X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20371
Przesłano:

Listopad nie musi być smutny - konspekt zajęć zintegrowanych

KONSPEKT ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

Krąg tematyczny: Listopad nie musi być smutny.

Temat dnia: Piszemy listy na jesiennych listkach.

Zapis w dzienniku: Ustalenie odpowiedzi na pytanie dlaczego wróżka nie otrzymała odpowiedzi na swoje listy na podstawie opowiadania B. Lewandowskiej pt. „O listach wróżki Lilki”. Rodzaje listów. Adresowanie listów, skróty w korespondencji. Przypomnienie budowy listu. Rozwiązywanie zadań tekstowych. Obrysowywanie szablonów liści oraz ich wycinanie.

Prowadzący: Monika Grabowska
Klasa: 2 a
Data realizacji: 08.11.2012
Miejsce zajęć: sala lekcyjna
Czas trwania zajęć: 4 godziny

Cel główny: Doskonalenie techniki pisania listu i adresowania koperty.

Cele szczegółowe:
• doskonalenie umiejętności stosowania różnych skrótów: ul., nr, m., S.P., Kol., Nad.
• poznanie różnych tekstów listów i nazywanie ich,
• utrwalenie pisowni wielką literą pisowni imion, nazwisk, nazw ulic, miejscowości i instytucji,
• uświadomienie potrzeby prawidłowego i czytelnego adresowania przesyłek pocztowych,
• wzbogacanie słownictwa uczniów o wyrazy związane z drogą listu od nadawcy do adresata,
• podkreślenie znaczenia pracy doręczyciela i innych pracowników poczty.
Cele operacyjne:
• potrafi zapisać własny adres, a także szkoły,
• zna budowę listu,
• pisze krótkie listy i adresuje koperty,
• zna skróty stosowane w korespondencji,
• zna drogę listu od nadawcy do adresata,
• zna różne rodzaje listów,
• tworzy wyrażenia i zwroty ze słowem list
• swobodnie posługuje się zwrotami nadawca, adresat, odbiorca
• stosuje poprawne zwroty grzecznościowe,
• stosuje zasady obowiązujące przy pisaniu listu,
• wie, jak zachować się na poczcie,
• wie, jakie sprawy można załatwić na poczcie.
Cele rewalidacyjne:
• ćwiczenie umiejętności samodzielnego pisania poprzez układanie i rozwijanie zdań wokół tematu – pisanie listu,
• kształtowanie umiejętności mających zastosowanie w życiu codziennym – adresowanie koperty, właściwe zachowanie w urzędzie pocztowym,
• rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zadań z treścią
Metody pracy:
• czynne,
• słowne,
• oglądowe.
Formy pracy:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa.

Pomoce dydaktyczne: zestaw podręczników „Nowe już w szkole 2”, wiersz „List” H. Szayerowej, karty pracy, szablony liści, nieprawidłowo zaadresowane koperty, plastikowe pojemniki z pytaniami.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

I . ZAJĘCIA ORGANIZACYJNE:
1. Przywitanie z uczniami
2. Sprawdzenie listy obecności.
3. Sprawdzenie i omówienie pracy domowej.

II. OBSERWACJA UKIERUNKOWANA I OPRACOWANIE NOWEGO MATERIAŁU

1. Zabawa dydaktyczna „Przedstawiamy się” - wprowadzenie do tematu zajęć.
Dzieci swobodnie poruszają się po sali, na znak nauczyciela łączą się w pary i wzajemnie się sobie przedstawiają, wymieniając imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania. Osoba, która zostanie bez pary, wita wszystkich i przedstawia się całej grupie. Po zakończonej zabawie nauczyciel rozdaje wszystkim uczniom karty pracy (zał.1) z rozsypanką sylabową. Prosi o połączenie sylab w taki sposób, aby utworzyły logiczne zdanie ( PISZEMY LISTY NA JESIENNYCH LISTKACH ). Chętne dziecko odczytuje rozwiązanie, a reszta sprawdza poprawność swojej pracy. Uczniowie wklejają poprawnie wypełnioną kartę pracy do zeszytów przedmiotowych.
2. Słuchanie czytanego przez nauczyciela tekstu B. Lewandowskiej pt. „O listach wróżki Lilki”.
Nauczyciel czyta uczniom opowiadanie z podręcznika (P. cz. 1 s. 110-111). Nauczyciel sprawdza rozumienie treści poprzez odpowiedzi uczniów na zadawane do tekstu pytania:
- Co wróżka uczyniła z krzakiem bzu?
- Jakie listy wysyłała wróżka?
- Czym się różni list polecony od zwykłego listu?
- Do kogo dotarły listy wróżki Lilki?
- Czy adresaci tych listów byli zadowoleni?
- Dlaczego wróżka odczarowała krzak bzu?

3. Ćwiczenia w czytaniu tekstu.
Nauczyciel informuje dzieci, że każde z nich ma odczytać po dwa zdania z tekstu. Po zakończonym ćwiczeniu, zadaje uczniom pytania dotyczące tekstu, a uczniowie wyszukują i odczytują konkretne fragmenty, będące odpowiedziami do zadanych pytań.
- Jakie zaklęcie wypowiedziała wróżka?
- Jakie wiadomości zapisane były zielonym atramentem?
- Jakie listy wysyłała wróżka i w jaki sposób je dostarczono?
- Dlaczego wróżka nie otrzymała odpowiedzi?
Nauczyciel po uzyskaniu od uczniów prawidłowych odpowiedzi prosi o odszukanie w tekście fragmentu, będącego dobrą radą dla dzieci. Uczniowie po wykonaniu zadania zaznaczają na kolorowo odpowiednie zdania.

4. Słuchanie wiersza Haliny Szayerowej „ List” - omówienie treści wiersza - zwrócenie uwagi na informacje potrzebne przy adresowaniu koperty.

List trafić ma do adresata,
Choćby on mieszkał
Na końcu świata...
Gdzieś na biegunie,
albo na wyspie,
bo poczta listy doręcza wszystkie.
Lecz nie adresuj
pisząc do cioci:
Kochana Ciocia
Poczta Okocim,
bo listonoszom trzeba dopomóc.
Podaj ulicę i nr domu,
imię, nazwisko
kochanej cioci.
By pan listonosz
no, pomyśl sama,
nad twoim listem
głowy nie łamał.

Nauczyciel wspólnie z grupą porządkuje podane w wierszu informacje. Następnie zapisuje na tablicy wzór prawidłowo zapisanego adresu i wspólnie z uczniami analizuje kolejność zapisywanych informacji oraz zastosowane skróty. Nauczyciel przypomina grupie na czym polega różnica między nadawcą, a adresatem.
- Nadawca to ta osoba, która pisze list, a adresat to osoba, do której list ma dotrzeć. Aby przesyłka pocztowa dotarła do adresata, musi zostać opatrzona jego adresem pocztowym. Polski wzór adresowania zawiera: imię i nazwisko adresata lub nazwę instytucji, ulicę, numer budynku, numer mieszkania, miejscowość zamieszkania, oraz kod pocztowy.
Następnie wyciera tablicę i rozdaje uczniom karty pracy z niewłaściwie zaadresowanymi kopertami (zał. 2). Dzieci pracują w parach. Ich zadaniem jest odnalezienie błędu i poprawienie go, poprzez wpisanie wymyślonych danych, poprawiają i uzupełniają błędnie zapisane adresy. Następnie występują w parach na forum grupy i wyjaśniają, jakie błędy pojawiły się na ich kopertach. W trakcie prezentacji nauczyciel inicjuje rozmowę na temat zaistniałych nieprawidłowości w adresach, nakłaniając tym samym uczniów do samodzielnego formułowania wniosków – jakie konsekwencje może spowodować odnaleziony błąd.

5. Piszemy listy na listkach.
Nauczyciel rozdaje uczniom przygotowane wcześniej kolorowe karty pracy z szablonami liści (zał. 3). Dzieci miały w domu za zadanie nauczyć się poprawnie zapisywać swój adres. Uczniowie wycinają po linii liść i zapisują na części z żyłkami swój adres..

6. Zabawa interakcyjna „Piszemy zielonym atramentem”.
Nauczyciel prosi, aby dzieci wrzuciły do jego worka przygotowane przez siebie wcześniej jesienne listki. Uczniowie losują zaadresowane listki. Odczytują adresata, następnie na drugiej stronie zapisują do niego kilka miłych zdań (Bardzo Cię lubię. Masz ładne włosy. Lubię się z Tobą bawić, bo...itp.). Po napisaniu krótkich liścików wrzucają list do „skrzynki” (tekturowego pudełka). Nauczyciel prosi, aby dzieci usiadły w kręgu. Każde dziecko wyjmuje ze skrzynki jeden list i dostarcza go adresatowi, który kontynuuje zabawę, czyli doręcza wybrany przez siebie list kolejnej osobie. Nauczyciel rozmawia z grupą nt. przebiegu zabawy;
- Dlaczego czytając swoje liściki, mogliście poczuć się jakbyście otrzymały list od wróżki?
- Czy pisząc te liściki, skorzystaliśmy z rady płynącej z opowieści o wróżce Lilce?
- Czego brakowało w waszych liścikach? (podpisu, nadawcy, kopert)

7. Jak funkcjonuje poczta?
Nauczyciel wyjmuje woreczek z plastikowymi pojemniczkami. W środku znajdują się pytania (zał. 4) związane z funkcjonowaniem urzędu pocztowego:
- Co znajduje się na poczcie?
- Co dzieje się z listami na poczcie? (stemplowanie, sortowanie, przewożenie listów)
- Co można kupić na poczcie? (znaczki, koperty, pocztówki)
- Jakie sprawy można „załatwić” na poczcie? (opłacić rachunki, wysłać przekaz pieniężny)
- Jakie są rodzaje listów? (polecony, lotniczy, urzędowy, zwykły, priorytetowy itp.)
- Co to jest widokówka i jakie są jej nazwy? (pocztówka, karta pocztowa)
- Jak wygląda i do czego służy skrzynka pocztowa oraz co się na niej znajduje?
- Na czym polega praca listonosza?
Wskazane dzieci losują pytania i samodzielnie próbują udzielić odpowiedzi. W razie konieczności nauczyciel uzupełnia wypowiedź i ewentualnie wyjaśnia trudniejsze zagadnienia.

8. Zbiorowe redagowanie krótkiego listu.
Nauczyciel przypomina uczniom trójczłonową budowę listu: nagłówek, treść listu, podpis. Zwraca uwagę na stosowanie zwrotów grzecznościowych oraz wyrazów zapisywanych wielką literą. Następnie prosi dzieci, aby wyobraziły sobie, że dostały list od wróżki Lilki., w którym zaprosiła je wszystkie na swoje urodziny. Aby wspomóc dzieci w tworzeniu odpowiedzi do wróżki, nauczyciel zadaje pomocnicze pytania:
- Co odpowiedzielibyście na wróżce na jej zaproszenie?
- Co należy zrobić, gdy się otrzyma list lub zaproszenie?
- Jaki prezent wręczylibyście wróżce?
- Jak rozpoczniemy list, w jaki sposób możemy się do niej zwrócić?
Dzieci układają samodzielnie list do wróżki, następnie chętni odczytują swoje propozycje. Nauczyciel wspólnie z klasą redaguje treść listu i zapisuje poprawną formę na tablicy.

Przykładowy list
Miejscowość i data
Droga Wróżko!
Bardzo dziękujemy Ci za zaproszenie.
Z wielką przyjemnością odwiedzimy Cię w dniu Twoich urodzin.
Samodzielnie wykonamy dla Ciebie prezent. Pozdrawiamy serdecznie.
Dzieci z klasy IIa
Uczniowie przepisują krótki list do zeszytów przedmiotowych.

9. Rozwiązywanie zadań tekstowych związanych z tematem zajęć.
Nauczyciel rozdaje uczniom karty pracy z zadaniami (zał.5). Dzieci po przeczytaniu poleceń samodzielnie rozwiązują zadania. Chętni odczytują rozwiązania na głos, a reszta grupy kontroluje poprawność działań.

10. Ustalenie drogi listu od nadawcy do adresata.
W celu utrwalenia nabytej na zajęciach wiedzy nauczyciel rozmawia z uczniami nt. niezbędnych czynności, jakie muszą być wykonane, aby listy docierały do odbiorców. Zachęca do dyskusji szeregiem pytań:
- O czym musi pamiętać nadawca aby jego list dotarł do adresata? (znaczek, prawidłowo i czytelnie zapisany adres)
- Co dzieje się z listami na poczcie? (stemplowanie, sortowanie, przewożenie listów)
- Dlaczego musimy zapisać adres nadawcy?
- W jakiej sytuacji list, mimo prawidłowo zapisanego adresu, może nie dotrzeć do adresata? (zmiana adresu)
- Co się dzieje z listem, który nie może być doręczony?
Następnie rozdaje karty pracy z wypisanymi etapami drogi, jaką musi przebyć list od nadawcy do odbiorcy (zał.6). Zdania należy odpowiednio ponumerować. Po odczytaniu przez wybranego ucznia zdań w prawidłowej kolejności, dzieci wklejają tabelki do zeszytów przedmiotowych.
1. Piszemy list.
2. Adresujemy kopertę.
3. Naklejamy znaczek.
4. Wrzucamy list do skrzynki.
5. Pracownik poczty wyjmuje listy ze skrzynki i zawozi je na pocztę.
6. Listy są sortowane na poczcie.
7. Listy są przewożone do innego miasta.
8. Listonosz roznosi je do skrzynek.
9. Wyjmujemy list ze skrzynki.
10. Czytamy list.

III. PODSUMOWANIE ZAJĘĆ

1. Rozmowa z dziećmi na temat minionych zajęć.
Nauczyciel dyskutuje z klasą nt. pisania i wysyłania listów. Uczniowie przypominają, jakie rodzaje listów poznali, jak zbudowany jest list i co należy uczynić, aby list dotarł do adresata. Nauczyciel podkreśla również, jak ważna jest estetyka listu.

2. Praca domowa
Wyszukaj i podkreśl w opowiadaniu pt. „O listach wróżki Lilki” wyrazy z „ż”. Ułóż z nimi zdania i zapisz w zeszycie.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Na czym polega praca listonosza?

Jak wygląda i do czego służy skrzynka pocztowa oraz co się na niej znajduje?

Co to jest widokówka i jakie są jej nazwy?

Jakie są rodzaje listów?

Jakie sprawy można „załatwić” na poczcie?

Co można kupić na poczcie?

Co znajduje się na poczcie?

Co dzieje się z listami na poczcie?

Załącznik nr 5

Zad. 1
Na poczcie było 18 znaczków z czterolistną koniczyną. W ciągu dnia sprzedano 9 znaczków. Ile znaczków zostało?
Rozwiązanie ........................................
Odpowiedź ........................................
........................................

Zad. 2.
Listonosz miał dostarczyć 20 listów, ale po drodze wpadł do domu na obiad. Podczas gdy on jadł, jego córeczka Asia zajęła się listami. Z 3 zrobiła okręty i puściła je w wannie na wodę. Z 5 zrobiła bombowce i wyrzuciła je przez okno. 4 listy Asia przerobiła na sukienki dla lalek. Oblicz, ile listów zdążył uratować tata- listonosz.
Rozwiązanie ........................................
Odpowiedź ........................................
........................................

Zad. 3.
Ania i Marysia wyjechały na kolonie nad morze. Ania wysłała pocztówki 8 osobom. Marysia wysłała o 4 pocztówki więcej niż Ania. Ilu osobom pocztówki wysłała Marysia?
Rozwiązanie ........................................
Odpowiedź ........................................
........................................

Załącznik nr 6

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.