X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19992
Przesłano:
Dział: Logopedia

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Aleksandra Rudowicz
Nazwa Szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1, im. Konstytucji 3-go Maja w Kaliszu
Stanowisko: Nauczyciel – logopeda
Opiekun stażu: mgr Julita Kowalska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012
Data zakończenia stażu: 31.05.2013


Niniejsze sprawozdanie powstało w związku z zakończeniem przeze mnie przygotowań do awansu na stopień nauczyciela kontraktowego. Stanowi podsumowanie realizacji założonych w planie rozwoju celów i zadań.
Pracę w Szkole Podstawowej nr 1, rozpoczęłam 1 września 2012 roku, tym samym rozpoczęłam swój staż nauczycielski.
Plan rozwoju zawodowego opracowałam w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004 r w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 70, poz. 825).
Rozpoczęłam doskonalenie swojej wiedzy i umiejętności wierząc, że wzbogaci to moje umiejętności pedagogiczne , podniesie efektywność moich działań edukacyjnych, a w konsekwencji posłuży podniesieniu jakości mojej pracy.
W czasie trwania stażu realizowałem założone w planie rozwoju zawodowego cele umożliwiające mi uzyskanie awansu zawodowego. W szczególności są to:

1. Znajomość zadań, organizacji i zasad funkcjonowania szkoły, w której odbywa się staż
( § 6 ust. 2 pkt 1)

Podczas odbywania stażu zapoznałam się z procedurą awansu oraz dokonałam analizy przepisów systemu oświaty:
- Karty Nauczyciela z dnia 26.01.1982r. z późniejszymi zmianami;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 01.12.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego nauczycieli;
- Rozporządzenie MEN z dnia 14.11.2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
Przygotowałam plan rozwoju zawodowego i przedłożyłam go do zatwierdzenia Pani Dyrektor szkoły Beacie Zalewskiej.
W celu dostosowania swoich działań do potrzeb Szkoły Podstawowej zapoznałam się ze Statutem szkoły, Szkolnym programem profilaktyki, Szkolnym programem wychowania, Misją szkoły oraz Rocznym planem pracy szkoły.
Dowiedziałam się jakie są kompetencje poszczególnych organów regulujących życie szkoły i jakie są moje własne prawa i obowiązki. Zapoznałam się również ze sposobami prowadzenia dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny), bieżące wpisy w dzienniku umożliwiły mi poznanie struktury dziennika. Nawiązałam współpracę z opiekunem stażu Panią Julitą Kowalską. Wspólnie omówiłyśmy zasady współpracy oraz harmonogram spotkań i obserwacji zajęć, co znalazło swoje odzwierciedlenie w podpisanym przez nas kontrakcie.
Współpracowałam z wychowawcami klas I – III oraz pedagogiem szkolnym w celu polepszenia efektywności pracy oraz poznania środowiska i sytuacji uczniów. Przygotowała na spotkanie zespołu PPP referat „ Dysleksja rozwojowa jako specyficzne trudności w nauce czytania i pisania”
Zapoznałam się także z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole i poza nią, oraz uczestniczyłam w szkoleniu BHP. Analiza tych przepisów uświadomiła mi potencjalne źródła zagrożenia oraz sposób postępowania w trudnych i niebezpiecznych sytuacjach.
Brałam udział we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Systematycznie gromadziłam dokumentację z realizacji planu rozwoju zawodowego – scenariusze zajęć, zaświadczenia.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. (§ 6 ust.2 pkt 2)

Z początkiem roku szkolnego 2012/2013, przeprowadziłam przesiewowe badanie mowy dzieci z klas 0 i I. Stworzyłam karty mowy dzieci oraz przygotowałam salę w której odbywały się zajęcia logopedyczne.
Kolejnym krokiem było przygotowanie pomocy dydaktycznych na zajęcia, tworzyłam materiały na gazetki i dekorowałam salę zajęć.
Od początku trwania stażu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach wspólnie omawiałyśmy przebieg zajęć. Prowadziłam zajęcia w obecności opiekuna stażu w dniach:
28.09.2012 temat: ćwiczenia oddechowo -fonacyjne
19.10.2012 temat: ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia głoski [sz] w wyrazach.
23.11.2012 temat: ćwiczenia artykulacyjne, ćwiczenia przygotowujące do wywołania głoski [r].
20.12.2012 temat: ćwiczenia wibracji apexu języka przygotowujące do wywołania głoski [r].
08.01.2013 temat: ćwiczenia artykulacyjne, utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [dż] w zdaniach.
12.02.2013 temat: ćwiczenia artykulacyjne, utrwalanie prawidłowej wymowy głoski [ż] w zdaniach- wiersz.
Ponadto zajęcia moje hospitowała Pani Dyrektor szkoły Beata Zalewska, w dniu 09.11.2012 - utrwalanie głoski [sz] w wyrazach i zdaniach.
Na bieżąco prowadziła terapię dzieci, zajęcia starałam się urozmaicać zabawami edukacyjnymi, zagadkami oraz grami planszowymi. Na wniosek rodziców przygotowywałam opinie logopedyczne dla dzieci uczęszczających na moje zajęcia.
Aby doskonalić swój warsztat pracy brałam udział w szkoleniach:
wewnątrzszkolne:
„Pierwsza pomoc przedlekarska”
„Gry psychologiczne. Jak radzić sobie w kontakcie z trudnym uczniem, rodzicem”
zewnątrzszkolne:

„ADHD i nadpobudliwość psychoruchowa-przyczyny,rozpoznawanie, terapia.”

Pogłębiałam swoją wiedzę poprzez samodzielne studiowanie literatury o tematyce logopedycznej.
Elżbieta Chmielewska – „Logopedia”
Elżbieta Maria Minczakiewicz – „Mowa rozwój -zaburzenia – terapia”
Genowefa Demel - „Minimum logopedyczne nauczyciela przedszkola”
G. Demel, I. Styczek, D.Antos - „Jak usuwa seplenienie i inne wady wymowy”
D.Kamińska - „Wspomaganie płynności mowy dziecka”
B.Toczyska - „Elementarne ćwiczenia dykcji”
Na bieżąco śledziłam propozycje zadań i scenariusze zajęc, a także nowości wydawnicze na stronach internetowych:
www.publikacje.edux.pl
www.literka.pl
www.superkid.pl
www.logopedia.org.pl
www.logolandia.pl
www.mimowa.pl

W trakcie stażu uczestniczyłam jako opiekun dzieci, na wycieczkach szkolnych:
22.10.2012 - do Zakładu unieszkodliwiania odpadów z klasa 2A,
19.04.2013 – wycieczka do Gołuchowa z klasą 3B
17.05.2013 – wycieczka do Wrocławia z klasa 1A i 1B

Uczestniczyłam w pozyskiwaniu sponsorów na szkolnych festyn oraz brałam udział w sprzedaży losów na loterii fantowej, w trakcie festynu rodzinnego w dniu 25.05.2013. Wielokrotnie prowadziłam zajęcia w świetlicy szkolnej. Ponadto raz w tygodniu przebywam na dyżurze w szatni szkolnej, w trakcie przerwy lekcyjnej.
W trakcie stażu zgłosiłam dzieci do dwóch konkursów logopedycznych:
XI Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Nasze piękne polskie słowa”
XII Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Trudne głoski, trudna sprawa z głoską „R” – to jest zabawa!”
W ramach doskonalenia multimedialnych technik pracy dokonałam publikacji w internecie mojego planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania (www.publikacje.edux.pl)

Realizując postawione zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego, planu pracy szkoły, podczas mojego stażu korzystałam z doświadczenia dyrektora, opiekuna stażu i innych nauczycieli, co pomogło mi w podnoszeniu swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dziećmi.

3. Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
(§6 ust.2 pkt 3)

Nawiązałam współpracę z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami pracującymi w szkole. Konsultowałam się z nimi w sprawie zachowania uczniów oraz postępów w terapii. Starałam się poznać sytuację ucznia poprzez: rozmowę z samymi uczniami, rozmowę z rodzicami uczniów, wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom. Swoja postawą zawsze starałam się zachęcić rodziców do współpracy, prowadząc z nimi rozmowy indywidualne, oraz dostarczając jak najwięcej informacji na temat przebiegu i efektów terapii. Korzystałam również z doświadczeń opiekuna stażu i nauczyciele pracujących w szkole.

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§6 ust.2 pkt 4)

Raz w miesiącu obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu. Po każdych zajęciach omawiałam je z opiekunem stażu. Zwracałam szczególną uwagę na sposób wykorzystania czasu na zajęciach, rodzaje stosowanych metod pracy z uczniami.
Moje zajęcia raz w miesiącu hospitowała opiekunka stażu. Przed zajęciami analizowałyśmy i omawiałyśmy scenariusze zajęć. Natomiast po zakończeniu omawiałyśmy ich przebieg i wyciągałam wnioski dotyczące mojej pracy. Zawsze starałam się wcielić w życie uwagi opiekuna stażu i tak pracować, by każde następne zajęcia były lepsze od poprzednich.
W listopadzie 2012 r. moje zajęcia hospitowała Pani Dyrektor. Prowadzone przeze mnie zajęcia poprzedzałam przygotowaniem scenariusza.

Podsumowanie


Dziewięciomiesięczny staż oraz doświadczenie zawodowe pozwoliło mi na dokonanie analizy i określenie mocnych i słabych stron własnej działalności zawodowej. W okresie stażu, starałam się, aby moja praca sprostała wymaganiom i potrzebom szkoły.
Poszerzyłam swoje umiejętności i wiedzę w zakresie metodyki i dydaktyki zajęć. Swój warsztat pracy wzbogaciłam o nowe doświadczenia. Bieżący rok był dla mnie sprawdzianem mojej wiedzy i moich umiejętności, wielkim wyzwaniem i okresem wytężonej pracy. Myślę, że podejmowałam działania, które pozwoliły mi na wypracowanie pozytywnych opinii rodziców, ufności i uśmiechu moich uczniów, co pozwoli mi wierzyć, że moja praca jest akceptowana, potrzebna i przynosi pozytywne efekty.
Mocną stroną mojej działalności jest zaangażowanie w szkołę, nauczanie i wychowywanie dzieci, a także ustawiczne dokształcanie, wzbogacanie własnego warsztatu pracy o nowe metody i formy.
Przebieg stażu utrwalił we mnie głęboką potrzebę nieustannego doskonalenia swoich umiejętności i pracy nad sobą, aby być dobrym nauczycielem. Myślę, że działania podjęte przeze mnie w okresie stażu przyniosły pozytywne efekty w mojej codziennej pracy. Po zakończeni stażu zamierzam w dalszym ciągu doskonalić warsztat własnej pracy i podnosić kwalifikacje. Chciałabym, aby moje zajęcia i wszelkie działania stawały się z roku na rok coraz bardziej atrakcyjne. Zamierzam również nadal gromadzić literaturę przedmiotu, a także samodzielnie przygotowywać środki dydaktyczne. Moim marzeniem jest podjęcie studiów podyplomowych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.