X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20808
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

mgr Anny Podemskiej

nauczyciela mianowanego
Szkoły Podstawowej
im. Marii Skłodowskiej w Przyjmie
ubiegającego się o stopień zawodowy
nauczyciela dyplomowanego

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 1 wrzesień 2010
Data zakończenia stażu: 31 maj 2013 r.

Przyjma, dn. 01.09.2010
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Wstępna ocena własnych umiejętności – autorefleksja (IX 2010).
a) Ustalenie celów, kierunków rozwoju zawodowego i przyjęcie zadań do realizacji.
- Plan rozwoju zawodowego.
2. Zapoznane się z procedurą awansu zawodowego (VIII/IX 2010).
a) Analiza przepisów prawa oświatowego: Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.(z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
b) Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych: MEN
i innych.
c) Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły.
d) Udział w formach doskonalenia zawodowego dotyczących awansu zawodowego.
e) Zorganizowanie prac związanych z przebiegiem awansu.
- Poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego i sprawozdania z przebiegu stażu.
- Wniosek wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego.
- Sporządzenie bieżącej dokumentacji z wykorzystaniem technik komputerowych.
- Dyplom ukończenia szkolenia.
- Uwzględnienie potrzeb szkoły w planie rozwoju.
3. Przypomnienie i utrwalenie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły (IX 2010).
a) Analiza dokumentacji szkolnej:
• Statut Szkoły,
• Plan Rozwoju Szkoły,
• Wewnętrzny System Oceniania i Promowania uczniów,
• Program Wychowawczy Szkoły,
• Program Profilaktyczny Szkoły,
• Regulaminy i procedury funkcjonujące w szkole.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
4. Czynny udział w tworzeniu narzędzi do wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły (okres stażu).
a) Opracowywanie ankiet dla rodziców i uczniów oraz ich analiza i podsumowanie.
- Zbiór ankiet wraz z podsumowującą analizą.
5. Doskonalenie własnego warsztatu pracy (okres stażu).
a) Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez ODN w Koninie.
b) Udział w warsztatach organizowanych przez wydawnictwa.
c) Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
d) Ukończenie kursów, warsztatów, szkoleń, organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.
e) Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej, metodycznej.
f) Sprawowanie opieki nad salą do nauczania zintegrowanego oraz biblioteką szkolną.
g) Przygotowanie planów dydaktyczno – wychowawczych.
h) Wykonywanie pomocy dydaktycznych na potrzeby lekcji – poglądowe tablice, plansze, gazetki ścienne.
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły.
- Dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, warsztatów.
- Rejestr przeczytanych pozycji, notatki własne.
- Sprawozdania, zdjęcia, plany dydaktyczno- wychowawcze.
- Zdjęcia.
6. Pełnienie funkcji wychowawcy klasy (okres stażu).
a) Opracowanie Planu Wychowawczego na cały cykl kształcenia.
b) Współpraca z rodzicami.
c) Organizowanie okolicznościowych uroczystości klasowych.
d) Prowadzenie lekcji otwartych dla rodziców.
- Plan wychowawczy dla klas I-III,
- Potwierdzenia Dyrektora Szkoły,
- Zdjęcia, podziękowania, scenariusze.
7. Diagnozowanie pracy uczniów.
a) Sprawdzian wiadomości i umiejętności uczniów klasy III (2010/2011).
b) Opracowanie wstępnej diagnozy rozwoju uczniów w klasie I (2011/2012).
- Raport z analizy sprawdzianu klasy III.
- Sprawozdanie z diagnozy.
8. Realizacja programów edukacyjnych (2010/2011 oraz 2011/2012).
a) Wzięcie udziału w programach edukacyjnych:
• „Radosny uśmiech, radosna przyszłość”
• „Odblaskowe pierwszaki”
• „Owoce w szkole”
• „ Ratujemy i uczymy ratować”.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
- Zdjęcia, scenariusze zajęć, materiały dydaktyczne.
9. Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych (2010/2011; 2011/2012 oraz 2012/2013).
a) Opracowanie tematyki wycieczek.
b) Podjęcie czynności organizacyjnych.
c) Przeprowadzenie wycieczek.
- Dokumentacja wycieczki.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
- Zdjęcia.
10. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięcia: „Rozbudzanie zamiłowania do sztuki” (okres stażu).
a) Prowadzenie zajęć teatralnych.
b) Organizowanie wyjazdów do teatru, muzeum itp.
c) Przygotowanie przedstawień teatralnych.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły, zdjęcia, scenariusze.
11. Organizacja i przeprowadzenie uroczystości szkolnych (okres stażu).
a) Opracowanie i przeprowadzenie uroczystości szkolnych.
b) Opracowanie programu artystycznego.
c) Przygotowanie sali do uroczystości.
d) Przeprowadzenie uroczystości.
- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narządzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla rodziców (okres stażu).
a) Opracowanie dokumentów.
b) Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła w pracy dydaktyczno – wychowawczej.
c) Motywowanie dzieci do korzystania z komputera i Internetu.
d) Przygotowanie materiałów do zamieszczania na stronach internetowych.
- Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej, dokumentacja dot. awansu zawodowego.
- Opis wykorzystania, materiały.
- Prace dzieci wykonane podczas zajęć komputerowych.
- Zaświadczenia. Materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze
i konspekty zajęć, plan rozwoju zawodowego, karty pracy, testy, ankiety.

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnętrznego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Praca na rzecz rady pedagogicznej (okres stażu).
a) Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej.
b) Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli szkoły; opracowanie i udostępnienie innym nauczycielom scenariuszy zajęć.
c) Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli – dzielenie się doświadczeniem.
- Protokoły posiedzeń, potwierdzenie dyrektora.
- Scenariusze zajęć, potwierdzenie obecności nauczyciela.
- Notatki z obserwacji z zajęć.
2. Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli nauczania zintegrowanego (okres stażu).
a) Ustalenie harmonogramu działań i spotkań zespołu przedmiotowego.
b) Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli.
- Wymiana doświadczeń, rozwiązań metodycznych, poszukiwanie nowych form i metod pracy z uczniem, konspekty zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji własnego programu edukacyjnego ”Bądź rozważny i bezpieczny na drodze” (2011/2012; okres stażu).
a) Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
b) Prezentacja programu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
c) Realizacja Programu.
d) Opracowanie regulaminów konkursów: czytelniczych, recytatorskich, przeglądu teatrzyku dziecięcego.
- Własny program „Bądź rozważny i bezpieczny na drodze”
- Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
- Regulaminy i scenariusze konkursów.
- Potwierdzenie dyrektora, scenariusze imprez i uroczystości.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności do pracy w szkole (2010/2011).
a) Opracowanie planu pracy rewalidacji indywidualnej z uczennicą klasy VI.
b) Opracowanie scenariuszy zajęć rewalidacyjnych.
c) Zorganizowanie zajęć dla nauczycieli w celu przekazania wiedzy
i zaprezentowania umiejętności pracy z uczniem.
- Plan pracy rewalidacji.
- Scenariusze zajęć dla nauczycieli.
2. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy bazy księgozbioru biblioteki (2010/2011).
a) Pozyskiwanie funduszy na zakup książek od sponsorów.
- Potwierdzenie darowizny.
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów na terenie szkoły.
a) Organizowanie konkursów czytelniczych.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Urzędem Miasta i Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w gminie Golina (okres stażu).
a) Wspomaganie w realizacji zadań profilaktycznych.
- Podania.
2. Współpraca z OSP w Przyjmie (okres stażu).
a) Organizacja wyjścia do OSP w Przyjmie.
- Sprawozdanie, zdjęcia.
3. Współpraca z Policją (okres stażu).
a) Organizacja zajęć z policjantem.
b) Praktyczny egzamin przechodzenia przez jezdnię.
- Scenariusz spotkania.
4. Współpraca z Radą Rodziców (okres stażu).
a) Współorganizowanie uroczystości szkolnych, dofinansowanie wycieczek.
- Podziękowania.
5. Współpraca z Samorządem Uczniowskim (cyklicznie).
a) Udział w akcjach charytatywnych: „Góra Grosza’, „Zbiórka żywności”.
- Potwierdzenie opiekuna SU, zdjęcia.
6. Współpraca z Rodzinnym Pogotowiem Opiekuńczym (okres stażu).
a) Spotkania z opiekunami.
- Wspomaganie zaaklimatyzowania dziecka w społeczności klasowej, szkolnej.
7. Współpraca z Biblioteką Publiczną celem rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych (okres stażu; 2012/2013).
a) Opracowanie planu spotkań, przygotowanie wystawki prac dzieci.
b) Przygotowanie szkolnego „Konkursu literackiego” celem promowania dzieci wybitnie zdolnych oraz podnoszenia u dzieci poczucia własnej wartości.
- Zaświadczenie z czytelni potwierdzające współpracę oraz zdjęcia.
- Opracowanie przebiegu konkursu, przygotowanie scenariusza.
8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną (według potrzeby).
a) Współpraca z rodzicami w kierowaniu dzieci na badania psychologiczno – pedagogiczne.
- Uzyskanie zaleceń do pracy indywidualnej z dzieckiem.
9. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Koninie (okres stażu).
a) Udział w szkoleniach.
- Zaświadczenie, potwierdzenie Dyrektora szkoły.
10. Udział w akcji „Sprzątanie Świata” (okres stażu).
a) Sprzątanie wyznaczonego odcinka Przyjmy.
- Potwierdzenie Dyrektora szkoły, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt.4 f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Opracowanie i opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego” (X 2010).
a) Przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową.
- Publikacja na stronie internetowej.
2. Publikacja scenariusza przedstawienia teatralnego (VI 2011).
a) Opracowanie scenariusza.
- Publikacja scenariusza.
3. Opublikowanie „Skarbnicy scenariuszy na każdą okazję” (2012/2013).
a) opracowanie broszury.
- Publikacja broszury.

§ 8 ust. 2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych (okres stażu).
a) Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy
z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
- Opis i analiza dwóch przypadków.
2.Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych (okres stażu).
a) Studiowanie literatury fachowej.
- Spis lektur.

........................................ ........................................
/miejscowość, data/ /podpis i pieczęć dyrektora szkoły/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.