X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20249
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU
ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Agata Krzykowska

Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika
Ul. Grabowa 18, 64-920 Piła

Imię i nazwisko opiekuna stażu:

Czas trwania stażu: 1.09.2012 – 31.05.2013

Kwalifikacje:
• Ukończone studia wyższe na Wydziale Matematyki i Informatyki Akademii Pomorskiej w Słupsku na kierunku matematyka z informatyką, specjalność nauczycielska

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
*(§6 ust. 2 pkt 1)


ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Zapoznanie z
procedurą
osiągania
awansu
zawodowego

Analiza przepisów
prawa oświatowego
dotyczących awansu
zawodowego
(ustawy i
rozporządzenia)

Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu,
IX 2012 r.

Poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego.
Wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

2. Nawiązanie
współpracy z
opiekunem
stażu

Rozmowa, zawarcie kontraktu, ustalenie wstępnego harmonogramu współpracy

Opiekun stażu
IX.2012 r.

Umowa spisana w kontrakcie, harmonogram.

3. Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania, pracy szkoły i jej zadań. 1. Analiza dokumentacji obowiązującej w szkole: Statut SP nr 4, Program profilaktyki SP nr 4, Wewnątrzszkolny system oceniania,
2. Udział w radach pedagogicznych, zebraniach Zespołu przedmiotowego.
Opiekun stażu, dyrektor
Wrzesień - Październik 2011

Wrzesień 2011
- Maj 2012 Rozkłady materiału, kryteria wymagań na poszczególne oceny.

Lista obecności

4. Zapoznanie się z
tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy Dyrektora z pracownikami
Obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, spotkaniach Rady Pedagogicznej

Dyrektor szkoły,
Zastępca Dyrektora,
Opiekun stażu,
IX 2012 r.

Organizacja zajęć własnych

5. Znajomość
podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole

Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Instruktor bhp,
IX-X 2012 r.

Świadectwo ukończenia kursu.

6. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
Opiekun stażu, Dyrektor szkoły
V 2013r.
Sprawozdanie z realizacji stażu.

7. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego stopień nauczyciela kontraktowego.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
Opiekun stażu, Dyrektor szkoły
V 2013r.
Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
*(§6 ust.2 pkt 4)

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Obserwacja zajęć
prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu, inni nauczyciele
Raz w miesiącu
Wnioski z obserwacji i hospitacji.

2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza
Opiekun stażu
Raz w miesiącu
Scenariusze zajęć

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentów: scenariuszy zajęć, programów, dyplomów itp.
Opiekun stażu
IX 2012 –
V 2013
Teczka stażysty

3. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły
*(§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Prowadzenie zajęć w obecności Opiekuna lub Dyrektora szkoły

Opracowanie scenariusza lekcji na podstawie przewodnika metodycznego i własnych pomysłów, konsultacje z opiekunem, analiza lekcji, ewaluacja.

Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu
Raz w miesiącu
Scenariusze lekcji, wnioski i uwagi do realizacji.

2. Ocena własnych
umiejętności,
analiza mocnych i
słabych stron
własnej działalności

Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji, oraz stosowania metod aktywizujących uczniów.
Opiekun stażu
IX 2012 r.-
V 2013 r.

Notatki własne.

3. Prowadzenie
zajęć z informatyki dla uczniów zdolnych klas I-III

Sporządzenie planu pracy z uczniami o wyższych możliwościach edukacyjnych.
Dokumentowanie efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, analiz, ewaluacji oraz stosowania metod aktywizujących uczniów.

Dyrektor szkoły,
Opiekun stażu, inni nauczyciele
IX 2012 r. –
VI 2013 r.
Wpisy w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
Autorski plan zajęć.

4. Prowadzenie zajęć dla dzieci klas I-III, które mają trudności w zdobywaniu umiejętności matematycznych
Sporządzenie autorskiego planu zajęć. Dokumentowanie efektów pracy.
Dyrektor szkoły, opiekun stażu, inni nauczyciele
X 2012 –
VI 2013
Autorski plan zajęć.

5.Współorganizowanie szkolnej akcji dotyczącej bezpieczeństwa.
Przygotowanie scenariusza, prezentacji nt. bezpieczeństwa w internecie.
Opiekun stażu, inni nauczyciele informatyki
Rok szkolny 2012/2013.
Scenariusz akcji bezpieczny Internet.

6. Administrowanie szkolną siecią komputerową
zarządzanie sieciami komputerowymi, nadzorowanie pracy składników sieci (serwery, rutery, komputery osobiste), zapewnienie bezawaryjnej pracy sprzętu i bezpieczeństwa poprzez system haseł i innych zabezpieczeń
Opiekun stażu, główny informatyk
IX 2012r. – V 2013r.
Notatki własne

7. Oprawa dyplomów (Dzień KEN, przegląd talentów szkolnych, Dzień Wiosny, festyn rodzinny, bitwa na głosy, wesołe dyplomy kl.VI)

Tworzenie dyplomów w dostępnych programach
Opiekun stażu, nauczyciele
X 2012 –
V 2013r.
Kopie dyplomów

8. Organizacja konkursu informatycznego dla klas IV-VI
Opracowanie regulaminu konkursu, przygotowanie testu i przeprowadzenie konkursu. Przygotowanie dyplomów dla laureatów.
Opiekun stażu, inni nauczyciele informatyki
IV/V 2013
Sprawozdanie z przebiegu konkursu,

9. Zapoznanie się z regulaminem konkursów matematycznych.
Analiza regulaminów konkursu „Kangur” i innych konkursów matematycznych. Pomoc w prowadzeniu konkursów.
Opiekun stażu
Notatki własne

10. Organizacja konkursów matematycznych klas IV
Pomoc w organizacji, przygotowanie dyplomów.
Opiekun stażu
Kopie dyplomów

11. Uczestnictwo w apelu poziomu wiekowego.
Pomoc w przygotowaniu apelu, obserwacja.
Opiekun stażu
V 2013
Notatki własne

12. Pogłębianie umiejętności i wiedzy z zakresu technologii informacyjnej.
Czytanie specjalistycznej literatury, czasopism ogólnodostępnych.
Opiekun stażu
IX 2012 –
V 2013
Notatki własne

Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego
(§6 ust. 1 pkt 4*)

ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Rozwijanie i
doskonalenie
własnego
warsztatu pracy

Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, aktywny udział w:
• WDN,
• Radach Szkoleniowych,
• zespole samokształcenio-wym (diagnostyczny, matematyczno-przyrodniczym).

Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela informatyki.

Dyrektor szkoły, Zastępca Dyrektora,
Opiekun stażu, warsztaty CDN
IX 2012 r.-
V 2013 r.

Dokumentacja własna, zaświadczenia, protokoły, listy obecności.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust. 2 pkt 3*)
ZADANIA FORMY REALIZACJI OSOBY WSPIERAJĄCE TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA

1. Zapoznanie się z
Programem
Wychowawczym
Szkoły

Analiza Programu Wychowawczego.

Opiekun stażu
IX 2012 r.

Notatki własne.


2. Realizowanie
zadań
wychowawczych
w pracy z
uczniami
zgodnie
ze szkolnym
programem
wychowawczym

Kontakty z pedagogiem i psychologiem szkolnym, realizacja zadań Programu Wychowawczego. Współpraca z nauczycielami będącymi wychowawcami. Wdrażanie dyscypliny i samodyscypliny podczas wykonywania zadań.

Pedagog szkolny,
Psycholog szkolny,
Opiekun stażu, Wychowawcy klas
IX 2012 r.-
V 2013r.
Potwierdzenie nauczycieli, pedagoga i psychologa.

3. Obserwacja i analiza możliwości ucznia, jego funkcjonowanie
w szkole. Zbieranie informacji
poprzez rozmowę z
wychowawcami i
uczniami. Pedagog szkolny,
Psycholog szkolny,
Opiekun stażu, Wychowawcy klas IX 2012 – V 2013 Notatki własne
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Spotkania z pedagogiem szkolnym, konsultacje. Pedagog szkolny Na bieżąco Harmonogram spotkań, notatki
5. Udział w życiu kulturalnym szkoły Aktywny udział w uroczystościach, imprezach szkolnych i okolicznościowych (wycieczki szkolne, zabawy szkolne, spotkania integracyjne) Opiekun stażu IX 2012 – V 2013 Wpisy do dziennika zajęć

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późn. zm.). Na podstawie art. 9 ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)


................................. ...................................... ..............................
miejscowość i data (podpis nauczyciela stażysty) (podpis i pieczęć dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.