X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19975
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
ul. Zakolejowa 15A
07-200 Wyszków


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Edyta Jakacka - nauczyciel mianowany

Wykształcenie: wyższe- studia magisterskie

Kierunek: Pedagogika Specjalna

Specjalność: Pedagogika Resocjalizacyjna

Studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika, Szkolne Wychowanie Fizyczne, Terapia Pedagogiczna

Data rozpoczęcia stażu: 01.09. 2010r.

Data zakończenia: 31. 05. 2013r.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
§ 8 ust.2 pkt 1

Zadania Formy realizacji Oczekiwane efekty Sposób dokumentowania

1. Prowadzenie Szkolnego Koła Sportowo-Turystycznego.
1. Prowadzenie Szkolnego Koła Turystycznego
- aktualizowanie statutu i jego realizacja,
- opracowanie corocznego planu pracy,
- nawiązanie współpracy z ZHP.

Zdobycie doświadczenia w prowadzeniu kół zainteresowań dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie, aktualizowania statutu, opracowania planu działania na każdy rok szkolny i jego realizacja oraz nawiązanie współpracy z organizacjami wspomagającymi takie przedsięwzięcia.
Sprawozdanie z realizacji tego zadania.


2. Praca w zespole do spraw profilaktyki.
1. Udział w spotkaniach zespołu do spraw profilaktyki.
2.Współopracowywanie Programu pracy zespołu do spraw profilaktyki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego na 3 lata.
3. Przeprowadzenie ankiety wśród Uczniów i rodziców na temat „Co wiem o uzależnieniach”. Uzupełnienie charakterystyki środowiska wychowawczego o uzyskane dane.
4. Opracowanie planu działań profilaktycznych.

Poznanie procedury powstawania dokumentu wewnątrzszkolnego – Program zespołu do spraw profilaktyki.
Udoskonalenie umiejętności tworzenia dokumentów wewnątrzszkolnych
w trakcie opracowywania planu działań profilaktycznych i charakterystyki środowiska wychowawczego.
Doskonalenie umiejętności współpracy w grupie.
Ankieta skierowana do uczniów i rodziców na temat „Co wiem o uzależnieniach”.
Dokument wewnątrzszkolny Program zespołu do spraw profilaktyki.

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz -szkolnym i zewnątrz -szkolnym doskonaleniu.
1. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego – kursach, warsztatach, konferencjach, szkoleniowych radach pedagogicznych.
Uzyskanie precyzji w określaniu problemów w zakresie funkcjonowania motorycznego, możliwość dokładnego zaplanowania pracy z uczniami na tym obszarze.
Sprawozdanie z realizacji tego zadania.
Zaświadczenia.


Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
§ 8 ust. 2 pkt 2

Zadania
Formy realizacji
Oczekiwane efekty
Sposób dokumentowania

1. Wykorzystywanie w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym programów komputerowych.

1. Wykorzystanie w pracy z uczniem z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym programów komputerowych poszerzających wiedzę z zakresu kultury fizycznej oraz ogólnych wiadomości o świecie sportu.

Poszerzenie warsztatu pracy nauczyciela o nowe środki dydaktyczne. Nabycie umiejętności prawidłowego prowadzenia zajęć z zakresu wychowania fizycznego z uczniem niepełno -sprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym przy wykorzystaniu programów komputerowych pod względem dydaktycznym i metodycznym.
Sprawozdanie z realizacji tego zadania.

2. Zamieszczanie na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informacji o tematyce związanej z pracą dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością.

1. Zebranie informacji dotyczących sposobu umieszczania danych na strony internetowej.
2. Aktualizowanie materiałów dotyczących pracy z dziećmi ze sprzężoną niepełnosprawnością.
3. Zamieszczenie na stronie internetowej SOSW informacji o działalności Szkolnego Koła Sportowo-Turystycznego.
4. Zamieszczenie na stronie internetowej SOSW informacji o działalności Szkolnego Klubu Sportowego IKAR, działającego w ramach Olimpiad Specjalnych.

Nabycie przez nauczyciela nowych umiejętności w zakresie zamieszczania informacji na stronach internetowych, konstruowania materiałów przeznaczonych do publikacji.
Promowanie SOSW w Wyszkowie.

Publikacje na stronie internetowej.

3. Zamieszczanie na stronie internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego informacji o alternatywnych metodach prowadzenia lekcji wychowania fizycznego.
1. Zamieszczenie na stronie internetowej SOSW informacji o metodach prowadzenia lekcji wychowania fizycznego. Nabycie przez nauczyciela nowych umiejętności w zakresie zamieszczania informacji na stronach internetowych, konstruowania materiałów przeznaczonych do publikacji.
Promowanie SOSW w Wyszkowie.
Publikacje na stronie internetowej.


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
§ 8 ust. 2 pkt 3

Zadania
Formy realizacji
Oczekiwane efekty
Sposób dokumentowania

1.Pełnienie funkcji
opiekuna stażu.
1.Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego.
2.Prowadzenie zajęć otwartych, obserwowanie i analizowanie zajęć.
3.Spotkania tematyczne.

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Pomoc w realizacji wymagań niezbędnych do zdobycia stopnia awansu zawodowego.
Sprawozdanie z pełnienia funkcji opiekuna stażu.

2.Prowadzenie zajęć otwartych.
1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli z zakresu pracy na zajęciach wychowania fizycznego z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.

Doskonalenie umiejętności organizowania i przeprowadzania zajęć otwartych. Dzielenie się umiejętnościami z innymi nauczycielami, prezentacja metod i form prowadzenia zajęć.

Scenariusze zajęć otwartych.
3.Przeprowadzenie szkolenia w zakresie WDN.
1. Przeprowadzenie szkolenia na temat: „Rola i zadania Olimpiad Specjalnych jako ruchu sportowego w zwiększaniu aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz rehabilitacji i integracji społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną”.

Dzielenie się wiedzą z zakresu metodyki wychowania fizycznego w pracy z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym z innymi nauczycielami.

Plan przeprowadzenia szkolenia, prezentacja multimedialna, sprawozdanie z realizacji szkolenia.


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
§ 8 ust. 2 pkt 4a

Zadania Formy realizacji Oczekiwane efekty Sposób dokumentowania

1. Opracowywanie i wdrożenie programów edukacyjnych i wychowawczych.
1. Opracowanie indywidualnego programu terapeutyczno – edukacyjnego dla ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym..

2. Opracowanie programu edukacyjno – wychowawczego Szkolnego Koła Sportowo-Turystycznego.
Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów.
Zwiększenie efektywności pracy nauczyciela.

Indywidualny program terapeutyczno – edukacyjny dla ucznia z mózgowym porażeniem dziecięcym.
Program edukacyjno – wychowawczy Szkolnego Koła Sportowo-Turystycznego.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
§ 8 ust. 2 pkt 4c

Zadania
Formy realizacji
Oczekiwane efekty
Sposób dokumentowania

1. Prowadzenie Klubu sportowego „Ikar” działającego w ramach Olimpiad Specjalnych.
1. Przygotowanie uczniów oraz uczestnictwo w Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie w 2010 roku oraz innych zawodach sportowych organizowanych przez olimpiady Specjalne.

Zdobycie doświadczenia w przygotowaniu uczniów do czynnego uczestnictwa w ruchu Olimpiad Specjalnych i organizowaniu wyjazdów od strony formalnej.
Doskonalenie umiejętności promowania szkoły w i poza środowiskiem lokalnym.
Sprawozdanie z realizacji tego zadania.

2. Udział w doskonaleniu zawodowym poszerzającym wiedzę i umiejętności umożliwiające prowadzenie Koła Sportowo-Turystycznego.
1. Ukończenie kursu NORDIC WALKING.

Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji do organizowania i prowadzenia wycieczek szkolnych i imprez krajoznawczych.
Certyfikat ukończenia kursu NORDIC WALKING.


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
§ 8 ust. 2 pkt 4e

Zadania
Formy realizacji
Oczekiwane efekty
Sposób dokumentowania

1. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę z dzieckiem ze złożona niepełnosprawnością.
1. Korzystanie ze specjalistycznych porad rehabilitanta, terapeuty SI, psychologa.

2. Nawiązanie współpracy z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o. MEDICAL w Wyszkowie.

2. Współorganizowanie Rajdu Pieszego MONAR, Biegu po zdrowie oraz Pikniku czerwcowego.
Doskonalenie umiejętności nawiązywania współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę, uzyskiwanie informacji, pomocy dotyczącej zaistniałych problemów edukacyjnych, wychowawczych.
Doskonalenie umiejętności promowania szkoły w środowisku lokalnym.
Zdobycie doświadczenia we współpracy z organizacjami turystyczno – rekreacyjnymi.

Sprawozdanie z realizacji tego wymagania, notatki.
Wnioski ze współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
§ 8 ust. 2 pkt 5

Zadania
Formy realizacji
Oczekiwane efekty
Sposób dokumentowania

1. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych.
1. Analiza przypadku – nasilające się stany lękowe u ucznia z zespołem Downa.
2. Analiza przypadku – zwiększenie samodzielności w wybranych obszarach czynności samoobsługowych u ucznia niewidomego z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym.

Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Zwiększenie efektywności pracy nauczyciela.
Analiza przypadku.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.