X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20123
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego


Imię i nazwisko: mgr Anna K
Pełniona funkcja: nauczyciel przedmiotów zawodowych, wychowawca w internacie

Czas trwania stażu: 01.09.2010r. – 31.05.20013r.
Opiekun stażu: mgr Monika EZałożenia i cele stażu:

Plan rozwoju zawodowego w okresie odbywania stażu jest ściśle związany z planem rozwoju Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Kluczborku, gdzie także będzie realizowany. Głównymi celami stażu są:
doskonalenie metodyczne i merytoryczne umiejętności zawodowych
rozwijanie umiejętności organizacyjnych
wzbogacanie własnego warsztatu pracy
podnoszenie poziomu pracy WODiDZ poprzez wykonywanie przedsięwzięć wykraczających poza zakres obowiązków zawodowych

Efektem końcowym realizacji stażu będzie zwiększenie moich kompetencji w sferze organizacyjnej, dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej, a także uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Realizując dążenie do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego zamierzam podjąć działania przewidziane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 roku.ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Dz. U. z 2004 r. nr 260; poz. 2593


§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.
Przedłożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli
Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego
Karta Nauczyciela
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Sporządzenie sprawozdania i prezentacji dorobku zawodowego

2.Współpraca z opiekunem stażu.
Rozmowa z opiekunem stażu i zawarcie „kontraktu” określającego przejrzyste warunki współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (wnioski z obserwacji).
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, analiza).

3.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu.
Ukończenie studiów podyplomowych w zakresu Teoretycznych przedmiotów zawodowych: technologie fryzjerskie, stylizacja ,higiena i materiały fryzjerskie
Ukończenie Kursu kwalifikacyjnego dla nauczycieli dającego kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy
Udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje, nadających kwalifikacje, doskonalących wiedzę i umiejętności - PODN Kluczbork, WOM Opole itp.
Udział w konferencjach metodycznych
Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego
Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez nauczycieli i wychowawców

4.Rozbudowa własnego warsztatu pracy.
Gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki literatury fachowej
Korzystanie ze Szkolnej Biblioteki przy ZSP nr2 CKU w Kluczborku
Korzystanie z portali edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli
Wymiana doświadczeń z pozostałymi nauczycielami i wychowawcami pracującymi w WODiDZ

5.Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
Wpisy w dzienniku zajęć dydaktycznych i wychowawczych

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentacji (świadectw, zaświadczeń, programów, scenariuszy, itp.)
Napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym
cały okres stażu


§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1.Poznawanie środowiska uczniowskiego.
Diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów
Przeprowadzenie rozmów na temat sytuacji rodzinnej i zdrowotnej wychowanków
Obserwacja i analiza możliwości uczniów
Kontakty z rodzicami ( indywidualne, telefoniczne, współpraca z wychowawcami klas w szkołach macierzystych).
Konsultacje z innymi nauczycielami i wychowawcami
Indywidualne rozmowy z uczniem.

2.Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
Organizacja akcji charytatywnych na rzecz potrzebujących wychowanków, Powiatowego Zespołu Socjalno- Interwencyjnego Nasz Dom w Bogacicy
Przygotowywanie wychowanków i prowadzenie konkursów i pokazów
Organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych.
Organizowanie spotkań z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku
Organizowanie wyjazdów wychowanków do Powiatowego Zespołu Socjalno- Interwencyjnego Nasz Dom w Bogacicy
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kluczborku

3.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych.
Realizacja wniosków wynikających z ewaluacji osiągnięć uczniów: zaplanowanie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, służących wyeliminowaniu niepowodzeń i porażek uczniów w dalszej pracy
Opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
Zajęcia dotyczące profilaktyki prozdrowotnej i zagrożeń współczesnego świata
Współpraca z pedagogiem szkolnym ze szkoły macierzystej wychowanków
Pomoc wychowankom w uzyskaniu pomocy z MOPS, PCPR, itp. właściwych dla ich miejsca zamieszkania


§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej.
Dokumentowanie przebiegu stażu
Nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera – udział w kursach
Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
Przygotowanie materiałów i pomocy dydaktycznych z użyciem środków multimedialnych
Wymiana doświadczeń z nauczycielami poprzez przekazywanie informacji drogą internetową
Wykonywanie i opracowywanie dyplomów i listów pochwalnych dla uczniów WODiDZ

2.Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych.
Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej – planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
Wykorzystanie Internetu jako źródła wiedzy o zmianach w prawie oświatowym
Korzystanie ze stron MEN, www.literka.pl, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.szkola.net/awans/, www.koweziu.com i innych


§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty

1.Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
Udział w kursach, warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki.
Wzbogacanie doświadczeń, warsztatu pracy i kompetencji pedagogicznych poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli

2.Gromadzenie i studiowanie literatury z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z literatury fachowej w pracy z młodzieżą
Studiowanie literatury fachowej


§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

1.Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej.
Analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie
Ustawa karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późn. zmianami
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580)
Analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza:
statutu WODiDZ wraz z WSO
PSO
programu wychowawczego WODiDZ

2.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego.
Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespole wychowawczym internatu WODiDZ
Praca w komisjach powoływanych w WODiDZ

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.