X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19801
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko
nauczyciel mianowany
nazwa szkoły
w miejscowość
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Na okres stażu od ........................ do ........................


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO ZOSTAŁ NAPISANY W OPARCIU O ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU Z DN. 01.12.2004 W SPRAWIE UZYSKIWANIA STOPNI AWANSU ZAWODOWEGO PRZEZ NAUCZYCIELI

-------------------------------------------------------------
§ 8. ustęp 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...).

Zadanie: Poszerzanie wiedzy i umiejętności nauczyciela
Formy realizacji:
1. Dokonam analizy przepisów prawa oświatowego, a w szczególności tych, które dotyczą awansu zawodowego.
2. Wstępnie przeanalizuję i ocenię własne umiejętności i kompetencje zawodowe, opracuję priorytety w zakresie własnego rozwoju zawodowego.
3. Będę brała udział w kursach, warsztatach metodycznych i innych formach doskonalenia zgodnie z aktualnymi potrzebami.
4. Samodzielnie będę pogłębiała wiedzę poprzez studiowanie czasopism i literatury fachowej z dziedziny matematyki i informatyki oraz języków obcych, psychologii i pedagogiki.

Sposób dokumentowania: wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, autorefleksja
Termin: wrzesień 2010r.

------------------------------------------------------------
Zadanie: Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej
Formy realizacji:
1. Przeprowadzę badania socjometryczne, opracuję i przeanalizuję wyniki.
2. Będę brała udział w pracach zespołu przedmiotowego nauczycieli matematyki.
3. Opracuję własne karty obserwacji klasy i samooceny ucznia.
4. Opracuję własne narzędzia pomiaru dydaktycznego.
5. Opracuję:
• plany pracy z matematyki i informatyki,
• plany pracy wychowawcy klasy,sprawdziany, karty pracy, inne pomoce dydaktyczne.
Sposób dokumentowania: wniosek opracowany wynik badania, sprawozdania, protokoły, karty, testy, plany, teczka wychowawcy, karty itd.
Termin: listopad 2010r., cały okres stażu
-------------------------------------------------------------
Zadanie: Podwyższenie jakości pracy szkoły
Formy realizacji:
1. Przygotuję uczniów do konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
2. Poprowadzę zajęcia dodatkowe dla uczniów w ramach realizacji projektu unijnego „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”.
Postaram się angażować rodziców do pracy na rzecz szkoły
Sposób dokumentowania: wniosek wyniki konkursów, zdjęcia, dzienniki zajęć, sprawozdania, protokoły
Termin: cały okres stażu
-----------------------------------------------------------

§ 8. ustęp 2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadanie: Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy
Formy realizacji:
1.Utworzę stronę internetową zawierającą materiały dydaktyczne dla uczniów, które samodzielnie opracuję i będę ją modyfikować według potrzeb.
2.Będę przygotowywać testy, sprawdziany, prezentacje multimedialne służące do wykorzystania podczas zajęć lekcyjnych.
3.Na lekcjach programowania będę wykorzystywała projektor multimedialny w celu lepszego wyjaśnienia zagadnień uczniom.
4.Opracuję wyniki sprawdzianu wewnętrznego dla klas pierwszych rozpoczynających naukę w ZS Nr 1 w Lubinie.
5.Będę wdrażać uczniów do wykorzystywania technologii informacyjnej poprzez współpracę w przygotowywaniu materiałów na stronę internetową, materiałów dydaktycznych, komunikację przez Internet za pomocą poczty elektronicznej.

Sposób dokumentowania: strona internetowa, testy, sprawdziany, prezentacje multimedialne w postaci elektronicznej,zdjęcia, opracowanie, materiały dydaktyczne, strona internetowa
Termin: cały okres stażu
-------------------------------------------------------------

§ 8. ustęp 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadanie: Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły. Prowadzenie otwartych zajęć.

Formy realizacji:
1.Opracuję i udostępnię innym nauczycielom mojej szkoły: scenariusze lekcji, testy, karty pracy, materiały dydaktyczne.
2.Przeprowadzę lekcje otwarte dla nauczycieli matematyków.
3.Pracując w zespole przedmiotowym będę dzieliła się swoją wiedzą i doświadczeniami, zdobytymi podczas pracy i podczas różnych form dokształcania, z pozostałymi nauczycielami matematyki.
4.Pomogę nauczycielom kontraktowym w realizacji planu rozwoju zawodowego i analizie lekcji przez nich prowadzonych.
Sposób dokumentowania: opracowane materiały, zdjęcia, konspekty, sprawozdania, potwierdzenie przewodniczącego zespołu matematycznego, sprawozdanie
Termin: cały okres stażu
------------------------------------------------------------

§ 8. ustęp 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadanie: Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych

Formy realizacji: Opracuję i zrealizuję programy zajęć wyrównawczych i fakultatywnych.
Sposób dokumentowania: potwierdzenia publikacji, wydruki komputerowe
Termin: cały okres stażu
------------------------------------------------------------
Zadanie: Pedagogizacja rodziców
Formy realizacji: Przeprowadzę na zebraniu rodziców pedagogizację na aktualny i potrzebny w danej klasie temat.
Sposób dokumentowania: wpis w dzienniku, teczka wychowawcy
Termin: cały okres stażu
-----------------------------------------------------------
Zadanie: Pogłębianie wiedzy i umiejętności radzenia sobie w sprawach nieletnich
Formy realizacji: Praca jako kurator społeczny z osobami nieletnimi, opracowanie studium przypadku na podstawie doświadczeń wynikających z realizowanej pracy kuratora społecznego.
Sposób dokumentowania: kserokopia legitymacji, kuratora społecznego, publikacja w Internecie
Termin: cały okres stażu
------------------------------------------------------------

§ 8. ustęp 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadanie: Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą i opublikowanie ich lub popularyzację w innej formie
Formy realizacji:
1.Opracuję i opublikuję własne materiały związane z nauczaniem matematyki lub informatyki na serwisach edukacyjnych.
2.Umieszczę w Internecie plan rozwoju zawodowego.
Sposób dokumentowania: potwierdzenia publikacji, wydruki komputerowe
Termin: cały okres stażu
-------------------------------------------------------------
Zadanie: Wykonywanie zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, szkoły.
Formy realizacji:
1.Będę organizowała imprezy klasowe: wyjścia do kina i teatru, wycieczki itp.
2.Będę angażowała klasę w akcje takie jak: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Sprzątanie Świata, itp.
3.Będę współpracowała z pedagogiem szkolnym oraz z rodzicami uczniów.
Sposób dokumentowania: wpisy w dzienniku lekcyjnym, teczka wychowawcy, potwierdzenie pedagoga szkolnego
Termin: cały okres stażu
------------------------------------------------------------

§ 8. ustęp 2 pkt. 4 d
Uzyskanie umiejętności posługiwania sie językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Zadanie: Zdobycie dodatkowych kwalifikacji
Formy realizacji: Ukończenie kursu języka obcego na poziomie zaawansowanym
Sposób dokumentowania: zaświadczenie
Termin: cały okres stażu
-------------------------------------------------------------
§ 8 ustęp 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie: Rozpoznanie i rozwiązanie problemu
Formy realizacji:
1. Dokonam diagnozy wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
2. Ustalę i zastosuję środki zaradcze.
3. Będę współpracować z pedagogiem szkolnym.
Sposób dokumentowania: analiza przypadku, wnioski, wpisy w dziennikach, potwierdzenie pedagoga szkolnego
Termin: cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.