gruszczyk - Kolczyńska i inne - zapis w dokumentacji przebiegu stażu

wrzesień 2012
5. Poznanie przepisów prawa dotyczących zasad bezpiecznego i higienicznego przebywania i pracy na terenie przedszkola - analiza regulaminu BHP i p/poż - poznanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących na terenie przedszkola - zapis w dokumentacji przebiegu stażu

wrzesień 2012
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji - zapoznanie się z rocznym planem pracy dydaktyczno-wychowawczej
- opracowywanie planów miesięcznych
- wpisy do dziennika zajęć
- opracowywanie konspektów zajęć - prawidłowe prowadzenie dokumentacji obowiązującej w placówce - prowadzenie dokumentacji przebiegu wychowania i nauczania, konspektów, planów miesięcznych, protokołów Cały okres stażu

7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego - zgromadzenie potrzebnej dokumentacji
- zaświadczenia, sprawozdania, scenariusze, notatki, itp. Cały okres stażu

8.Przygotowanie projektu sprawozdania - opis realizacji sporządzonego planu rozwoju - poprawne sprawozdanie z realizacji planu - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego czerwiec 2013

§ 6 ust. 2 pkt 2
UMIEJĘTNOŚĆ PROWADZENIA ZAJĘĆ W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY WŁAŚCIWĄ REALIZACJĘ STATUTOWYCH ZADAŃ PLACÓWKI.
ZADANIA FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1. Poznanie zasad konstruowania planów pracy - opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno- wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym - tworzenie miesięcznych planów dydaktyczno- wychowawczych - plan pracy zatwierdzony do realizacji Okres stażu

2. Zapoznanie z prawidłowym konstruowaniem scenariuszy zajęć - przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu - prawidłowe pisanie scenariuszy - zgromadzone scenariusze
Systematycznie przez cały rok

3.Wzbogacanie własnego warsztatu pracy - uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego m.in.: w kursach, warsztatach, szkoleniach - zdobycie nowych doświadczeń i pomysłów
- poszerzenie własnego warsztatu pracy - zaświadczenia o ukończonych kursach Okres stażu

4.Współpraca z logopedą - rozmowa z logopedą współpracującym z przedszkolem - pomoc dzieciom w korygowaniu wad wymowy - potwierdzenie logopedy W ciągu stażu

5.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - tworzenie i opracowywanie wszelkiego rodzaju dokumentacji, korzystanie
z nowoczesnych programów komputerowych: plany pracy, scenariusze zajęć, uroczystości, imprezy okolicznościowe, konkursy, sprawozdania, ogłoszenia.
-konstruowanie tekstów,
- przygotowywanie materiałów na spotkania z rodzicami, scenariusze zajęć otwartych i imprez okolicznościowych.
- wykonywanie wszelkiego rodzaju zaproszeń dla rodziców i gości.
- śledzenie informacji dotyczących aktualizacji prawa oświatowego.
- opracowywanie dokumentacji związanych z własnym stażem.
- korzystanie z poczty elektronicznej, posiadanie własnego adresu e-mail, który pomaga w szybkim przekazywaniu informacji i korespondencji z innymi nauczycielami i rodzicami wychowanków - poszerzanie i wzbogacanie własnych pomysłów
- sumienne przygotowywanie i opracowywanie swoich artykułów,
- ułatwienie pracy,
- zwiększenie możliwości dobrego przygotowania do zajęć poprzez przygotowanie odpowiednich pomocy dydaktycznych.
- publikacje w Internecie
- scenariusze zajęć
- pomoce dydaktyczne Cały rok

6. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania - czytanie różnych pozycji książkowych, artykułów, pedagogicznych stron internetowych - pogłębianie wiedzy
- zdobycie umiejętności weryfikacji odpowiednich stron i artykułów internetowych - recenzje przeczytanych książek, artykułów Okres stażu

7. Uczestnictwo w wewnątrz przedszkolnych formach doskonalenia - hospitowanie zajęć koleżeńskich
- uczestniczenie w radach szkoleniowych
- dzielenie się z nauczycielami zdobytymi wiadomościami na kursach
- wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - harmonogram i tematyka form doskonalenia Okres stażu

8.Dzielenie się posiadaną wiedzą z innymi nauczycielami - publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie - umiejętność dzielenia się z innymi - portale internetowe
- plan dostępny w dokumentacji przedszkola Na bieżąco przez okres stażu

9. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu; obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna - harmonogram zajęć hospitowanych - wzbogacanie własnych pomysłów i warsztatu pracy - scenariusze zajęć
- harmonogram spotkań Na bieżąco przez okres stażu

10. Prowadzenie zajęć według własnego programu - prowadzenie zajęć z dziećmi
- zajęcia pokazowe dla rodziców; - dzieci zdobędą podstawowe słownictwo i wiadomości z języka niemieckiego
- dzieci uzyskają elementarną wiedzę o kraju niemieckojęzycznym, jego kulturę, tradycje i zwyczaje - własny program z języka niemieckiego dla dzieci w wieku przedszkolnym
- plany miesięczne Na bieżąco przez okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3
ZNAJOMOŚĆ ŚRODOWISKA DZIECI, ICH PROBLEMÓW ORAZ UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁPRACY ZE ŚRODOWISKIEM.
ZADANIA FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1. Współpraca z rodzicami - rozmowy z rodzicami
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka
- spotkania z rodzicami i zajęcia otwarte
- spotkania okolicznościowe - poznanie sytuacji rodzinnej dziecka
- ofiarowanie pomocy ze strony rodziców
- korzyści materialne dla grupy - plan współpracy z rodzicami
- miesięczne plany pracy Od września do maja

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych dzieci - stała obserwacja dziecka
- rozmowy indywidualne z dzieckiem
- współpraca z rodziną
- udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów rozwojowych dziecka - prowadzony arkusz obserwacji dziecka
- zaświadczenia o ukończonych kursach - notatki
- arkusze obserwacji
- zaświadczenia Okres stażu

3. Organizacja i udział w uroczystościach wycieczkach oraz imprezach przedszkolnych zamkniętych i otwartych - włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w przedszkolu
-udział w wycieczkach przedszkolnych
- przygotowanie dzieci do różnych konkursów. - zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi nauczycielami, - potwierdzenie n-la współpracującego
- zdjęcia
Okres stażu

§ 6 ust. 2 pkt 4
UMIEJĘTNOŚĆ OMAWIANIA PROWADZONYCH I OBSERWOWANYCH
ZADANIA FORMY REALIZACJI
SPODZIEWANE EFEKTY
SPOSÓB DOKUMENTACJI
TERMIN REALIZACJI

1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora - przygotowanie scenariuszy zajęć
- prowadzenie zajęć w obecności dyrektora lub opiekuna stażu
- omówienie zajęcia - zrealizowanie zamierzonych celów
- opracowanie scenariuszy pod względem właściwego doboru metod i form
- przyjmowanie uwag
- scenariusze zajęć Przez cały rok

2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli - obecność i obserwacja na zajęciu
- omówienie zajęcia - zdobycie większego doświadczenia w prawidłowym prowadzeniu zajęć
- notatki własne
- scenariusz zajęcia
- wnioski z obserwacji Okres stażu

Bielany Wrocławskie, dn.20.09.2012r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.