X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19797
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Katarzyna Blak
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 109 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie
Stanowisko: Pedagog szkolny
Wykształcenie: Wyższe magisterskie
Opiekun stażu: mgr Monika Górkiewicz
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 109. W tym:
- przepisów związanych z funkcjonowaniem SP;
- sposobów prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole;
- przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych poprzez:
a). uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli;
b). prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły.
3. Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć.
4. Poznanie środowiska uczniów, zapoznanie się z ich problemami, wspieranie uczniów.
5. Współpraca z uczniami, rodzicami i nauczycielami.
6. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.


Plan rozwoju zawodowego opracowany został na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI
TERMIN


1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

1.1 Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
- Karta Nauczyciela;
- Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
1.2 Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie. Rozpoczęcie stażu z dniem 01.09.2012 r.
Znajomość przepisów prawnych.
Wrzesień 2012

2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

2.1 Bezpośrednia rozmowa
2.2 Zawarcie kontraktu nauczyciela stażysty i opiekuna stażu.
2.3 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2.4 Ustalenie harmonogramu spotkań z opiekunem stażu. Opracowanie zasad współpracy.
Kontrakt.
Plan rozwoju zawodowego. Wrzesień 2012

3. Poznanie organizacji i zasad funkcjonowania szkoły oraz obowiązującej dokumentacji
3.1 Poznanie i analiza podstawowych aktów prawnych regulujących pracę szkoły. W tym:
- Statutu Szkoły;
- Misji Szkoły;
- Zadań pedagoga szkolnego;
- Programu Wychowawczego Szkoły;
- Szkolnego Programu Profilaktyki;
- Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania;
- Regulaminu Rady Pedagogicznej.
3.2 Prowadzenie dziennika zajęć pedagoga. Zbiór dokumentów.
Zapisy w dzienniku. Sporządzanie notatek. Wrzesień oraz na bieżąco

4. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
4.1 Przypomnienie sobie zasad BHP. Notatki z ukończonego kursu BHP. Wrzesień 2012

5. Udział w pracach organów szkolnych związanych z realizacją jej podstawowych zadań
5.1 Udział w Radach Pedagogicznych.
Potwierdzenia. Na bieżąco

6. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego
6.1 Gromadzenie i opis dokumentów, działań, programów, scenariuszy zajęć itp. Dokumentacja stażysty. Na bieżąco

7. Przygotowanie projektu sprawozdania
7.1 Opis realizacji niniejszego planu. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju. Czerwiec 2012


Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły.
(Rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz rozwijanie spostrzegawczości, umiejętności analizy i wyciągania wniosków)

1. Opracowanie semestralnych planów pracy pedagoga szkolnego
1.1 Przygotowanie planu pracy na dany semestr. Semestralny plan pracy pedagoga szkolnego. Wrzesień 2012 oraz Styczeń 2013

2. Prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych, wychowawczych
2.1 Hospitacje zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
2.2 Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja. Wykaz zajęć obserwowanych oraz zajęć przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.
Wybrane protokoły hospitacji oraz konspekty zajęć. Okres stażu

3. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
3.1 Udział w Radach Pedagogicznych.
3.2 Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- kursy
- szkolenia indywidualne: "Uczeń z zaburzeniami zachowania, zagrożony niedostosowaniem społecznym - budowanie strategii na terenie szkoły"
- szkolenia wewnątrzszkolne z zakresu edukacji medialnej i inne;
- konferencje:
• "Człowiek-Media-Edukacja" organizowana przez Uniwersytet Pedagogiczny
• "Innowacyjne metody terapii i diagnozy dzieci z trudnościami szkolnymi jako skuteczny sposób udzielania pomocy uczniom" organizowana przez OpenMedical
3.3 Udział w pracach zespołu ds. ewaluacji programu Profilaktyki i Wychowawczego. Koordynacja pracy zespołów zapewniających pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
3.4 Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych. Zaświadczenie, potwierdzenie udziału w Radach Pedagogicznych przez opiekuna stażu.
Zaświadczenie z konferencji, kursów.
Sprawozdanie z prac zespołu ds. ewaluacji programu Profilaktyki i Wychowawczego.
Wykaz przeczytanych publikacji.
Okres stażu

4. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
4.1 Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
4.2 Przygotowanie materiałów na zajęcia w oparciu o źródła internetowe oraz za pomocą komputera.
4.3 Wykorzystanie portali społecznościowych oraz platform internetowych do kontaktu z uczniami i rodzicami.
4.4 Publikacja zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego w Internecie. Teczka stażysty.
Płyta z zapisem elektronicznym.
Adres strony. internetowej. Okres stażu

5. Czynne uczestnictwo w realizacji zadań ujętych w planie pracy szkoły
5.1 Współudział w przygotowaniu Słonecznego Festynu.
5.2 Organizacja Dnia Życzliwości.
5.3 Udział w akcji promocyjnej dla przedszkola.
5.4 Przygotowanie VI klas do uczestnictwa w pozaszkolnym konkursie "Prawo i My" organizowanym przez Straż Miejską. Przeprowadzenie szkolnych eliminacji. Reprezentowanie szkoły wraz z dziećmi w dalszych eliminacjach.
5.5 Badanie bezpieczeństwa dzieci w szkole, a także oczekiwań rodziców co do ich współpracy ze szkołą, w ramach zagadnienia "Rodzice partnerami szkoły" (przeprowadzenie ankiet wśród rodziców). Regulamin konkursu.
Sprawozdania z konkursów i akcji szkolnych.
Przygotowanie sprawozdania z przeprowadzonych ankiet dotyczących bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz oczekiwań rodziców wobec szkoły.

Październik 2012
Listopad 2012
Luty 2013
Maj 2013
Styczeń 2013
Czerwiec 2013


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów
1. Poznanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczej wychowanków
1.1 Rozmowa, zajęcia profilaktyczne, zajęcia terapeutyczno-edukacyjne z dziećmi. Opinie pedagogiczne dotyczące dzieci ze specyficznymi trudnościami lub problemami. W trakcie stażu

2. Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków. Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych
2.1 Współpraca z instytucjami:
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krakowie;
- Strażą Miejską;
- Policją;
- Młodzieżowym Domem Kultury;
- Stowarzyszeniem "Siemacha";
- Kuratorium. Spis niezbędnych telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy.
Notatki ze spotkań, rozmów z przedstawicielami danej instytucji. W trakcie stażu

3. Rozszerzanie wiedzy
z zakresu problemów środowiska wychowanków,
w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem
3.1 Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów.
3.2 Troska o dobry kontakt
z rodzicami.
3.3 Troska o dobry kontakt z wychowawcami i nauczycielami uczącymi.
Notatki z przeprowadzonych rozmów.
W trakcie stażu


Zgodnie z: § 6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
1.1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
1.2 Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
1.3 Omawianie i analiza zajęć przeprowadzonych i obserwowanych.
1.4 Opracowanie konspektów zajęć. Wnioski z obserwacji i hospitacji zajęć.
Opinia osoby hospitującej na temat pracy dydaktycznej.
Konspekty zajęć. W trakcie stażu

2. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych
2.1 Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Plany wynikowe i wychowawcze. W trakcie stażu

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami
3.1 Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnienie innym nauczycielom w szkole.
3.2 Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Adres strony internetowej. W trakcie stażu

4. Analiza i samoocena swojej pracy
4.1 Analiza zajęć, notatek oraz rozmów pohospitacyjnych. Teczka stażysty. Czerwiec 2012................................... podpis stażysty
...................................
podpis opiekuna stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.