X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19928
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

Nazwa przedszkola: Przedszkole nr 156 w Warszawie
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Marzanna Tobera
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Czas stażu: 9 miesięcy
Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Imię i nazwisko: Patrycja Kieliszczyk
Miejsce pracy: Przedszkole nr 156 w Warszawie, ul. Żuromińska 2a
Dyrektor: mgr Mariola Drzewińska
Opiekun stażu: mgr Marzanna Tobera
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31. 05. 2012r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:

- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.


UBIEGANIE SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Lp. Działania i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Dowody realizacji/ dokumentacja Termin realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego

• Śledzenie informacji
w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie
i awansowi nauczyciela

• Napisanie planu rozwoju zawodowego • Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela – Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami) Dz.U. rok 2004, nr 260, poz. 25-73,
Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (z późniejszymi zmianami)
• Spis przydatnych stron internetowych poświęconych edukacji
• Bibliografia literatury pedagogicznej
• Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego IX 2012
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu • Omówienie i ustalenie przebiegu stażu, omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego
• Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem • Umowa - kontrakt o wzajemnej współpracy między nauczycielem stażystą a nauczycielem opiekunem

IX 2012

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MENiS Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.
§ 6 ust. 2 pkt 1 znajomość organizacji zadań i zasad funkcjonowania przedszkola,
w którym nauczyciel odbywał staż

3. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, statutem przedszkola, procedurą obiegu informacji • Obserwacja

• Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej

• Organizacja zajęć własnych • Wypis z dziennika zajęć

• Sprawozdania z Rad Pedagogicznych

• Plany miesięczne okres stażu
4. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w przedszkolu dokumentacji • Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące zapoznania ze sposobem prowadzenia obowiązującej dokumentacji (dziennik, dokumentacja wychowawcy) • Wypis z dziennika zajęć
• Karty obserwacji
• Prawidłowo prowadzona dokumentacja przebiegu nauczania IX 2012
5. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji przedszkola • Analiza dokumentów: Statut Przedszkola, programu wychowawczego, programów własnych, dokumentów związanych z zajęciami dydaktycznymi (dziennik zajęć i rozkład zajęć) i innymi zarządzeniami obowiązującymi w przedszkolu i uchwałami Rady Pedagogicznej, ich realizacją • Notatki własne IX – X 2012
6. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu • Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce
• Udział w instruktażu
• Udział w szkoleniu BHP • Stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa
• Potwierdzenie odbycia instruktażu
• Potwierdzenie odbycia szkolenia IX 2012 – V
2013

7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań • Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej
• Udział w spotkaniach WDN
• Udział w zespole do spraw ewaluacji wewnętrznej • Notatki własne

• Sprawozdania okres stażu
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego • Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy zajęć (konspektów),zdjęć • Teczka stażysty okres stażu
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go dyrektorowi przedszkola • Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju • Sprawozdanie z realizacji stażu za okres I półrocza
• Sprawozdanie z realizacji całego stażu II 2013

V 2013
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją • Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji • Wniosek
• Dokumentacja stażu V 2013

§ 6 ust. 2 pkt 2 umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż
11. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli • Obserwacja zajęć, omówienie i ewaluacja • Arkusz obserwacji zajęć dla dokumentowania swoich ocen i opinii raz w miesiącu
12. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu • Opracowanie scenariuszy zajęć edukacyjnych
• Prowadzenie zajęć z użyciem komputera, projektora, radioodtwarzacza
• Konsultacje z opiekunem stażu
• Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć • Scenariusze zajęć edukacyjnych
• Notatki i wnioski z rozmów
• Autorefleksja – wypełnienie arkusza raz w miesiącu

po I semestrze, oraz na zakończenie stażu
13. Doskonalenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu nauczycieli • Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola zgodnie z harmonogramem pracy Rady Pedagogicznej • Zaświadczenia ukończenia szkoleń, kursów, warsztatów
• Udział w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych cały okres stażu
14. Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych • Studiowanie czasopism i literatury psychologiczno - pedagogicznej • Spis literatury metodyczno - pedagogicznej cały okres stażu
15. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej • Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
• Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz dokumentów z wykorzystaniem technik komputerowych
• Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego • Teczka stażysty
• Płyta z zapisem elektronicznym
• Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w Internecie cały okres stażu
16. Wymiana doświadczeń • Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami • Notatki
• Zajęcia otwarte dla rodziców w ciągu stażu

§ 6 ust. 2 pkt 3 znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem dzieci
17. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie. Prowadzenie obserwacji dziecka • Prowadzenie arkusza obserwacji dziecka w pierwszym roku wychowania przedszkolnego
• Prowadzenie arkusza obserwacji przebiegu procesu adaptacji dziecka w przedszkolu • Arkusz obserwacji dziecka w pierwszym roku wychowania przedszkolnego
• Arkusz obserwacji przebiegu procesu adaptacji dziecka w przedszkolu
cały okres stażu
18. Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych • Współpraca z nauczycielem współprowadzącym grupę
• Analiza Ankiety dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola
• Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) • Ankieta dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola

• Notatki własne cały okres stażu
19. Współpraca z rodzicami • Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
• Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki • Sprawozdanie
• Dokumentacja fotograficzna cały okres stażu
20. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych • Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej • Notatki własne
• Rejestr pozycji cały okres stażu
21. Współpraca z psychologiem, logopedą Obserwacja dzieci pod kątem wad wymowy, zaburzeń rozwojowych • Notatki własne
• Dokumentacja współpracy cały okres stażu
§ 6 ust. 2 pkt 4 umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
22. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć • Rozmowa z opiekunem stażu
• Notowanie spostrzeżeń
• Wyciąganie wniosków • Notatki, spostrzeżenia IX 2012
Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności • Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem • Teczka stażysty w ciągu stażu

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ I POTRZEB PLACÓWKI

23. Zadania związane z planem rocznym przedszkola • Organizowanie i współorganizowanie imprez przedszkolnych typu: Ślubowanie Optymistycznych Przedszkolaków, Optymistyczny Dzień Postaci z Bajek Mikołajki, Jasełka, Dzień Babci i Dziadka, Optymistyczny Dzień Polskiej Niezapominajki Dzień Matki, Dzień Dziecka,
• Dekoracje: wiosenna oraz wielkanocna holu przy bibliotece
• Prowadzenie kroniki przedszkolnej
• Prowadzenie tablicy dla rodziców w szatni „Z fotoobiektywu” – aktualizacja zdjęć z uroczystości, wywoływanie zdjęć
• Opieka nad przedszkolnym aparatem fotograficznym, wykonywanie zdjęć z imprez przedszkolnych, zgrywanie na płyty, wywoływanie zdjęć, katalogowanie
• Współredagowanie Biuletynu Optymistycznego
• Realizacja zadań wynikających z planu działań „Optymistyczne przedszkole” , sporządzanie sprawozdania z działań (prezentacja multimedialna)
• Współudział w pisaniu Rocznego Planu Pracy Przedszkola
• Realizacja działań wynikających Rocznego Planu Pracy Przedszkola
• Notatki, scenariusze, zdjęcia cały okres stażu
24. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci • Udział wychowanków w konkursach o różnorakiej tematyce • Zdjęcia, zaświadczenia wydane przez organizatorów konkursów cały okres stażu
25. Pogłębianie wiedzy i umiejętności dydaktyczno – wychowawczych • Poszerzanie wiedzy pedagogicznej na studiach II stopnia – magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, pedagogika wczesnoszkolna
• Uczestnictwo w kursach doskonalenia zawodowego, studiowanie fachowej literatury, poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych
• Uczestnictwo w warsztatach , konferencjach wynikające z bieżących potrzeb placówki. • Zaświadczenia, spis literatury, stron internetowych cały okres stażu

Opracowała: Patrycja Kieliszczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.