X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20349
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

KATARZYNA KORNECKA-NOWICKA- NAUCZYCIEL KONTRAKTOWY
MARIA HAŁADYN-OPIEKUN STAŻU
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2010R.

Podstawa prawna opracowania Planu Rozwoju Zawodowego:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214 ,poz.1580).

Lp Wymagania wynikające
z rozporządzenia Zadania i sposób realizacji wymagania Termin realizacji Dokumenty potwierdzające
1. § 7 ust 2 pkt 1

Umiejętność organizacji
i doskonalenia warsztatu pracy, dokonania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności
i dokonywania zmian w tych działaniach 1.Poznanie procedur awansu zawodowego.
-Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi: Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia
o awansie zawodowym nauczycieli..
2.Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz prowadzenie zajęć własnych w jego obecności:
– zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. 2010-2013

IX 2010 - Sprawozdanie
- Harmonogramy zajęć
- Kontrakt
Zdobywanie nowych kwalifikacji i doskonalenie zawodowe
– udział w zewnętrznych formach doskonalenie zawodowego
( kurs dotyczący metod wg.Gruszczyk-Kolczyńskiej.) 2010-2013
- zaświadczenia
Udział w procesie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli
zgodnie z WDN
-przygotowanie materiałów na posiedzenia Rad Pedagogicznych szkoleniowych;

2010-2013 - Potwierdzenie Dyrektora
- Wyciągi z protokołów
. Zastosowanie innowacyjnych metod nauczania matematyki wg Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej
- samodzielne studiowanie literatury dot. Metod proponowanych przez E.Gruszczyk-Kolczynską.
- opracowanie zestawienia metod poznawania matematyki, które można wykorzystać w pracy z dzieckiem przedszkolnym
- Przedstawienie projektu na Radzie Pedagogicznej w celu akceptacji; 2010-2013 - Zestaw metod i zabaw do nauki matematyki
- Wyciąg z protokołu
Doskonalenie warsztatu pracy poprzez prowadzenie zajęć otwartych
– Zajęcia otwarte dla rodziców
– Zajęcia koleżeńskie
5.Zaangażowanie się w projektowanie i urządzanie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci;
-Wspólne z dziećmi organizowanie sezonowych wystaw prac plastycznych;
-Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach.
-udział w szkoleniu dotyczącym metod pracy wg.Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej

– 2010-2013 - Potwierdzenie Dyrektora
- Scenariusze spotkań z rodzicami
- zdjęcia
- zaświadczenia
– Aktywizacja dzieci w procesie dydaktyczno – wychowawczym – podnoszenie atrakcyjności i jakości zajęć – zastosowanie metod aktywnych w pracy nauczyciela.; Cały okres stażu
- Metody aktywne w przedszkolu- spis
Wykonanie pomocy do użytku własnego i innych nauczycieli. 2010-2013 - zdjęcia
5. Autorski Programu „Poznajmy nasz region-wyruszamy na górskie szlaki”
– poszukiwanie ciekawych miejsc naszego regionu
– opracowanie wspólnie z nauczycielką tras turystycznych, planowanie wycieczek
prowadzenie dziecięcych książeczek turystycznych

2010-2013 - potwierdzenia dyrektora
- ankiety dla dzieci i rodziców
- zdjęcia
- wyciągi w protokołu Rad Pedagogiczncyh
6. Udział przy tworzeniu projektów edukacyjnych.
- włączenie się w organizowane projekty ( przygotowanie powierzonych zadań organizacyjnych)
- aktywna realizacja zadań zgodnie z Planami Rocznymi

2010-2013 - Potwierdzenia Dyrektora
- Projekty
- Zdjęcia
2. § 7 ust 2 pkt 2

Umiejętność uwzględniania
w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych
1. Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów poprzez:
- prowadzenie obserwacji dzieci w oparciu o arkusze obserwacji, arkusze gotowości szkolnej, arkusze badań przesiewowych mowy.
- prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
-przygotowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla dzieci z trudnościami
2010-2013 - Wzór arkuszy
- Zaświadczenie Dyrektora
- Plany indywidulane

Współpraca z rodzicami i rodziną .
- organizowanie uroczystości przedszkolnych o charakterze rodzinnym ( Dzień Babci i Dziadka, dzień Mamy i Taty, Jasełka, Pikniki Rodzinny).
-zajęcia otwarte dla rodziców IX – X
V i VI
2010-2013
XI
2010-2013

- Zdjęcia
4.Działania dydaktyczno – wychowawcze uwzględniające problemy środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne
i cywilizacyjne:
-Wycieczki i spacery po lokalnych miejscach pracy, zakładach, sklepach.
-Promowanie działań ekologicznych
- Sprzątanie Świata
- Święto ziemi
- szukanie sponsora – upominki dla dzieci.

Wg potrzeb

- Zdjęcia
- Podziękowanie
- Zaświadczenie
2. 5. Wspomaganie rozwoju dzieci poprzez współdziałanie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Dzierżoniowie:
zapoznanie rodziców z działalnością i charakterem pracy Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej - gromadzenie materiałów dotyczących wskazań do pracy
z dzieckiem mającym trudności w nauce i z dzieckiem zdolnym IX
Wg potrzeb - opinie
7.Działania na rzecz środowiska, promowanie wizerunku
i osiągnięć przedszkola w środowisku:
– reprezentowanie przedszkola z grupą dzieci w uroczystości środowiskowej Dzień Kresowiaka; Dni Łagiewnik
– w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy;
– udział w zbiórce żołędzi przedszkolaków dla zwierzyny leśnej
– udział przedszkolaków w ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”

2010-2013

- Artykuł z gazety
- Potwierdzenie
- Podziękowanie
- zdjęcia
Współpraca z Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach
- cykliczne spotkania związane z organizowaniem Dnia Pieczonego Jabłka, Dnia Marchewki.
- prowadzenie zabaw sportowych przez Gimnazjalistów
-udział Gimnazjalistów w spotkaniu z Mikołajem
Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Bibliotek
- zajęcia biblioteczne
- warsztaty Świąteczne
- udział w uroczystościach organizowanych przez GOKiB 2010-2013
- Współpraca z Gimnazjum i GOKiB
- Potwierdzenie opiekuna stażu
- Artykuł, zdjęcie
3. § 7 ust 2 pkt 3

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej
i komunikacyjnej
1. Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera;
-Opracowanie dokumentów, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera;
-Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z internetu;
-Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i internetu;
-Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż;
-Korzystanie z dotyczących awansu rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali;
-Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe różnych portali edukacyjnych.
2.Działania usprawniające działalność przedszkola, a także organizacji własnego warsztatu pracy:”
– Robienie zdjęć i archiwizowanie ich w przedszkolnym komputerze
-pisanie artykułów do lokalnej gazety
-prowadzenie Kroniki przedszkolnej


2010-2013

Okres stażu - Zdjęcia,pomoce


- Potwierdzenie dyrektora
- Wydruki

- Wydruki
3.Korzystanie z różnych Portali Edukacyjnych w celu doskonalenia wiedzy własnej oraz przekazywaniu nowości innym nauczycielom:
– Wyszukanie literatury o metodach aktywizujących i metodach nauki czytania
– Korzystanie z encyklopedii multimedialnej w celu poszukiwania nowości edukacyjnych.
– Opublikowanie własnych artykułów na Portalach Edukacyjnych

2010-2013

2011

- Zbiór artykułów
- Zaświadczenie

4. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami:
– Wykonanie i drukowanie wg własnego pomysłu dyplomów
i podziękowań – wykorzystane w przedszkolu i poza przedszkolem;
– Gromadzenie płyt CD z muzyką i słuchowiskami dla dzieci
– Opublikowanie własnego Planu Rozwoju Zawodowego na portalu edukacyjnym www.literka.pl

2010-2013

Według potrzeb

- Wydruk

- Spis
4. § 7 ust 2 pkt 4

Umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań 1. Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesienia poziomu pracy z dzieckiem i pracy placówki:
- korzystanie z Biblioteki Pedagogicznej i biblioteki przedszkolnej;
- samodzielne studiowanie literatury dotyczącej metod aktywizujących
- gromadzenie literatury dla dzieci o walorach dydaktyczno – wychowawczych – zastosowanie w pracy z dzieckiem;
-opracowanie opinii dziecka na prośbę rodziców;
-przygotowanie do konkursu dziecka zdolnego.

Cały czas

- Bibliografia
- Bibliografia

- Materiały

- Przykładowe opinie
- Zdjęcie
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi:
– zajęcia otwarte dla rodziców;
– zajęcia koleżeńskie
– przekazywanie wiedzy nauczycielom przedszkola ze szkoleń.
W ciągu roku szkolnego
- Harmonogramy
- Scenariusze zajęć
- Notatki ze szkoleń
3. Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących nowych metod aktywizujących – zastosowanie w pracy z dziećmi.
2010-2013
- Opis metod aktywnych
w przedszkolu
5. § 7 ust2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż Poznawanie procedury awansu zawodowego nauczycieli w oparciu o rozporządzenia i kartę nauczyciela.
Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych.
-Udział w pracach Rady Pedagogicznej przedszkola;
-Współpraca z gronem pedagogicznym.

2010 - Wydruk rozporządzeń
- Sprawozdanie z analizy prawa oświatowego z opiekunem stażu
- notatki
3.Poszukiwanie w Internecie najnowszych przepisów związanych
z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 2010-2013 - Wydruk rozporządzeń
4.Nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 2011-2013 i.


Plan ma charakter otwarty i może ulegać zmianom.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.