X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19917
Przesłano:

Jak ryby przystosowały się do życia w wodzie? Strefa otwartej toni wodnej - scenariusz lekcji przyrody w klasie 6 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Temat: Jak ryby przystosowały się do życia w wodzie? Strefa otwartej toni wodnej - scenariusz lekcji przyrody w klasie 6 z wykorzystaniem tablicy interaktywnej

Zakres treści
Przystosowania budowy ryb do życia w środowisku wodnym
Czynności życiowe ryb
Ssaki wodne i ich przystosowania w budowie zewnętrznej do życia w wodzie

Cele lekcji
Wiadomości
Uczeń:
- opisuje warunki świetlne panujące w strefie toni wodnej
- nazywa elementy budowy zewnętrznej ryby
- wymienia przystosowania ryb do życia w wodzie
- wyjaśnia, jak odżywiają się, poruszają, oddychają i rozmnażają się ryby
- wyjaśnia, przyczyny wędrówek ryb
- nazywa ssaki żyjące w toni wodnej
- wymienia przystosowania ssaków wodnych do życia w środowisku wodnym

Umiejętności
Uczeń:
- wykonuje schematyczny rysunek
- czyta tekst ze zrozumieniem
- opisuje przystosowania ryb do życia w wodzie wykorzystując poznane pojęcia
- obserwuje rysunki, tablice poglądowe, slajdy, okazy ryb i na ich podstawie wykonuje poprawnie zadania
- wyjaśnia, dlaczego należy jeść ryby

Postawy
- pracuje z zaangażowaniem na lekcji
- rozumie, jakie korzyści wynikają z jedzenia ryb

Metody i formy pracy
- praca z tekstem podręcznikiem
- uzupełnianie karty pracy
- praca z tablicą interaktywną
- pogadanka
- obserwacje okazów ryb, tablicy poglądowej – budowa ryby, slajdów przedstawiających ryby i ssaki wodne

- praca indywidualna

Środki dydaktyczne
- podręcznik „Przyroda 6” wydawnictwa Nowa Era
- karta pracy /załącznik 1/
- tablica poglądowa budowa ryby
- prezentacja multimedialna /zdjęcia ryb, ssaków wodnych/
- tablica interaktywna
- zadania podsumowujące /załącznik 2/

Przebieg lekcji
I. Faza wstępna /do 10 minut/
1. Czynności organizacyjne
2. Przypomnienie wiadomości z ostatniej lekcji
- jakie zwierzęta nazywamy bezkręgowcami
- jakie zwierzęta żyją w strefie przybrzeżnej
- jakie cechy budowy posiadają koralowce i chełbia
3. Sprawdzenie pracy domowej – zależności między ukwiałem a rakiem pustelnikiem
4. Wprowadzenie do tematu i zapisanie tematu lekcji na tablicy interaktywnej

II. Faza realizacyjna
Część1 /10 minut/
1. Pogadanka - jakie zwierzęta nazywamy kręgowcami, podanie przykładów zwierząt morskich
2. Uczniowie uzupełniają na karcie pracy /załącznik 1/schemat i wpisują nazwy stref życia w morzu /zadanie 1/
3. Na podstawie slajdów z prezentacji multimedialnej uczniowie rozpoznają nazwy kręgowców morskich /zadanie 2/
Sprawdzenie poprawności wykonania zadań 1 i 2 – nauczyciel rysuje na tablicy interaktywnej schemat jeziora, wybrani uczniowie wpisują nazwy stref i kręgowców morskich żyjących w strefie przybrzeżnej
4. Uczniowie korzystając z podręcznika s.70/71 czytają tekst ze zrozumieniem i uzupełniają kartę pracy wpisując nazwy ssaków morskich i 2 cechy, które umożliwiają im życie w wodzie /zadanie 3/
Sprawdzenie poprawności wykonania zadania – uczniowie podają poprawne odpowiedzi, odsłonięcie na tablicy interaktywnej odpowiedzi zapisanych na slajdach
Część 2 /20minut/
5. Uczniowie uzupełniają kartę pracy. Każdy uczeń otrzymuje do wykonania 1 zadanie spośród 7, stopień trudności zadania uzależniony jest od możliwości ucznia /zadanie 4a,b,c,d,e,f,g/
Sprawdzenie poprawności wykonania zadań – wybrani uczniowie czytają odpowiedzi, poprawne odpowiedzi pokazywane są na slajdach w prezentacji multimedialnej przygotowanej do lekcji. Uczniowie porównują własne odpowiedzi i tymi zapisanymi na slajdach, pozostali uczniowie zapisują je na własnych kartach
6. Zgadywanka – nauczyciel pokazuje slajdy z 3 fragmentami zwierząt toni wodnej, korzystając z funkcji „reflektor” na tablicy interaktywnej. Uczniowie nazywają zwierzęta i krótko je charakteryzują
a) ryba na talerzu – ryby morskie są ważnym źródłem białka i kwasów Omega-3, Omega-6, należy je często spożywać
b) konik morski – to też ryba, samce rodzą młode
c) węgorz – ryba, która żyje w wodach słodkich, a rozmnaża się w morzach np. Sargassowym, węgorze elektryczne wytwarzają napięcie

III. Faza podsumowująca
1. Podsumowanie – jakie elementy budowy umożliwiają jej życie w wodzie – pogadanka
2. Zadanie sprawdzające - uczniowie zakreślają błędne słowa w zdaniach i piszą poprawne pojęcia /załącznik 2/ Sprawdzenie poprawności zadania
3. Ocena aktywności, zadanie pracy domowej
a) dla wszystkich – wykonanie ćwiczeń
b) dla chętnych – przygotowanie plakatu z 1 wybranym ciekawym zwierzęciem morskim żyjącym w toni wodnej /rysunek lub ilustracja i opis/. Zostanie stworzona galeria zwierząt morskich
4. Uzupełnienie przez uczniów karty ewaluacyjnej /załącznik 3/


KARTA PRACY /załącznik 1/
1) Wpisz na schemacie nazwy trzech stref życia w morzach i oceanach
/rysunek ze strefami życia w morzu do uzupełnienia/
2) Wpisz nazwy zwierząt żyjących w strefie otwartej toni wodnej przedstawionych na slajdach
/uczniowie oglądają zwierzęta morskie w prezentacji multimedialnej – orka, wieloryb, tuńczyk, węgorz, delfin/
3) Korzystając z tekstu podręcznika s.70/71 napisz na karcie pracy nazwy ssaków morskich
i dwie cechy umożliwiające im życie w wodzie
Ssaki:........................................
Cechy wodne ssaków:........................................
4) Korzystając z tekstu podręcznika podaj odpowiedzi do pytań
a) Jak nazywają się narządy u ryb:
• Do oddychania -
• Do utrzymywania się na określonej głębokości -
• Do poruszania się –
b) Czym odżywiają się ryby?
........................................
c) Co to znaczy, że ryby są zmiennocieplne?
........................................
d) Jaki kształt mają ryby? Czym pokryte jest ich ciało i dlaczego?
• Kształt jest......................................., ponieważ zmniejsza opór wody
• Ciało pokryte jest........................................, które chronią przed uszkodzeniami i zmniejszają tarcie między ciałem a wodą
e) Które płetwy są parzyste, a które nieparzyste u ryb?
• Parzyste........................................
• Nieparzyste........................................
f) Jak ryby orientują się w wodzie? Podaj elementy budowy
• ....................................
• .....................................
• .....................................
g) Jak ryby się rozmnażają? Zapisz (w kolejności alfabetycznej) ważne hasła związane z rozmnażaniem ryb i wyjaśnij je
• I........................................- jaja ryb
• J........................................ - rozmnażanie, gdy z jaj rodzą się młode
• P........................................- ryby mają płeć (męską, żeńską)
• T........................................ - miejsce gromadzenia się ryb podczas rozmnażania
• Ż........................................- gdy ryby nie rodzą się z jaj


PODSUMOWANIE LEKCJI /załącznik 2/
Zakreśl błędny wyraz w zdaniu i napisz nad nim poprawne słowo
a) Ryby są stałocieplne
b) Wieloryb jest rybą
c) Ogon to napęd ryby
d) Ryby oddychają oskrzelami

Karta ewaluacji /załącznik 3/
Oceń w skali 1 do 6
1) Czy lekcja była ciekawa
1 2 3 4 5 6

2) Czy wiadomości z tej lekcji przydadzą się w życiu?
1 2 3 4 5 6

3) Czy pracowałeś/aś na lekcji na miarę swoich możliwości
1 2 3 4 5 6

4) Jakie rady możesz dać nauczycielowi, aby tak lekcja była jeszcze ciekawsza

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.