X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20357
Przesłano:
Dział: Języki obce

Przedmiotowy regulamin oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy regulamin oceniania z języka niemieckiego

I. Jawność oceniania:

1. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.
2. Sprawdzone i ocenione prace uczeń otrzymuje do wglądu na zajęciach.
3. Na prośbę ucznia lub rodzica nauczyciel uzasadnia wystawioną ocenę.

II. Ocenianie:

1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne, semestralne ustala się wg skali ocen obowiązującej w Szkolnym Regulaminie Oceniania i Promowania.(tj. od 1 do 6)
41%- 50% dopuszczający
51%- 70% dostateczny
71%- 90% dobry
91%- 100% bardzo dobry
Dla uczniów z opinia PPP:
35%-44% dopuszczający
45%-64% dostateczny
65%-84% dobry
85%-100% bardzo dobry
2. Uczeń jest oceniany z następujących dziedzin:
- Antwort ( odpowiedź ustna)- co najmniej 3 razy w semestrze
- Hausaufgabe ( zadanie domowe)- co najmniej 3 razy w semestrze
- Schreiben ( sprawdziany/ kartkówki)- co najmniej 3 razy w semestrze
- Klassenarbeit ( praca klasowa)- po każdym rozdziale
- Diktat ( dyktando)- zazwyczaj raz w semestrze
- Lesen (czytanie)- co najmniej 2 razy w semestrze
- Hören (słuchanie)- zazwyczaj 2 razy w semestrze
- Aktivität (aktywność) spontanicznie ( 3 + = bdb)
- Projekt (projekty językowe)
- Portfolio Językowe- raz w semestrze ( w gimnazjum)
3. Kartkówki i odpowiedzi ustne są niezapowiedziane i dotyczą przerobionej na ostatnich 3-5 lekcjach leksyki oraz znajomości zasad gramatycznych.
4. Prace klasowe oraz testy dotyczą zagadnień przerobionych w danym rozdziale.

5. Przy wystawianiu oceny rocznej z przedmiotu pod uwagę bierze się również postawę ucznia sprzyjającą jego dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu a przede wszystkim: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz chęć do pracy zespołowej.
W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.

II Prawa i obowiązki ucznia:

1. Uczeń ma prawo raz w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do lekcji wykorzystując tzw. kropkę. Ponowne nieprzygotowanie do zajęć ocenione zostanie niedostatecznie.
2. Dwukrotny brak zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną.
3. Uczeń ma obowiązek posiadać w trakcie zajęć własny podręcznik, ćwiczenia oraz zeszyt.
Dwukrotny brak podręcznika/ćwiczeń zostanie oceniony niedostatecznie.
4. Uczeń przyłapany na ściąganiu podczas sprawdzianu lub pracy klasowej otrzymuje ocenę niedostateczną- bez możliwości poprawy!
5. Ocena z języka niemieckiego nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych!
- inną wagę ma ocena z kartkówki, a inną ocena z testu kończącego dany rozdział
6. Uczeń ma prawo zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lub brak zadania domowego( bez konsekwencji) w przypadku, co najmniej tygodniowej usprawiedliwionej nieobecności.
7. Każdy uczeń ma obowiązek prowadzić Portfolio Językowe. Będzie ono oceniane systematycznie. Brak Portfolio Językowego będzie skutkował obniżeniem oceny semestralnej/ rocznej z przedmiotu.
8. Uczeń nie ma obowiązku zaliczania I semestru ( w wyniku otrzymania oceny niedostatecznej). Nauka języka obcego bazuje na progresji tzn. informacje powtarzają się, powracają w rozszerzonej formie, co zmusza ucznia do samodzielnej powtórki i uzupełnienia braków w wiedzy.

III. Ocena i poprawa prac pisemnych:

1. Praca klasowa winna być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem
2. Prace pisemne i testy powinny być oceniane i oddane w ciągu dwóch tygodni
3. Uczeń ma prawo do jednokrotnej poprawy oceny ndst z pracy klasowej lub testu.
4. Odpowiedzi ustne oraz kartkówki nie podlegają poprawie.
5. Uczeń nieobecny na zapowiedzianej pracy klasowej, teście, sprawdzianie otrzymuje „O”
w ciągu 1 tygodnia od powrotu do szkoły zobowiązany jest zgłosić gotowość do napisania pracy klasowej.
W przypadku gdy uczeń nie przystąpi do zaliczenia zaległej pracy klasowej, testu lub sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.

IV. Obniżenie wymagań edukacyjnych!!!

* Nauczyciele podejmuje działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości.

* Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie pisemnej opinii poradni psychologicznej obniżyć wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono deficyty rozwojowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2023 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.