X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20802
Przesłano:

Autoprezentacja na nauczyciela mianowanego (skróty myślowe)

Autoprezentacja:

Nazywam się Renata Pięta, od 6 lat pracuję jako nauczycielka wychowania przedszkolnego, swoją pracę wykonuję w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Skawinie. Miałam możliwość pracy w każdej grupie wiekowej (3-6 lat), w każdej z nich specyfika pracy jest trochę inna; u dzieci młodszych dbałam o wykształcenie i z czasem , wdrażanie do nawyków higienicznych, samodzielności podczas spożywania posiłków i w toalecie , przebierania się oraz odkładania zabawek na swoje miejsce. Natomiast u dzieci starszych specyfika pracy polegała na nieco innych wymaganiach. 6-latki wdrażano do samodzielności , sprzątania po sobie ale co ważniejsze przygotowywano je do podjęcia nauki w szkole , zwracano więc uwagę na rozwój sprawności ogólno - ruchowej i manualnej, ćwiczono analizę i syntezę wzrokową i słuchową, ćwiczono sprawność manualną i rozwijano zdolności dzieci stymulowano je w miarę potrzeb. Przygotowywano do podjęcia nauki w szkole.
Prywatnie jestem mamą dwójki dzieci 13-letniej Wiktorii i 8-letniego Kuby . Niestety nie jestem rodowitą Skawinianką , pochodzę z małej wsi –Różanka na Dolnym Śląsku. Skoro miałam być nauczycielką , pierwsze kroki na nowym terenie prowadziłam w stronę zapoznania się z historią i tradycją mojego nowego miasta –Skawiny. Podjęłam studia w Krakowie i podjęłam jednocześnie pracę w Gazecie Skawińskiej, z czasem rozpoczęłam współpracę z byłą p. dyrektor naszego przedszkola p. Czesławą Wójcik , czego owocem była moja Praca licencjacka „ Monografia Samorządowego Przedszkola Nr 3 w Skawinie”.
Tuż po rozpoczęciu stażu na nauczyciela kontraktowego napisałam wspólnie z koleżanką Grażyną Frankowską własny program edukacji regionalnej „ Skawina moja mała ojczyzna” , a w roku 2010 w oparciu o realizację tego programu powstała moja Praca magisterska Pt. „ Realizacja programu „Skawina moja mała ojczyzna „ -determinantem jakości edukacji regionalnej w Samorządowym Przedszkolu Nr 3 w Skawinie.
Tyle tytułem wstępu , a teraz chciałabym przejść do omówienia wymagań stawianych nauczycielowi na stopień nauczyciela mianowanego:


§ 7 ust.2 pkt. 1 W zakresie umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a tak że oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach ;

-opracowałam plan rozwoju zawodowego w oparciu o poznane zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola oraz jego plan pracy i rozwoju.

- nawiązałam współpracę z przydzielonym mi przez dyrektorkę opiekunem stażu

- co miesiąc prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna, które później dokładnie omawiałam i analizowałam , a wyciągnięte wnioski wcielałam w dalszej pracy

- obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna i inne nauczycielki

- byłam hospitowana przez dyrektorkę przedszkola, dokładnie omawiałam z nią każde prowadzone zajęcia, a uwagi uwzględniałam w planowaniu kolejnych scenariuszy

- prowadziłam obserwacje dziecka w przedszkolu , diagnozowałam gotowość szkolną 5i6-latków, dla każdego dziecka sporządziłam informację o gotowości szkolnej ,prowadziłam pracę indywidualną z dziećmi zdolnymi, pracę kompensacyjną i stymulującą dla dzieci z deficytami .

- prowadziłam dokumentację z udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej

-współpracowałam w w/w zakresie z rodzicami dzieci, udzielając im na bieżąco informacji

- organizując własny warsztat pracy redagowałam i opracowywałam miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej z uwzględnieniem podstawy programowej, zadań rocznego planu pracy przedszkola, programu wychowawczo-dydaktycznego „ Zanim będę uczniem” oraz własnego programu edukacji regionalnej „ Skawina moja mała ojczyzna”

- organizując i udoskonalając własny warsztat pracy samodzielnie przygotowywałam pomoce dydaktyczne do realizowanych na bieżąco tematów , co podnosiło jakość mojej pracy i było atrakcyjne dla dzieci

-urządzałam tematyczne i okazjonalne kąciki w Sali , co pomagało mi w realizacji założonych celów


§ 7 ust.2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych:

- od kilku lat pełnię w przedszkolu funkcję koordynatora ds. współpracy ze środowiskiem , dzięki czemu koordynuję współpracę z wieloma instytucjami w Skawinie(policja , straż pożarna i straż miejska, biblioteki , muzeum regionalne, klub seniora, TPS...)

- Organizuję dla dzieci spotkania edukacyjne, wycieczki i warsztaty w celu bliższego poznania środowiska, miasta , jego zabytków i historii

- Czterokrotnie zorganizowałam i prowadziłam gminne, między przedszkolne konkursy regionalne wiedzy o Skawinie

- współpracowałam z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Skawinie w celu rzetelnego rozwiązywania bieżących problemów i udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- wdrażałam dzieci do udziału w akcjach charytatywnych które wpływały na rozwój właściwych postaw społeczno- moralnych (Góra grosza, Marzycielska Poczta, Świąteczny uśmiech, Gwiazdka dla zwierzaka)

- opracowałam i zrecenzowałam kilka artykułów o tematyce wychowawczej na gazetkę dla rodziców

- uczestniczyłam w szkoleniu prowadzonym przez Skawińskie Centrum Wspierania Rodziny dla rodziców i wychowawców opartym na koncepcji Faber i Mazzlish


§ 7 ust.2 pkt.3 W zakresie umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ;

- wykorzystując programy komputerowe wykonałam wiele pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi (krzyżówki, tabele, rebusy, rysunki, karty pracy, napisy, cyfry...)

- opracowywałam dokumentację –plany pracy, scenariusze, sprawozdania, informacje dla rodziców

- przygotowałam kilka prezentacji multimedialnych , które wykorzystałam podczas prowadzenia rad szkoleniowych, spotkań z rodzicami i konkursów dla dzieci

- technologię cyfrowa wykorzystałam do nagrywania i zapisywania muzyki podczas zajęć muzyczno-rytmicznych

- opiekowałam się stroną internetową przedszkola

- prowadziłam swojego bloga dla nauczycieli wychowania przedszkolnego , na którym dzieliłam się informacjami i scenariuszami z innymi koleżankami

- Wykorzystywałam program „Szkolny telefon „do szybkiego kontaktowania się i przekazywania ważnych informacji rodzicom

- ukończyłam internetowy kurs dla nauczycieli z zakresu „Arte terapii w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym”


§ 7 ust. 2 pkt.4 w zakresie umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

- pogłębiłam swoją wiedzę na ten temat poprzez uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego min; dotyczących kształtowania osobowości dziecka, rozwijania wrażliwości zmysłowej, pracy z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi , wychowanie do wartości, szkoła wychowania wg. koncepcji Faber , bajkoterapii, biblioterapii, zapobiegania uzależnień, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania

- studiowałam też literaturę na ten temat , a zdobytą wiedzę stosowałam we własnej pracy, opracowywałam artykuły w celu podnoszenia kultury pedagogicznej rodziców w czasie zebrań, szkoleń i warsztatów

- wiedzę zdobytą podczas kursu z zakresu pracy z uczniem ze SPE wykorzystywałam podczas opracowywania i realizacji planów pracy dla dzieci z deficytami rozwojowymi


§ 7ust. 2 pkt. 5 w zakresie umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż :

- zgodnie z przepisami prowadziłam dokumentację- opracowywałam miesięczne plany pracy, scenariusze zajęć i imprez dla dzieci , dokumentację z zakresu diagnozy przyrostu wiedzy u dzieci, obserwacje, pracy z dzieckiem ze SPE

- W swojej pracy wykazywałam się znajomością i przestrzeganiem praw dziecka, praw i obowiązków przedszkolaka

-Rzetelnie wywiązywałam się z obowiązków członka rady Pedagogicznej, prowadziłam trzy szkolenia Rady Pedagogicznej- w zakresie udzielania pomocy dzieciom ze SPE, arte-terapii w pracy z dziećmi , Wykorzystywania sztuki ludowej w pracy nauczyciela wychowania przedszkolnego

- Zapoznałam się z procedurą „Niebieskiej Karty” , Przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych

- przeanalizowałam funkcjonujące w przedszkolu dokumenty : statut, regulamin BHP, regulamin spacerów i wycieczek, pobytu na placu zabaw, procedury przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola


To by było na tyle jeśli chodzi o realizację i wywiązanie się z wymaganych ode mnie zadań na uzyskanie stopnia awansu na nauczyciela mianowanego

Dziękuję za poświęcony mi czas i Państwa uwagę .

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani , mogę przedstawić swoje sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, ocenę dorobku wystawioną mi przez dyrektorkę przedszkola oraz sam plan rozwoju zawodowego.

Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.