X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1988
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego

mgr inż. Grzegorz Bejnar - nauczyciel przedmiotów zawodowych
w Zespole Szkół Morskich w Kołobrzegu
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2007 r.
Planowana data ukończenia stażu: 31.05.2008 r.
Opiekun stażu:

Posiadane wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia. Wrzesień 2007 r. Poznanie wymagań
dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych. Wrzesień 2007 r.- Maj 2008 r. Organizacja zajęć własnych.
3. Nawiązanie współpracy stażysty z opiekunem stażu. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem. Wrzesień 2007 r. Omówienie zasad współpracy.
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Zredagowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły. Wrzesień 2007 r. Plan Rozwoju Zawodowego.
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania. Wrzesień, Październik 2007 r. Notatki własne.
6. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji. Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokolant Rady Pedagogicznej. Wrzesień 2007- Maj 2008 r. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
7. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowych. Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych. Wrzesień 2007- Maj 2008 r. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
8. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć. Wrzesień 2007- Maj 2008 r. Teczka stażysty.
9. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju. Maj 2008 r. Sprawozdanie z realizacji stażu.
10. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Maj 2008 r. Wniosek, dokumentacja z realizacji stażu.


Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej. Wrzesień 2007 r. Notatki własne.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu. Udział w pracach Komisji Przedmiotów Ogólnokształcących.
Udział w szkoleniowych, radach pedagogicznych NT. Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno –psychologicznej.
Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu. Zaświadczenie o udziale w spotkaniach. Sprawozdania. Notatki własne.
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r. Teczka stażysty, dyskietka z zapisem elektronicznym.
4. Przygotowanie uczniów do egzaminów zawodowych Rozmowa z uczniami. Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r. Zaświadczenia, potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu.
5. Udostępnianie własnych narzędzi i materiałów dydaktycznych. Wprowadzanie technik multimedialnych, doskonalenie warsztatu pracy Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r. Potwierdzenie opiekuna stażu. Notatki własne.


Znajomość środowiska uczniów , ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)


LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, kierownikiem szkolenia praktycznego, nauczycielami zajęć praktycznych, wychowawcami klas. Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r. Potwierdzenie pedagoga, wychowawcy.
2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych. Lektura pedagogiczna i psychologiczna. Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r. Streszczenia literatury psychologicznej i pedagogicznej.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego. Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r. Notatki własne.


Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

LP ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN WYNIK POTWIERDZAJĄCY ZAPLANOWANY EFEKT
1. Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. Opracowanie tematów, zakresu i terminów. Październik 2007 r. Scenariusze lekcji, potwierdzenie opiekuna stażu
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników. 1 raz w miesiącu.
Wrzesień 2007 r. – Maj 2008 r. Arkusze obserwacji lekcji. Wnioski z obserwacji.
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. 1 raz w miesiącu. Wrzesień 2007 r. – Maj 2008 r. Scenariusze lekcji, arkusze obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna, wnioski i uwagi do realizacji.
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem. Wrzesień 2007 r. - Maj 2008 r. Wprowadzenie udoskonaleń w prowadzeniu zajęć.
5. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena. Maj 2008 r. Teczka stażysty.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.