X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20771
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program autorski kółka języka angielskiego dla klas IV-VI

Program autorski kółka języka angielskiego dla klas IV – VI

Autor: mgr Danuta Sztojko
Metryczka
Tytuł: „.......................”.
Przedmiot: język angielski
Typ szkoły: szkoła podstawowa, II etap edukacyjny
Częstotliwość spotkań: 1 godzina tygodniowo w cyklu rocznym.

WPROWADZENIE
Przedstawiony poniżej program autorski został opracowany na podstawie dokumentu MENiS „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego”. Program będzie realizowany w trakcie zajęć pozalekcyjnych i jest adresowany do uczniów klas IV-VI, którzy chcą posłużyć się językiem angielskim jako narzędziem do poznawania otaczającego świata. Będzie to możliwe poprzez zastosowanie zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego tzw.; CLIL (Content and Language Integrated Learning) umożliwiającego zabawę z językiem w kontekście treści nauczanych na innych przedmiotach szkolnych. Założeniem tego programu jest uświadomienie uczniom potrzeby uczenia się języka obcego jako sposobu zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowywania do dalszej edukacji.

CELE KSZTAŁCENIA
Cele ogólne
● Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwarcia na świat, tolerancji wobec innych kultur, poszerzanie doświadczeń poprzez naukę języka angielskiego oraz kontakt z kultura krajów anglojęzycznych.
● Zwiększenie pewności siebie u uczniów w posługiwaniu się językiem angielskim warunkującym sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
● Wzbogacanie słownictwa, którym posługuje się uczeń i kształcenie umiejętności posługiwania się słownikiem dwujęzycznym.
● Stworzenie uczniom warunków do stosowania języka obcego w praktyce poprzez tworzenie projektów interdyscyplinarnych.
● Zwiększenie motywacji do nauki języka angielskiego.
● Kształtowanie umiejętności pracy zespołowej podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów.
● Wdrażanie uczniów do umiejętnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi niezbędnymi do wyszukiwania i korzystania z informacji.
Cele szczegółowe
● Doskonalenie integrowania wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin życia.
● Rozumienie ogólnego sensu danego tekstu lub wypowiedzi.
● Kształtowanie umiejętności słuchania i czytania w celu uzyskania informacji szczegółowych.
● Przygotowanie uczniów do wykorzystania znajomości języka angielskiego w różnych sytuacjach życiowych (wyrażanie opinii, opisywanie zdarzeń, zadawanie pytań).
● Umiejętne zastosowanie w praktyce wcześniej poznanych struktur gramatycznych i słownictwa m.in. w pracach projektowych.
● Sformułowanie krótkich tekstów użytkowych.
● Wdrażanie do świadomego korzystania z różnorodnych pomocy dydaktycznych: słowniki, plansze.
● Kształcenie umiejętności wykorzystywania Internetu jako źródła informacji.

DOBÓR TREŚCI NAUCZANIA
Treści nauczania na zajęciach kółka języka angielskiego wynikają z wymagań szczegółowych do Nowej Podstawy Programowej oraz są spójne z „Programem nauczania języka angielskiego. Kurs dla początkujących dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, 1999 (DKW-4014-59/99)”, autorstwa Melanie Ellis, Marianny Niesobskiej i Anny Rak, wydanego przez Oxford University Press.
Tematy i związane z nimi słownictwo w kontekście innych przedmiotów szkolnych
Przedmiot Tematyka
Wychowanie do życia w rodzinie
Historia Życie rodzinne i towarzyskie: członkowie rodziny, koledzy / przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego;
Człowiek: dane personalne, wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje, zainteresowania;
Religia / Muzyka Kultura: święta, obrzędy;
Matematyka Zakupy i usługi: rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie;
Przyroda Świat przyrody: pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz.
Zdrowie: samopoczucie, higiena codzienna;
Żywienie: artykuły spożywcze, posiłki;
Geografia Podróżowanie i turystyka: środki transportu, kierunki świata;
Plastyka Dom: miejsce zamieszkania, opis domu, opis pomieszczeń i ich wyposażenia;
Wychowanie fizyczne Sport: popularne dyscypliny sportu, sprzęt sportowy;
Zajęcia techniczne Szkoła: przedmioty nauczania, przybory szkolne rozkład zajęć/dni tygodnia;
Praca: popularne zawody;
Funkcje komunikacyjne
1. Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu:
- powitania, pozdrowienia, pożegnania,
- przedstawianie siebie i innych osób.
2. Informowanie:
- opis czynności zwyczajowych oraz zachodzących w momencie mówienia,
- opis osoby, miejsca lub przedmiotu,
- wyrażanie posiadania,
- określanie czasu i pogody,
- porównywanie osób, przedmiotów lub miejsc,
- wskazywanie drogi, określanie miejsca pobytu,
- opis przeszłych zdarzeń,
- przewidywania na przyszłość, opis przyszłych zdarzeń.
3. Prowadzenie rozmowy:
- formułowanie opinii,
- zadawanie pytań i odpowiadanie,
4. Wyrażanie odczuć, postaw wobec zdarzeń lub opinii rozmówcy:
- wyrażanie planów na przyszłość,
- opis upodobań,
- podziękowania, przepraszanie, proponowanie, akceptacja, odmowa.
5. Wpływ na zachowanie innych:
- udzielanie rad,
- formułowanie próśb,
- wyrażanie zakazów i nakazów,
- oferta pomocy.
Struktury gramatyczne
Rzeczowniki:
- odczasownikowe,
- policzalne i niepoliczalne,
- liczba pojedyncza i mnoga (regularna i nieregularna),
- dopełniacz saksoński.
Czasowniki:
- „być”, „mieć”, „móc, potrafić”, „pożyczać”,
- określające czynności codzienne oraz upodobania,
- regularne i nieregularne,
Czasy gramatyczne:
- czas teraźniejszy prosty i ciągły,
- czas przeszły prosty i ciągły,
- czas przyszły prosty.
Konstrukcje gramatyczne określające:
- zamiar,
- konieczność i przymus,
- położenie rzeczy i ludzi.
Zaimki:
- osobowe,
- dzierżawcze,
- wskazujące.
Liczebniki:
- główne,
- porządkowe.
Przyimki:
- miejsca,
- czasu.
Przymiotniki i ich stopniowanie.

PRZEWIDYWANE EFEKTY
● Zdobycie umiejętności tworzenia poprawnych komunikatów językowych.
● Wzbogacenie słownictwa uczniów.
● Rozwój logicznego myślenia.
● Sprawne posługiwanie się słownikami językowymi, materiałami autentycznymi i Internetem przy wykonywaniu projektów miedzy przedmiotowych.
● Zwiększenie pewności siebie w posługiwaniu się językiem angielskim.
● Poznanie różnorodnych technik uczenia się.
● Zmotywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy.
PROCEDURY OSIAGANIA CELÓW
Powyższy program opiera się na integracji metod nauczania w obrębie danego projektu. Zajęcia służą głównie zastosowaniu języka angielskiego jako środka pomocnego w rozwiązywaniu problemów interdyscyplinarnych. W celu osiągnięcia zaplanowanych efektów dydaktycznych zostaną zastosowane następujące techniki:
- burza mózgów,
- mapy pojęciowe,
- praca z materiałem źródłowym,
- technika wielokrotnego wyboru,
- technika prawda/fałsz,
- uzupełnianie luk,
- słuchanie ze zrozumieniem nagrań anglojęzycznych,
- odgrywanie ról w różnych sytuacjach,
- pisanie prostych komunikatów.
Formy pracy na zajęciach oparte są na:
- pracy w grupach,
- pracy w parach,
- pracy indywidualnej monitorowanej przez nauczyciela.
Pomoce dydaktyczne:
- plansze tematyczne,
- karty obrazkowe,
- materiały dotyczące zagadnień interdyscyplinarnych,
- słowniki dwujęzyczne,
- płyty CD i DVD,
- programy interaktywne,
- komputery z dostępem do Internetu,
- tablica interaktywna.
Nauczyciel realizujący cele programu ma przede wszystkim zmotywować uczniów do nauki języka angielskiego poprzez różnicowanie metod i form pracy oraz zastosowanie bogactwa materiałów dydaktycznych.

EWALUACJA PROGRAMU
Autor programu nie przewiduje oceniania umiejętności uczniów poprzez stawianie stopni na zajęciach pozalekcyjnych. O skuteczności niniejszego programu będą świadczyć widoczne postępy uczniów, aktywniejsze uczestnictwo, a także pozytywne oceny na zajęciach klasowych języka angielskiego. Systematyczna obserwacja osiągnięć uczniów oraz opanowanie wymagań zawartych w standardach pomoże w ewaluacji programu i umożliwi ewentualną modyfikację.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.