X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20480
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień dyplomowanego
Agnieszka Stasinowska Zespół Szkół Muzycznych Włocławek

1.Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (&8 ust 2 pkt. 1)
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Uzupełnienie informacji o nowych aktach prawnych dotyczących procedury awansu zawodowego.

Organizacja warsztatu
Pracy opiekuna
świetlicy

Wzbogacenie warsztatu pracy.
Analiza dokumentów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MENiS, założenie teczki tematycznej “Awans zawodowy nauczyciela” Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju zawodowego.
Opracowanie rocznego i
miesięcznych planów pracy-
plan pracy,
Sprawowanie opieki nad pomieszczeniem świetlicy.
Kompletowanie materiałow fachowej literatury i czasopism przydatnych w pracy wychowawcy świetlicy,
Przygotowanie pomocy dydaktycznych,
Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych.
Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu. Plan rozwoju zawodowego.
IX.2010
W okresie
stażu

Doskonalenie własnych metod i warsztatu pracy w związku z planowanym rozwojem zawodowym. Udział w konferencjach, szkoleniach i warsztatach metodycznych w szczególności dotyczących zagadnień związanych z:
• techniką origami
• umiejętnościami wychowawczymi
• pedagogiką zabawy.
• papieroplastyką
Wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w swojej pracy. Zaświadczenia o udziale. W okresie stażu

Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy Kontakty z rodzicami poprzez
Rozmowy i sptkania. Wnioski z rozmów, sprawozdanie. W okresie stażu

Sprawowanie pieczy i prowadzenie zajęć w ramach “Sekcji origami w świetlicy” • Prowadzenie zajęć,
• Przygotowanie wystawy.
• Wykorzystanie techniki origami przy wspólnej zabawie dzieci i rodziców np. na uroczystości z okazji dnia mamy i taty. Scenariusze zajęć, zdjęcia. W okresie stażu
“STOP AGRESJI ”- opracowanie, scenariuszy “Jak radzić sobie ze złością” “Zamiast pięści” “Dopisz inne zakończenie” Wdrożenie scenariuszy w klasach III. Scenariusze zajęć. Rok szkolny 2010/2011 2011/2012 2012/2013
Współudział w przygotowaniu i wdrożeniu Międzyszkolnego Konkursu Plastycznego “Najpiękniejsza kartka świąteczna” dla uczniów uczęszczających do świetlic szkolnych.
Doskonalenie umiejętności i wiedzy w zakresie problematyki wychowawczo-opiekuńczej uczniów.
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów. Współudział w opracowaniu regulaminu konkursu, przeprowadzenie konkursu i wyłonienie zwycięzców, prezentacja prac.
Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących tematyki opiekuńczo-wychowawczej,
Rejestr czasopism i książek.
Opracowanie scenariuszy zajęć,
Prowadzenie zajęć,
Pogadanki,
Dyskusje,
Zabawy,
Plan pracy z grupą wychowawczą,
Scenariusze zajęć świetlicowych. Regulamin konkursu, lista zwycięzców, zapis w kronice szkolnej. XII.2010
W okresie stażu
2.Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (&8 ust. 2 pkt. 2)
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Wykorzystanie komputera i technologii informacyjnej jako elementu warsztatu własnej pracy. Korzystanie z Encyklopedii Multimedialnych i programów edukacyjnych. Wyszukiwanie i opracowywanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć w świetlicy. Wymiana poglądów i informacji. Scenariusze zajęć, napisany plan rozwoju zawodowego. W okresie stażu.
Przygotowanie miesięcznych planów pracy świetlicy szkolnej. Opracowanie planów pracy z wykorzystaniem komputera. Przykładowe plany pracy. W okresie stażu.
Wykorzystanie zasobów internetowych do przygotowywania konkursów świetlicowych i szkolnych. Przygotowanie i opracowanie rebusów, krzyżówek. Opracowanie plastyczne i komputerowe dyplomu za udział w konkursach. Przykładowe rebusy, krzyżówki, dyplomy. W okresie stażu.
3.Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (&8 ust. 2.pkt.3)
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego Umieszczenie artykułu w Internecie Umieszczenie planu na stronie internetowej www.edux.pl XI.2010
Umieszczenia na stronie internetowej wybranych scenariuszy zajęć. Udostępnienie scenariuszy zajęć świetlicowych z ciekawych imprez i uroczystości np.
• Bajka ,,Kot w butach”
• STOP AGRESJI
• Obyczaje wielkanocne Kopia opracowanych materiałów. W okresie stażu

Zaplanowanie zajęć otwartych. • Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla zaproszonych nauczycieli.
• Pokazanie zajęć prowadzonych metodami aktywizującymi Scenariusz zajęć. W okresie stażu

Pełnienie funkcji opiekuna stażu
• Przeprowadzenie zajęć świetlicowych w obecności n-la kontraktowego,
• Hospitowanie zajęć i omawianie zajęć prowadzonych przez n-la kontraktowego.
4.Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (& 8 ust. 2 pkt. 4a)
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Opracowanie i wdrożenie programu plastycznego w świetlicy szkoły podstawowej „Kolorowa świetlica” Opracowanie, napisanie i zatwierdzenie programu na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
Wdrażanie programu w świetlicy szkoły podstawowej

Program W okresie stażu
5.Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (& 8 ust. 2 pkt. 4c)
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Promowanie talentów plastycznych uczniów klas młodszych
Prowadzenie zajęć kółka plastycznego z uczniami klas młodszych,
Przygotowywanie prac na konkursy,
Wykonywanie dekoracji szkoły,
Publikowanie prac uczniów na stronie internetowej szkoły, W okresie stażu.
Promowanie talentów aktorskich uczniów klas młodszych Przygotowywanie przedstawień na uroczystości szkolne, konkursy,
Przygotowanie i wystawienie przedstawień dla dzieci z sąsiednich szkół i przedszkoli. Zdjęcia, wpis do kroniki szkolnej, sprawozdanie z przebiegu imprez. W okresie stażu
Organizowanie konkursów szkolnych i pozaszkolnych
Współorganizowanie i organizowanie imprez szkolnych i środowiskowych
Udział w akcjach charytatywnych
Prowadzenie działalności ekologicznej
Przeprowadzenie konkursów,
Przygotowanie dyplomów,
Pozyskiwanie sponsorów.
• Andrzejki
• Zabawa
Karnawałowa
• Zwyczaje Wielkanocne
• Dzień Babci i Dziadka
• Dzień Matki
Włączenie się do pomocy osobom chorym na mukowiscydozę- Fundacja Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę,
- zbiórka baterii,
- udział w konkursach o tematyce ekologicznej
- zbiórka kasztanów
- zbiórka orzechów
-zbiórka szyszek W okresie stażu
W okresie stażu
XII-2010
XII-2011
6.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami (&8 ust. 2 pkt. 4e)
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Współpraca z Komendą Policji Udział w pogadankach przeprowadzanych przez funkcjonariuszy Policji zdjęcia, sprawozdania z przebiegu spotkań. W okresie stażu

Współpraca z innymi szkołami i przedszkolami
Udział w konkursach organizowanych przez szkoły i przedszkola z terenu Włocławka zdjęcia W okresie stażu

Współpraca z Państwową Strażą Pożarną
Zorganizowanie spotkania z funkcjonariuszami Straży Pożarnej zdjęcia. W okresie stażu.
7.Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (& 8 ust.2 pkt.5)
ZADANIA FORMY REALIZACJI DOKUMENTACJA TERMIN
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych i edukacyjnych Uczestnictwo w kursie na temat opisu i analizy przypadku problemu edukacyjnego lub wychowawczego. Obserwacja badanego problemu i gromadzenie informacji. Zaświadczenie o ukończeni kursu Opis przypadku. W okresie stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.