X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2007
Przesłano:

Program pracy Samorządu Uczniowskiego

ROK SZKOLNY 2006/2007

WSTĘP

Program pracy Samorządu Uczniowskiego powstał jako odpowiedź na konkretne zapotrzebowanie , występujące wśród dzieci szkoły.
Przyglądając się dzieciom w okresie dorastania i dojrzewania, możemy stwierdzić, że przechodzą one proces niezwykle skomplikowany. Przebiega on jednocześnie na kilku płaszczyznach rozwojowych. Aby zrozumieć młodego człowieka w tym niełatwym okresie, trzeba uświadomić sobie, że zachodzące w jego organizmie przemiany dotyczą nie tylko ciała, ale i psychiki. W sferze intelektualnej rozwija się zdolność analizy i syntezy. Młodzież w tym okresie potrafi wyciągnąć wnioski z istniejącej rzeczywistości i to często staje się źródłem jej krytycyzmu. Okres dorastania może być dla młodzieży tylko wtedy spokojny i nieskomplikowany, gdy stopniowo będzie pozwalał ponosić odpowiedzialność i pełnić dorosłe role, a starsi rzeczywiście będą to akceptować. Wielki wpływ na zainteresowania społeczne posiadają rówieśnicy. Młodzi pragną dostosować się do powszechnie panującej mody. Posiadają swoje ideały, zasady i pojęcia moralne. Grupa rówieśnicza uczy pewnych sposobów działania. Przynależność do grupy daje poczucie bezpieczeństwa, uznania i wiarę we własne siły.
Właśnie taką możliwość stwarza między innymi Samorząd Uczniowski, ponieważ grupy koleżeńskie formalnie utworzone jako organizacje o określonym programie, są pod kontrolą osób dorosłych. Jest otwarty na wszystkich, którzy pragną do niej należeć. Wybierają te właściwości współczesności, które są bardziej naturalne, bliższe naturze i młodości. Z pojemnego „worka” kultury i techniki – wyciągają to, co mimo wszystko wymaga rywalizacji, sprawdzania swoich zdolności, identyfikowania się z innymi, szukania kontaktów.
Szkoła stanowi środowisko społeczne, w którym upływa znaczna część życia dzieci i młodzieży. Ważną rolę spełnia w niej wychowawca – nauczyciel. Od niego w dużej mierze zależy, czy te stosunki są dobre czy złe. Doświadczenia i baczne śledzenie wypowiedzi młodych ludzi świadczy dobitnie, że wartości takie jak przyjaźń, akceptacja, solidarność są immanentną cechą każdego młodego człowieka. Dlatego też należy dać młodemu człowiekowi szansę wykazania się. A program pracy Samorządu Uczniowskiego ma w tym dzieciom pomóc.

1. Założenia programu:

- Program pracy samorządu uczniowskiego przeznaczony jest dla uczniów szkoły podstawowej.

- Program realizowany jest przez uczniów oraz opiekuna samorządu uczniowskiego.
- Odpowiedzialność za szkolne wychowanie ponoszą wszyscy pracownicy szkoły.

- Wychowanie, rozumiane jako świadome organizowanie działalności szkoły, ma na celu wspieranie rodziców nad wszechstronnym rozwojem dziecka.

- Program Pracy Samorządu Uczniowskiego ma pomóc w kształtowaniu postaw społecznych.

2. Akty prawne, które stanowią podstawę tworzenia szkolnych programów wychowawczych:

• Konstytucja RP (art.16 i 17).
• Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991r(art. 55).
• Karta Nauczyciela (szczególnie art.6).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7.09.2004r., w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r., w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem.
• Statut szkoły.
• Konwencja o prawach dziecka.
• Europejska Karta Praw Człowieka.

3. Cele programu

Cel ogólny:

Rozwijanie kreatywności i samorządności wśród uczniów;

Cele szczegółowe:

• Zapoznanie z zasadami demokracji.
• Rozwijanie aktywności uczniów – rozbudzanie wrażliwości i wyobraźni;
• Rozwijanie umiejętności współpracy w zespole, zacieśnianie więzi koleżeńskich, integracja.
• Uczenie godnego reprezentowania szkoły.
• Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
• Przygotowanie do pełnienia ról społecznych, odpowiedzialności moralnej, tolerancji.
• 4. Treści kształcenia:

- Społeczeństwo. Prawa i obowiązki obywatelski.
- Postawy prospołeczne i aspołeczne.
- Wartości i normy życia społecznego.
- Prawa i obowiązki uczniów.
- Samorząd terytorialny.
- Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.
- Życie w grupie - więzi, wartości, role, podejmowane decyzje, konflikty, negocjacje.
- Lokalne miejsce pamięci narodowej.
- Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa, szkoły.
- Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, empatia, współpraca.
- Odpowiedzialność za własny rozwój.
- Degradacja środowiska - przyczyny, wpływ na zdrowie człowieka oraz jej związek z formami działalności ludzi.
- Wpływ codziennych czynności i zachowań w domu , szkole, miejscu zabawy i pracy na stan środowiska naturalnego.
- Funkcje i charakterystyka komunikatów medialnych i drukowanych, obrazkowych, dźwiękowych, multimedialnych.
- Poznanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób.
- Człowiek, jego osoba, godność człowieka.
- Zasady i reguły postępowania.
- Wolność i jej rozumienie, autorytet i wzory osobowe.

5. Realizacja programu

Program przeznaczony jest dla szkoły podstawowej. Podjęte działania realizowane będą jako priorytetowe w 2006/2007r. według programu wychowawczego i dydaktycznego w SP w Teodorowie.
Program ten ma sprzyjać rozwijaniu kreatywności i samorządności wśród uczniów. Może być on modyfikowany według potrzeb i zainteresowań uczniów.

Formy i sposoby realizacji:

- Prowadzenie akcji wyborczej do samorządu.
- Pełnienie dyżurów na korytarzu szkolnym.
- Organizowanie dyskotek szkolnych.
- Prowadzenie działalności zarobkowej (loterie).
- Organizacja Dnia Chłopca, Dnia Edukacji Narodowej, Festiwalu Kolęd, Walentynek, Dnia Kobiet.
- Apele, uroczystości szkolne.
- Spotkania z dyrektorem szkoły.
- Składanie życzeń okolicznościowych.
- Dbałość o Miejsca Pamięci Narodowej.
- Wspomaganie organizacji charytatywnych.
- Dekoracja korytarzy.
- Imprezy towarzyskie.
- Konkursy.
- Nawiązanie kontaktów z innymi szkołami.

6. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

- Rozumienie zasad i norm demokracji.
- Umiejętność stawiania pytań, formułowania problemów.
- Diagnozowanie problemów występujących w danej klasie i w szkole.
- Zdobycie umiejętności bycia aktywnym oraz rozbudzenie wrażliwości i wyobraźni.
- Bezinteresowne działanie na rzecz innych.
- Prognozowanie na podstawie zebranych danych.
- Umiejętność współpracy w budowaniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania w zespole, zaciśniecie więzi koleżeńskich.
- Świadoma odpowiedzialność za reprezentowanie i funkcjonowanie szkoły.
- Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
- Nabycie umiejętności pełnienia ról społecznych i odpowiedzialności moralnej oraz tolerancji.

7. Ewaluacja programu

Program będzie monitorowany w toku jego realizacji. Ewaluacja podsumowująca przeprowadzona będzie na koniec roku szkolnego. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do ulepszenia programu oraz usprawnienia form pracy.

Metody ewaluacji:

- obserwacja;
- analiza dokumentacji;
- ankietowanie;
- wywiady ustne.

Narzędzia:

-arkusz ewaluacyjny,
-dokumenty: zeszyt SU, kronika szkolna, strona internetowa.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.