X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20193
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Domaniowie. Mam 25 letni staż pracy w zawodzie. Swoją pracę staram się wykonywać rzetelnie , dbając o dobro
i wszechstronny rozwój dzieci, z którymi pracuję. Zawód nauczyciela jest moją pasją i powołaniem. Biorę czynny udział w pracach dydaktyczno- wychowawczych oraz wydarzeniach szkolnych. Staram się wzbogacać swój warsztat pracy, poszerzać wiedzę i umiejętności.
Okres stażu związanego z ubieganiem się przeze mnie o awans nauczyciela dyplomowanego trwał od
1 września 2010 r. do 31 maja 2013 r.
W napisanym przez siebie planie rozwoju zawodowego wytyczyłam cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Przeanalizowałam dotychczasowy dorobek, określiłam słabe i mocne strony swojej działalności . Starałam się, aby realizacja planu przebiegała zgodnie z założonymi wcześniej zadaniami. Wysiłek włożony w wykonanie zadań przyniósł mi satysfakcję , przede wszystkim dlatego, że nie koncentrowałam się wyłącznie na realizacji przepisów prawa , ale zabiegałam o dobro ucznia .
Zadania wyznaczone w planie rozwoju mogłam wykonać dzięki współpracy z dyrekcją szkoły i gronem nauczycielskim.
W dalszej części przedstawiam szczegółowe sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


§8, ust.2. pkt1
Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły


L.P. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Przypomnienie procedur dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Analizowałam przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli (Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dn. 1.12.2004 r., Rozporządzenie MEN z dn. 14.11.2007 r., broszury „Awans zawodowy nauczycieli”, strony internetowe, „Głos Nauczycielski”). Zapoznałam się z wymaganiami na stopień nauczyciela dyplomowanego.

VIII – X 2010r. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, opracowany plan rozwoju.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Dokonałam autorefleksji i podjęłam decyzję o zmierzeniu się z tymi wymaganiami. Opracowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony do realizacji przez dyrektora szkoły. Przez cały okres stażu gromadziłam materiały i dokumenty, realizowałam postawione sobie zadania. Aby sprostać wymaganym warunkom podejmowałam działania mające na celu pogłębianie własnej wiedzy i rozwijanie umiejętności, służących własnemu rozwojowi przez to służących bezpośrednio uczniowi oraz ponoszeniu jakości pracy szkoły.

maj 2013r. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
3. Współtworzenie dokumentów szkolnych • Przeprowadziłam diagnozę stopnia przygotowania dzieci z oddziału przedszkolnego do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
• Przeprowadziłam
wstępną diagnozę uczniów klasy pierwszej.
• Tworzyłam raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły w obszarze: Procesy zachodzące w szkole i przedszkolu.
• Na początku każdego roku szkolnego opracowuję Plan pracy zespołu wychowawców oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej .

• Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli oddziału przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej.
kwiecień 2010r.
wrzesień 2013r.
rok szkolny 2010/2011

wrzesień testy diagnostyczne do badania gotowości szkolnej
testy diagnostyczne dla uczniów
potwierdzenie dyrektora szkoły

4. Wzbogacanie warsztatu i metod pracy.
• Opracowywałam i gromadziłam materiały przydatne do pracy z dziećmi.

• Stosowałam aktywizujące metody pracy z uczniami.
Przez cały okres swojego stażu doskonaliłam własny warsztat pracy, metody nauczania, pogłębiałam wiedzę i umiejętności i wykorzystywałam je w pracy dydaktycznej.
Opracowałam i wykorzystywałam w praktyce narzędzia do diagnozowania i bieżącej kontroli osiągnięć uczniów.

Okres stażu
Okres stażu

opracowane krzyżówki, rebusy, sprawdziany, plansze tematyczne i dyktanda płyty CD z piosenkami dla dzieci, lekturami
przykładowe scenariusze zajęć
karty pracy, sprawdziany, testy, karty samooceny i oceny opisowej

5.

6. Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego na rzecz własnego rozwoju oraz podniesienia jakości pracy szkoły.

Samodzielne poszerzanie wiedzy poprzez studiowanie literatury pedagogicznej. • Szkolenia zewnętrzne:
- przezwyciężanie trudności w nauce pisania u dzieci w młodszym wieku szkolnym,
- kurs wstępny z pedagogiki zabawy,
- trudni uczniowie,
- metody realizacji idei integracji sensorycznej przy wykorzystaniu pakietu „Już w szkole”,
- organizacja wycieczek szkolnych,
- wykorzystanie technik komputerowych w procesie tworzenia oceny opisowej ucznia,
- jak rozwijać i rozpoznawać uzdolnienia,
- wykorzystanie elementów Metody Dobrego Startu w muzycznej edukacji elementarnej,
- gry i zabawy redukujące złość i agresję wśród dzieci,
- neurofizjologiczna metoda EEG – Biofeedback,
- gry i zabawy na koncentrację uwagi,
- kaligrafia w klasach I-III,
- zachęcamy do myślenia! Zadajemy pytania – pracujemy z ilustracją,
- od piktogramu do książki.

• Udział w radach szkoleniowych w ramach WDN
Uczestniczyłam w następujących radach szkoleniowych :
-uczniowie ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w szkole,
-zmiany prawne dotyczące pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
-praca z dzieckiem upośledzonym w stopniu lekkim,
-organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych,
-szkolenie z zakresu nowej podstawy programowej,
-odpowiedzialność prawna nauczycieli w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa uczniom,
-szkolenie z zakresu przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej,
- szkolenie z zakresu obsługi tablicy interaktywnej.

• Gromadziłam interesujące materiały z zakresu literatury pedagogicznej i psychologicznej, w tym również udostępnione w Internecie, w celu uzupełniania swoich wiadomości i zdobywania nowych umiejętności.
• Czytałam artykuły w czasopismach, poświęcone zagadnieniom z zakresu pedagogiki .
• Korzystałam z zasobów internetowych portali edukacyjnych.

Okres stażu
Cały okres stażu

Zaświadczenia ukończenia kursów, szkoleń
Poświadczenia dyrektora szkoły
Wykaz stron internetowych:
- eduseek. pl,
- interklasa.pl,
-literka.pl,
-e-szkola.pl,
-madredzieci.net,
-kuratorium.wroclaw.pl,
-menis.pl,
-men.gof.pl,
-WWW. edukacja.edux.pl.


§8, ust.2. pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy i Internetem jako źródłem informacji. Wykorzystanie technologii komputerowej do:
• sporządzałam narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz zachowania uczniów,
• opracowałam różnorodne karty pracy, materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć,
• opracowałam scenariusze zajęć, scenariusze uroczystości klasowych i szkolnych, materiały do konkursów, zaproszenia na uroczystości szkolne, dyplomy,
• wykorzystywałam komputer i jego oprogramowania do sporządzania materiałów na posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz spotkania zespołu wychowawczego
• wykorzystywałam technologię komputerową do opracowania dokumentacji awansu zawodowego,
• korzystałam z Internetu w poszukiwaniu informacji dotyczących edukacji wczesnoszkolnej, pedagogiki, psychologii,
• systematycznie śledziłam strony internetowe MENiS oraz portale ,

• Założyłam stronę internetową klas I-III,
• Komunikowałam się bardzo często z rodzicami moich uczniów wykorzystując Internet (strona internetowa), telefon i prowadząc rozmowy indywidualne lub pisząc informacje w zeszytach kontaktów z rodzicami,

• Przygotowywałam prezentacje multimedialne przy użyciu programu Power Point.

• Prowadziłam zajęcia komputerowe w klasie pierwszej.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Listopad 2010
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Listopad 2010
Rok szkolny 2012/2013

Przykładowe narzędzia.
Przykładowe materiały i pomoce.
Przykładowe scenariusze, inscenizacje, materiały, zaproszenia.
Materiały zamieszczone w księdze protokołów oraz dokumentacja pracy zespołów.
Dokumentacja awansu zawodowego.
Wykaz stron internetowych:
- eduseek. pl,
- interklasa.pl,
-literka.pl,
-madredzieci.net,
-kuratorium.wroclaw.pl,
-menis.pl,
-WWW. edukacja.edux.pl.
www.edukacjawczesnoszkolna.cba.pl
prezentacja pt. „Kaligrafia w edukacji wczesnoszkolnej”
potwierdzenie dyrektora szkoły

2. Publikacje własne
• Prowadząc stronę internetową publikowałam na niej informacje i zdjęcia z uroczystości szkolnych, zamieszczałam plany zajęć, plany pracy wychowawczej każdej klasy oraz harmonogramy wycieczek w klasach I-III.
• Publikowałam również scenariusze zajęć z edukacji polonistycznej i matematycznej.

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Strona internetowa
Adres strony internetowej:
edux.pl


§8, ust.2. pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
L.p Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami • Prowadziłam zajęcia dla młodych nauczycieli zatrudnianych w naszej szkole ( nauczyciel j. angielskiego i opiekun świetlicy szkolnej).
• Aktywnie uczestniczyłam w pracach zespołu przedmiotowego i wychowawczego.
• Prowadziłam zajęcia dla studentów odbywających praktykę w naszej szkole. Listopad i grudzień 2011r.

Cały okres stażu
Grudzień 2010r.
Marzec 2011r.

Scenariusze zajęć
Protokoły ze spotkań zespołów.
Potwierdzenie dyrektora szkoły

2.
Podejmowanie działań w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego Prowadziłam radę szkoleniową na temat kaligrafii w klasach I-III.
Uczestniczyłam we wszystkich radach szkoleniowych.

Listopad 2012r.

Potwierdzenie przez dyrektora szkoły.

3. Prowadzenie zajęć otwartych. W ramach akcji „Otwarte Drzwi” prowadziłam zajęcia dla rodziców pt. „Wykorzystanie gier edukacyjnych w nauce czytania i pisania”. Rok szkolny 2010/2011
Scenariusze zajęć.
4. Współpraca z rodzicami. Na początku każdego roku opracowywałam:
• harmonogram spotkań z rodzicami,
• plan wspólnych imprez i uroczystości,
• tematykę prelekcji dla rodziców Cały okres stażu Protokoły ze spotkań z rodzicami.


§8, ust.2, pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań edukacyjnych. Opracowałam:
• program zajęć dydaktyczno- wyrównawczy dla uczniów klas II pt. „Przez zabawę do wiedzy”.
• Program udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla klas nauczania zintegrowanego „Mali Ratownicy”
• Program pracy z uczniem zdolnym

Wrzesień 2011r.
Październik 2010r.

Opracowane i zatwierdzone programy edukacyjne, wpisy do księgi protokołów.


§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów. • Zorganizowałam następujące wycieczki turystyczno – krajoznawcze i dydaktyczne oraz liczne wyjazdy do kina i teatru:
-Ogród Zoologiczny we Wrocławiu- zajęcia edukacyjne pt. „Małpy Starego i Nowego Świata”,
-Przedstawienie Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza pt. „Brzechwolandia” we Wrocławiu
-Błędne Skały

- Strzelin - baśń muzyczna pt.
„W tajemniczej krainie krasnali”

-Filharmonia we Wrocławiu - przedstawienie „Alicja po drugiej stronie”
-Teatr Lalek we Wrocławiu - przedstawienie „Co w trawie piszczy,

-Błędne Skały – wycieczka krajoznawcza,
- Przedstawienie Narodowego Teatru Edukacji im. A. Mickiewicza pt.”Ortografia na wesoło” we Wrocławiu,
- Instytut Astronomiczny we Wrocławiu,

• Prowadziłam następujące zajęcia pozalekcyjne:
- Kółko matematyczne dla klas II i III (w latach: 2007/2008, 2008/2009),
-Zajęcia artystyczne dla kl. I (r. szk. 2009/2010),
-Zajęcia wyrównawcze dla kl. I – III (każdego roku),
-Zajęcia ogólno rozwijające dla uczniów klasy I,
-Zajęcia dla dzieci uzdolnionych dla kl. III ( r. szk. 2008/2009 ),
-Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, w tym dla dzieci dyslektycznych
Cały okres stażu. Sprawozdania z organizowanych wyjazdów.

2. Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych. Organizuję szkolne konkursy plastyczne:

Opracowałam regulamin i od kilku lat przeprowadzam szkolny i gminny konkurs recytatorski.
Cały okres stażu

Sprawozdania z konkursów.
Opracowany regulamin i sprawozdania z przeprowadzonych konkursów.

3. Organizowanie imprez oraz uroczystości klasowych i szkolnych. Opracowuję kalendarz imprez klasowych i przygotowuję niektóre uroczystości szkolne i klasowe:
- Pasowanie na ucznia,
-Mikołajki klasowe,
-Dzień Babci i Dziadka,
- Zabawę karnawałową,
-Powitanie wiosny,
-Święto Patrona Szkoły,
-Dzień Matki,
-Dzień Dziecka.
Wykonuję zaproszenia na uroczystości szkolne i klasowe, dekoracje okolicznościowe Cały okres stażu zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych. Scenariusze i zdjęcia z uroczystości.


§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonywanie działań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami lub innymi podmiotami.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Współpraca z organizacjami, instytucjami oraz innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji i rozwoju dzieci. Współpracowałam z :
• Powiatową Komendą Policji organizując pogadanki na temat bezpiecznej drogi dziecka do szkoły,
• Szkolną i gminną biblioteką (pasowanie na czytelnika, lekcje w bibliotece szkolnej, spotkanie z ilustratorem książek dla dzieci w bibliotece gminnej),
• Przedszkolem z Polwicy,
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Oławie, Kierowałam na badania uczniów mających problemy w nauce i w zachowaniu. Analizowałam otrzymane opinie, realizowałam zalecenia, tak by każde dziecko miało szansę na osiągnięcie sukcesu, nabrało wiary we własne siły, nauczyło się przezwyciężać trudności w opanowaniu przerabianego materiału i panowało nad negatywnymi emocjami.

• Wojewódzkim Pogotowiem Ratunkowym we Wrocławiu I Stowarzyszeniem Świętego Łazarza
• Z wydawnictwem Edukacja Polska I WSiP. Przez cały okres stażu
(we wrześniu każdego roku).

Przez cały okres stażu.
Przez cały okres stażu.
Przez cały okres stażu.

Zdjęcia ze spotkań i informacje w kronice szkolnej.
Scenariusze zajęć, zdjęcia.
Zdjęcia ze spotkań zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

2. Pogłębianie wiedzy na temat uczniów, ich sytuacji rodzinnej i społecznej Aktywnie współpracowałam z rodzicami poprzez:
włączenie ich do opieki podczas wycieczek klasowych,
pomoc w organizacji imprez klasowych,
przygotowanie spotkań otwartych: Dnia Babci i Dziadka, Dnia Mamy i Taty, zajęcia otwarte dla rodziców,
organizowałam zebrania dla rodziców oraz spotkania indywidualne.
Współpracowałam z pedagogiem szkolnym poprzez:
- udział dzieci w zajęciach z pedagogiem – pogadanki i zajęcia dodatkowe,
- konsultacje – omawianie zachowań i postępów w nauce uczniów, wspólne szukanie rozwiązań zaistniałych sytuacji problematycznych,
-rozpoznawanie sytuacji rodzinnej i środowiska lokalnego uczniów,
- zaznajamianie się z opiniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
- wymianę ciekawych materiałów z zakresu psychologii.

Chętnie korzystałam z jej rad. Wspólnie podejmowałyśmy decyzje dotyczące uczniów w sytuacjach trudnych. W razie potrzeby zapraszam panią pedagog na lekcje, kierowałam uczniów na zajęcia do niej, by praca nad korygowaniem i kompensowaniem wszelkich zaburzeń rozwojowych dzieci była jak najefektywniejsza. Wraz z logopedą szkolnym starałam się o zniwelowanie wad wymowy u moich uczniów. Zachęcam dzieci i ich rodziców do wspólnych zajęć organizowanych przez logopedę szkolnego oraz indywidualnej pracy w domu.

Cały okres stażu.
Cały okres stażu.

Sprawozdania z wycieczek i uroczystości szkolnych.
Protokoły ze spotkań z rodzicami.


§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
L.p. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
1. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych Dokonałam opisu i analizy rozwiązania 2 przypadków dydaktyczno – wychowawczych: Dawida, który miał
znaczne trudności w opanowaniu elementarnych umiejętności czytania, pisania, liczenia oraz Wiktorii, która była dzieckiem nieśmiałym i nieufnym.

Cały okres stażu

Opracowany opis i analiza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.