X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20696
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Irena Janiszewska
posiadane wykształcenie: wyższe magisterskie (specjalność: Edukacja Wczesnoszkolna i Przedszkolna)
miejsce pracy: Zespół Szkół w Liścu Wielkim
opiekun stażu: Danuta Majewska
czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Cel główny stażu: Uzyskanie w wyniku postępowania egzaminacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
Opracowany plan rozwoju zawodowego zawiera zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczyciel (Dz.U. Nr 260 Poz.2593 z późn. zm.).

Rodzaj działań i przedsięwzięć
wynikających z wymagań
Rozporządzenia MEN 01.12.2004 r. Formy realizacji Termin Dowody realizacji


§ 7 ust. 2 pkt 1
umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
• Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
IX 2012r.
IX 2012r.
IX 2012r.
plan rozwoju zawodowego

2. Współpraca z opiekunem stażu.
• Sporządzenie kontraktu.
• Opracowanie harmonogramu spotkań.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli - wnioski z obserwacji.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna - konsultacje, opracowanie konspektów zajęć, ich analiza.
• Analiza i ocena własnych działań.
IX 2012r.
IX 2012r.
cały okres stażu
(raz na dwa miesiące)
cały okres stażu
kontrakt
wnioski z obserwowanych zajęć,
scenariusze zajęć,
wnioski z przeprowadzonych zajęć

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
• Udział w różnych instytucjonalnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia
w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej).
• Uczestnictwo w pracach zespołu wychowawczego i klasowego.
• Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych.
• Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli.
cały okres stażu
zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itd., zgromadzone materiały

4. Prowadzenie dokumentacji klasowej.
• Prowadzenie dzienników zajęć.
• Opracowanie i systematyczne wypełnianie narzędzi diagnozujących, kart obserwacji dziecka, kart pracy.
• Sporządzanie protokołów z zebrań z rodzicami.
cały okres stażu
dzienniki zajęć, karty i arkusze obserwacji dziecka, protokoły

5. Organizowanie i przygotowywanie uroczystości szkolnych.
cały okres stażu
scenariusze uroczystości

6. Publikacja własnych prac.
• Zamieszczanie scenariuszy, konspektów, planu rozwoju w portalach internetowych.
cały okres stażu
zaświadczenie


§ 7 ust. 2 pkt 2
umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; 1. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej.
• Obserwacja dzieci w różnych sytuacjach, diagnoza ich potrzeb i oczekiwań, określenie możliwości:
- integrowanie zespołu klasowego;
- opracowanie kontraktu grupowego;
- organizowanie pomocy uczniom z rodzin o trudnej sytuacji finansowej;
- praca indywidualna z uczniami z problemami edukacyjnymi oraz z uczniami szczególnie zdolnymi;
- przygotowanie dzieci do konkursów.
• Poznanie środowiska w jakim żyją, mieszkają dzieci.
• Kontakty z rodzicami (indywidualne, zebrania klasowe, współpraca z trójką klasową).
cały okres stażu
karty obserwacji dzieci, ankiety, kontrakt, scenariusze zajęć, zapisy w dzienniku zajęć, notatki własne
protokoły

2. Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
• Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych.
• Kierowanie rodziców wraz z dzieckiem do pedagoga lub psychologa w miarę potrzeb i predyspozycji.
cały okres stażu
opis i analiza podjętych działań, zgromadzone materiały

3. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.
• Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów.
• Organizowanie wycieczek po okolicy, do ciekawych miejsc, do biblioteki, wyjazdy do kina, parku.
• Udział w akcji zbierania plastikowych nakrętek dla Wiktorka - pomoc choremu dziecku.
• Nawiązanie współpracy z rodzicami :
- spotkania indywidualne, zebrania klasowe, z trójką klasową;
- angażowanie rodziców w sprawy szkoły, oddziału przedszkolnego, wspólne organizowanie uroczystości;
- przygotowania referatów, prezentacji na spotkania z rodzicami;
- dostarczanie rodzicom artykułów i publikacji o treściach wyjaśniających problemy i zagadnienia z dziedziny pedagogiki i psychologii.
• Przygotowanie dzieci do udziału w uroczystościach szkolnych.
cały okres stażu
zdjęcia
zdjęcia
protokoły z zebrań z rodzicami, scenariusze spotkań, referaty,
zdjęcia


§ 7 ust. 2 pkt 3
umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej; 1. Wykorzystanie w praktyce technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
• Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych (scenariuszy, kart pracy, ) oraz prezentacji multimedialnych na komputerze.
• Projektowanie i przygotowywanie dyplomów, zaproszeń i ogłoszeń na potrzeby uczniów i szkoły.
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową.
• Przygotowanie referatów i informacji dla rodziców.
• Sporządzanie protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej.
• Wykorzystywanie na zajęciach płyt CD oraz DVD.
• Dokumentowanie przebiegu stażu.
• Opublikowanie w Internecie planu rozwoju nauczyciela lub scenariuszy zajęć.
cały okres stażu
scenariusze zajęć,
przykładowe dyplomy, zaproszenia, itp.
referaty,
protokoły,
zaświadczenie


§ 7 ust. 2 pkt 4
umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowaniach w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
• Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki oraz umiejętności wychowawczych.
cały okres stażu
potwierdzenie udziału (zaświadczenia)

2. Umiejętne stosowanie wiedzy w rozwiązywaniu bieżących problemów.
• Pełnienie funkcji wychowawcy, pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
• Rozwiązywanie problemów wychowawczych w szkole, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez stosowanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących.
• Opracowanie zasad zachowania się w sali, podczas wycieczki.
• Przeciwdziałanie konfliktom w klasie.
• Objęcie szczególną pomocą dzieci, wykazujących trudności edukacyjne.
• Promowanie uczniów zdolnych poprzez udział w konkursach, imprezach, przygotowywanie dodatkowych zadań, w miarę możliwości i zainteresowań dzieci.
• Stosowanie zabaw interakcyjnych w celach polepszenia komunikacji w klasie.
• Stosowanie w pracy nowych metod wychowania i nauczania (metody aktywizujące, zabawy interakcyjne, itp.).
cały okres stażu
wpisy w dzienniku,
ewentualnie - notatki służbowe

3. Współpraca z osobami i organizacjami wspomagającymi pracę szkoły i nauczyciela (MOPS, Poradnia Psychologiczna-Pedagogiczna, pedagog szkolny, itp.).
• Zapoznanie się z opiniami i orzeczeniami uczniów wydanymi przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, a w szczególności z zaleceniami pracy z tymi dziećmi i uwzględnienie zaleceń w procesie dydaktycznym i wychowawczym.
cały okres stażu
notatki,
potwierdzenia


§ 7 ust. 2 pkt 5
umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego, między innymi:
• Analiza Ustawy o systemie oświaty.
• Analiza Karty Nauczyciela.
• Szczegółowa analiza podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego.
• Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
• Analiza ustaw i rozporządzeń.
• Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego.
cały okres stażu
notatki własne,
ksero wybranych przepisów, rozporządzeń,
stosowanie poznanych przepisów w praktyce

2. Dokładna analiza dokumentacji szkolnej.
• Statut Szkoły;
• Przepisy BHP;
• Plan dydaktyczno-wychowawczy w oddziale przedszkolnym;
• Obowiązujące w szkole regulaminy.
cały okres stażu
notatki własne,
rzetelne stosowanie poznanych przepisów w praktyce

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielania pomocy i wspomagania dzieci z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
• Analiza trudności edukacyjnych i złych zachowań.
• Poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych, jak i wychowawczych.
cały okres stażu
notatki własne

4. Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych podejmujących w/w temat.
cały okres stażu
notatki własne,
zaświadczenia


zatwierdzam do realizacji:
................................. plan opracowała: Irena Janiszewska
..................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.