X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20772
Przesłano:
Dział: Świetlica

Regulamin świetlicy szkolnej

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ
w Szkole Podstawowej im. Prymasa Stefana Wyszyńskiego
w Łabuńkach PierwszychI. Założenia organizacyjne

1. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne w szkole, zgodnie z harmonogramem dostosowanym do planu lekcji.
2. Do świetlicy szkolnej uczęszczają uczniowie z klas „O”-VI, którzy:
- dojeżdżają autobusem szkolnym i mają obowiązek uczestniczenia w zajęciach świetlicowych,
- zostali skierowani tam przez dyrektora szkoły z powodu nieobecności nauczyciela oraz w innych szczególnych sytuacjach.
3. W szczególnych przypadkach dzieci niezapisane do świetlicy szkolnej mogą być przyjęte na zajęcia pod warunkiem posiadania na piśmie informacji, o której godzinie i przez kogo dziecko zostanie odebrane ze świetlicy oraz o możliwości natychmiastowego kontaktu z rodzicem (np. aktualny numer telefonu).
4. Rodzice (opiekunowie) dziecka uczęszczającego na świetlicę wypełniają kartę zgłoszenia (zawierającą niezbędne dane oraz informacje o możliwościach kontaktu z rodzicami) i składają w sekretariacie szkoły.
5. Uczniowie mogą być zwolnieni ze świetlicy wyłącznie na pisemną prośbę rodzica z adnotacją o odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu.
6. Rodzic, osobiście odbierający dziecko bezpośrednio po lekcjach, powinien zawiadomić o tym nauczyciela aktualnie pełniącego dyżur na świetlicy.
7. Uczniowie przyjeżdżający do szkoły autobusem szkolnym zgłaszają się do wychowawcy świetlicy w gabinecie pedagoga szkolnego.
8. Po skończonych zajęciach uczniowie klas I – VI przychodzą do świetlicy samodzielnie, dzieci z oddziału przedszkolnego przyprowadzane są przez wychowawcę.
9. Uczniowie dojeżdżający, którzy w godzinach pracy świetlicy uczestniczą w innych zajęciach pozalekcyjnych, maja obowiązek poinformować o tym wychowawcę świetlicy (podając dzień tygodnia i godziny zajęć).
10. Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po lekcjach.
11. Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym wychodzą ze świetlicy pod opieką opiekuna.

II. Prawa i obowiązki uczniów przebywających na świetlicy

Wychowanek ma prawo do:
1. Poszanowania godności osobistej.
2. Korzystania z pomocy nauczycieli dyżurujących na świetlicy w odrabianiu lekcji
i pokonywaniu trudności w nauce.
3. Rozwijania swoich zainteresowań i uzdolnień.
4. Korzystania z pomocy dydaktycznych, gier, sprzętu sportowego i audiowizualnego
(pod nadzorem nauczyciela).
5. Opieki wychowawczej i podmiotowego traktowania.
6. Zgłaszania pomysłów zajęć i ich tematów.

Wychowanek jest zobowiązany do:
1. Przestrzegania regulaminu wewnętrznego świetlicy.
2. Nienagannego zachowania się w świetlicy wobec nauczycieli i kolegów.
3. Dbania o bezpieczeństwo własne i innych.
4. Słuchania i wykonywania poleceń nauczycieli dyżurujących na świetlicy.
5. Opuszczania świetlicy tylko za zgoda nauczyciela dyżurnego.
6. Dbania o czystość i porządek oraz posprzątania swojego miejsca po pracy lub zabawie.
7. Poszanowania sprzętu i środków dydaktycznych znajdujących się w świetlicy i ponoszenia odpowiedzialności za zniszczenia.
III. Nagrody i kary wobec wychowanków

Nagrody:
Każdy uczestnik zajęć świetlicowych może otrzymać nagrodę: za udział w konkursach, dobre zachowanie, wzorowe przestrzeganie Regulaminu, kulturę osobista itp. w postaci:
- pochwały ustnej,
- pochwały na piśmie do rodziców i wychowawcy klasy,
- dyplomu.

Kary:
Za nieprzestrzeganie zasad dobrego wychowania, naruszenie Regulaminu, dla uczestnika świetlicy przewidziane są następujące kary:
- upomnienie ustne,
- ostrzeżenie w obecności grupy,
- pisemne powiadomienie rodziców i wychowawcy klasy o złym zachowaniu,
- wnioskowanie o obniżenie oceny ze sprawowania,
- rodzice ucznia, który dokonał zniszczenia wyposażenia świetlicy będą obciążeni pełną lub częściową odpowiedzialnością za zniszczony lub uszkodzony sprzęt.

V. Dokumentacja

W świetlicy prowadzona jest następująca dokumentacja:
a) dziennik zajęć,
b) roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej świetlicy szkolnej,
c) regulamin pracy świetlicy,
d) karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.

Autor: mgr Danuta Sztojko Podpisy nauczycieli dyżurujących w świetlicy:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.