X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20087
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego wychowawcy internatu ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
wychowawca internatu
Andrzej Radziewicz

ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Miejsce zatrudnienia:
Internat ZSEiI im. KEN w Giżycku

Posiadany stopień awansu zawodowego:
Nauczyciel mianowany

Okres trwania stażu:
2 lata i 9 miesięcy

Data rozpoczęcia stażu: 1. 09. 2010r.
Data ukończenia stażu: 31. 05. 2013r.

Posiadane kwalifikacje:
Magister Pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

Plan rozwoju zawodowego opracowałem zgodnie z wymaganiami dla nauczycieli mianowanych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego, zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 260, poz. 2593) oraz w Ustawie „Karta Nauczyciela” (Dz. U. nr 118 z 2003 r. poz. 1112 z późn. zm.)

(Zastrzega się możliwość modyfikacji PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO w trakcie trwania stażu.)

Giżycko, 1 września 2010r.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
SPODZIEWANE EFEKTY

Analiza dokumentów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego. Zapoznanie z prawnymi wymogami awansu
Sformułowanie i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
Opracowanie planu rozwoju zawodowego
VIII-IX 2010
Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzenie wiedzy specjalistycznej, wzbogacenie warsztatu pracy

Opracowanie dokumentów, planów pracy. Udział w opracowaniu planów pracy opiekuńczo- wychowawczej dla całego internatu i poszczególnych grup
Udział w pracach rady wychowawców internatu nad wprowadzeniem zmian w regulaminie placówki
Cały staż
Poszerzenie wiedzy specjalistycznej, wzbogacenie warsztatu pracy

Uczestnictwo w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego. Udział w:
Szkoleniowych radach pedagogicznych
Kursach realizowanych przez szkołę i internat
Udział w szkoleniach i kursach organizowanych dla wychowawców internatu
Uczestnictwo w zajęciach otwartych
Cały staż .
Rozwijanie własnych umiejętności, poszerzenie wiedzy specjalistycznej, wzbogacenie warsztatu pracy

Wzbogacanie pomieszczeń internackich w nowe sprzęty i środki oraz troska o ich wystrój Znalezienie sponsorów i darczyńców na sprzęty i artykuły dekoracji wnętrz.
Cały staż.
Estetyczny i atrakcyjny wygląd pomieszczeń
Współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogami

Konsultacje z kadrą pedagogiczną szkół ponadgimnazjalnych , przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych
Aktywny udział w promocji szkoły realizowanej w ramach „Drzwi Otwartych”.
Cały staż.
Rozbudzenie motywacji wychowanków do samodzielnej pracy, rozwijanie i doskonalenie zdolności

Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej
Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych
Poszukiwanie nowych rozwiązań w pracy wychowawczej
Wymiana doświadczeń i pomysłów w procesie wychowawczym
Cały staż.
Uzyskanie lepszych efektów w pracy wychowawczej


§8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Wykorzystanie i stosowanie techniki komputerowej w pracy
Opracowanie, pisanie, przetwarzanie i archiwizowanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
Aktualizacja informacji na temat internatu na stronie internetowej szkoły,
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z wdrażaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Cały staż
Wspomaganie procesu wychowania, podniesienie wyglądu estetycznego dokumentacji
promowanie szkoły w środowisku lokalnym

Wykorzystanie technologii informacyjnej w pracy z wychowankiem.
Opracowanie graficzne zdjęć wykonywanych przez wychowanków uczestniczących w konkursie fotograficznym.
Opracowanie dyplomów
Cały staż.
Uatrakcyjnianie zajęć z młodzieżą, dokształcanie się w zakresie obsługi komputera i programów graficznych

Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji
Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych, stron wydawnictw, prasy, galerii sztuki i stron gov.pl w poszukiwaniu interesujących opracowań, recenzji, autorskich programów z zakresu wychowania i profilaktyki
Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z różnymi instytucjami i osobami
Cały staż.
Wzbogacenie działań wychowawczych, umiejętność samodzielnego poszukiwania, selekcjonowania i porządkowania informacji, , wzbogacenie swojej wiedzy z zakresu komunikacji internetowej


§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami i wychowawcami. Prowadzenie szkoleń rad wychowawców internatu
Współpraca z innymi wychowawcami w zakresie przygotowania uroczystości, wszelkich imprez czy konkursów dla wychowanków
Prowadzenie zajęć otwartych.
Spotkania z nauczycielami ubiegającymi się o awans zawodowy w celu wymiany doświadczeń i wiedzy
Cały staż.
Wymiana doświadczeń w zakresie dydaktyki oraz sprawowania funkcji wychowawczej
nawiązywanie współpracy z gronem pedagogicznym

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w wymianie doświadczeń Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystanie przez innych wychowawców materiałów dydaktycznych poprzez publikację planu rozwoju zawodowego oraz wybranych materiałów w Internecie
Cały staż.
Dzielenie się swoimi materiałami z nauczycielami na stronach internetowych portali edukacyjnych

Wspóltworzenie programów realizowanych w szkole i internacie
Udział w tworzeniu i realizacji programu o „Ewaluacji wewnątrzszkolnej”
Rok szkolny 2010/11
Uzyskanie lepszych efektów w pracy wychowawczej. Wzbogacenie swego warsztatu pracy.


§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Program „Wszyscy możemy śpiewać”
Organizowanie lub współudział w organizowaniu wyjazdów młodzieży na konkursy muzyczne.
Przygotowanie i przeprowadzenie internackiego konkursu wokalnego
Rok szkolny 2012/13
Rozbudzanie zainteresowania muzyką, rozwijanie talentów muzycznych, przezwyciężane lęku przed wystąpieniami publicznymi
Rozwijanie kreatywności i talentów wśród wychowanków

Opracowanie autorskiego programu wychowawczego,
Opracowanie i wdrażanie wychowawczego programu adaptacyjnego dla nowych wychowanków
Rok szkolny 2011/12
2012/13 Wzrost efektywności oddziaływań wychowawczych
A w szczególności Pomoc wychowankom z trudnościami adaptacyjnymi


§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizacja imprez, akcji, uroczystości na terenie internatu i szkoły
Organizacja imprez, akcji, uroczystości dla dzieci i rodziców
Cały staż
Nabywanie przez wychowanków umiejętności występowania przed publicznością, odczuwanie potrzeby wspólnej zabawy w większym gronie

Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów
Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
Kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym.
Czas trwania stażu
Wzrost efektywności oddziaływań wychowawczych i opiekuńczych

Udział wychowanków w różnych formach kultury na terenie miasta Zorganizowanie wyjść grupowych do kina, muzeum, na koncert
Czas trwania stażu
Nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w miejscach publicznych, wzbudzanie zainteresowania różnymi formami kultury, rozwijanie wrażliwości estetycznej
rozbudzanie zainteresowań, poszerzanie wiedzy wychowanków


§ 8 ust.2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
Współpraca ze specjalistami w przypadku problemów wychowawczych, spotkanie z terapeutą uzależnień
Zachęcanie rodziców do korzystania z pomocy specjalistów w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Cały staż
Pomoc wychowankom- wykorzystanie wskazówek i uwag pracowników PPP w pracy z młodzieżą

Współpraca z Policją i ze Strażą Pożarną
Zorganizowanie spotkania z przedstawicielem Policji i Straży pożarnej na temat konsekwencji prawnych posiadania oraz zażywania używek oraz przepisów bezpieczeństwa
Rok szkolny 2011/2012
Wzrost świadomości zagrożeń, nauka bezpiecznych zachowań

Współpraca z pielęgniarką szkolną
Współdziałanie z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej i higieny osobistej
Cały staż
Przestrzeganie zasad higieny przez wychowanków, zwiększenie świadomości na temat zachowania w czasie choroby i zapobiegania jej
Przygotowanie wychowanków do funkcjonowania na rynku pracy

Podjęcie współpracy, przygotowanie i zorganizowanie spotkań z doradcą zawodowym Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Giżycku.
Podjęcie współpracy, przygotowanie i zorganizowanie spotkań z pracownikiem Punktu Pośrednictwa Pracy OHP w Giżycku
Rok szkolny 2010/2011
2011/2012
Rok szkolny 2011/2012
Pomoc wychowankom w doborze studiów


§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Opracowanie przynajmniej dwóch przypadków wychowawczych edukacyjnych- ich opis i analiza
Zdiagnozowanie wybranych problemów wychowawczych czy też edukacyjnych
Ustalenie metod pracy z wychowankiem/ką i opis podjętych działań
Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu.
Uzyskane rezultaty i wnioski końcowe.
Czas trwania stażu
Działania umożliwiające dokonanie konkretnych rozwiązań w każdym z przypadków, pedagogizacja rodziców

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.