X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20018
Przesłano:
Dział: Diagnoza

Sprawozdanie z przeprowadzonej diagnozy i obserwacji w grupie dzieci 5-6letnich

Celem ukierunkowanej działalności przedszkola jest przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej , określane jako dojrzałość szkolna. Przeprowadziliśmy diagnozę i obserwację gotowości szkolnej opracowaną przez Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, którym objęłyśmy 23 dzieci. Diagnoza obejmowała 51 umiejętności pogrupowanych w pięć obszarów ,z czego 23 ocenione są na podstawie kart pracy dziecka ,a pozostałe na podstawie obserwacji. Zadania przeznaczone do diagnozy jesiennej nawiązywały do aktualnej pory roku. Diagnoza trwała średnio 5-10 minut a polecania były wyraźnie odczytywane, a jeśli dziecko miało trudność z ich zrozumieniem –udzielane były dodatkowe wyjaśnienia. Do notowania punktacji zadań i wyników diagnozy wykorzystane zostały przygotowane arkusze wyników. Po zakończeniu zadań dziecko było oceniane i nanoszona punktacja w arkuszu wyników. Do arkuszy wpisywane były również punktacje z obserwacji prowadzonych podczas zajęć.
Diagnoza i obserwacja obejmowała zakres komunikowania się ,umiejętności społeczne oraz współdziałanie w grupie ,rozumienie i poszanowanie przyrody ,edukację matematyczną oraz czynności intelektualne ,wychowanie przez sztukę .
Wyniku analizy punktacji diagnozy i obserwacji można stwierdzić, iż w zakresie:
1. Komunikowania się dzieci mówią poprawnie i potrafią komunikować swoje potrzeby oraz problemy . W tym zakresie problemy mają Oliwia B., Mateusz B., Dymitr G., Wiktor S.,. W przygotowaniu do czytania większość dzieci potrafi formułować wypowiedzi na określony temat , dzielić zdania na wyrazy , wyrazy na sylaby i wyrazy na głoski . Trudność wyodrębnianiu głosek w słowach o prostej budowie fonetycznej miała Zosia H., Mateusz B., Oskar N., Jan R., Rozumieją sens informacji podanych w formie uproszczonej obrazka .Wiktorowi S., Dymitrowi G., sprawiało to większą trudności - wypowiadanie się na temat treści obrazka. Dzieci potrafią określić kierunek oraz miejsce na kartce papieru bez większego problemu i rozumieją stawiane im polecania, dysponują dobrą sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do pisania i rysowania.
2. Umiejętności społeczne ; współdziałania w grupie - dzieci znają większości obowiązujących zasady i reguły współżycia w grupie. Dymitr G. miał problem z przestrzeganiem reguł obowiązujących w grupie , ponadto nie potrafi obdarzać uwagą dzieci i dorosłych w trakcie przekazu słownego – rozmowy. Większa część grupy potrafi samodzielnie się ubrać i rozebrać a część potrzebuje jeszcze pomocy osoby dorosłej. Potrafi się właściwie zachować przy stole. Zna swoją rodzinę ,miejscowość i swój kraj oraz potrafią rozpoznać symbole narodowe. Mateusz B., Wiktor S. nie potrafili określić nazwy miejscowości w której mieszkają , kraju i stolicy.
3. Rozumienie i poszanowanie przyrody: w wyniku diagnozy stwierdzić należy, że dzieci rozpoznają rośliny i zwierzęta, wiedzą co jest niezbędne do rozwoju roślin i zwierząt oraz zachodzące w nim zmiany związku z kolejnymi porami roku. Największy problem z określaniem troski o środowisko, swoje zdrowie i bezpieczeństwo posiadali Dymitr G., Wiktor S., Mateusz B. a połowa dzieci podlegający obserwacji samodzielnie poprawnie wykonały określone zadania np. uczestniczyły w zajęciach ruchowych ,zabawach i grach oraz orientowały się w bezpiecznym poruszaniu się itp.. Rozpoznają zjawiska atmosferyczne, i jak dostosować się do różnych warunków atmosferycznych.
4. Edukacja matematyczna, czynności intelektualne na podstawie diagnozy stwierdzić należy ,iż dzieci potrafią liczyć i obliczać, posługiwać się liczebnikami porządkowymi i ustalać równoliczność zbioru. W określaniu położenia przedmiotu oraz rozróżnianiu strony prawej i lewej miały tylko kłopot Mateusz B., Zosia H., Dymitr G. ,Oskar N., pozostałe dzieci radzą sobie dobrze. Z diagnozy i obserwacji wynika ,że wiedzą na czym polega pomiar długości i znają stałe następstwa czasowe. Dymitr G. miał problem z porządkowaniem, klasyfikacją i przewidywaniem pozostałe dzieci raziły sobie dobrze.
5. Wychowanie przez sztukę - dzieci wiedzą jak zachować się na uroczystościach , brały udział w zabawach parateatralnych czasami przy zachęcaniu i wsparciu nauczyciela. Całkowity brak zainteresowania i całkowita nie niechęć ze strony Dymitra G. . Pozostałe dzieci chętnie śpiewały piosenki , dostrzegały zmianę dynamiki ,tempa i wysokości dźwięku , a poza tym potrafiły wypowiadać się w różnych technikach plastycznych oraz prawidłowo posługiwać się nożyczkami.
6. Wnioski
Analizując wyniki diagnozy można stwierdzić ,iż ogólnie dzieci posiadają określone umiejętności i wiedzę zawartą zadaniach. Z zestawienia wyników punktowych obserwacji wynika, że dla obszaru dotyczącego troski o środowisko, swoje zdrowie i bezpieczeństwo trzeba zwiększyć nacisk na prace w tym kierunku . Całościowym zakresem pracy dodatkowej objąć należało by tj. Dymitra G. Wiktora S., Mateusza B.,
a dla Bartka K., Daniela K ., Szymona H., Oliwi B., Weroniki N. w skazane są dodatkowe działania obszarach w jakich występują problemy.
Po przeanalizowaniu zadań stawianych w przeprowadzonej diagnozie najlepiej wypadły dzieci: sześcioletnie - Wiktoria K., Laura W., Julka J., a pięcioletnie - Oliwia T., Julka S.,
Szymon H .,Weronika N., Daniel K., poradziły sobie bardzo dobrze .
Reasumując wyniki diagnozy i obserwacji można stwierdzić ,iż od 40% do 60 % dzieci
5-6 letnich przygotowana są do podjęcia nauki w szkolnej .

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.