X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19748
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczyciela Stażysty


Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Dominiki Karkowskiej
ubiegającej się o stopień nauczyciela kontraktowego.
Miejsce odbywania stażu:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Łęczycy

Dane osobowe:
1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Dominika Karkowska
2. Nazwa szkoły: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr.1 w Łęczycy
3. Stanowisko: nauczyciel
4. Posiadane wykształcenie:
- wyższe licencjat z przygotowaniem pedagogicznym,
kierunek – Filologia germańska

Staż:
1. Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012r.
2. Czas trwania stażu: 9 miesięcy
3. Opiekun stażu: Adam Cyruliński

Cel Główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele Szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a. wewnątrzszkolnych
b. samokształcenia.
7. Poznanie środowiska uczniów.
8. Pogłębianie współpracy z rodzicami.


Plan Działania:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

Lp. Zadanie Formy realizacji Osoby wspierające Termin Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
(Tabela - dop. red.)

1 Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego, Analiza ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
Napisanie planu rozwoju zawodowego Dyrektor szkoły, opiekun stażu, IX’2012 Poprawnie opracowany planu rozwoju zawodowego
2 Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu Bezpośrednia rozmowa, zawarcie ustnego kontraktu z opiekunem Opiekun IX’2012 Opracowanie zasad współpracy
3 Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć Opiekun stażu IX’2012 -VI’2013 Scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu
4 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy Opiekun stażu IX’2012-VI’2013 Teczka stażysty
5 Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego Opiekun stażu VI’2013 Sprawozdanie z realizacji stażu
6 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły Udział w Radach Pedagogicznych, Komisje przedmiotów ogólnokształcących, Podkomisje języków obcych Dyrektor, opiekun, IX’2012-VI’2013 Lista obecności na radach,
7 Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami Obserwacja, udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej Dyrektor, zastępca dyrektora, opiekun, IX’2012 Organizacja zajęć własnych, udział spotkaniach zespołu
8 Poznanie dokumentów obowiązujących w szkole: Statut szkoły,PSO,WSO program wychowawczy, rozkłady zajęć itp. Analiza dokumentacji, Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników,
Dyrektor, Opiekun, IX/X’2012 wpisy w dziennikach,

9 Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor, pracownik BHP IX-XI 2012 Oświadczenie
o znajomości przepisów i ew. świadectwo ukończenia kursu
10 Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji. Dyrektor, Opiekun Stażu Maj 2012 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

1 Tworzenie własnego warsztatu pracy. Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej. Opiekun IX’2012 Notatki własne
2 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela, Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna. Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników Opiekun, Dyrektor cały okres stażu Wnioski z obserwacji i hospitacji
3 Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym. Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
Dyrektor, Opiekun cały okres stażu Dokumentacja szkolna
4 Doskonalenie technik multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Opiekun stażu cały okres stażu Dokumentaccja szkolna


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

1 Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły, programem profilaktyki i planem działań wspierających. Analiza programu wychowawczego, Udział w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego. Opiekun IX’2012 Notatki własne
2 Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas. Opiekun, Pedagog szkolny, Dyrektor, Wychowawca. cały okres stażu Notatki własne
3 Współpraca z Samorządem Uczniowskim. Rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego. Dyrektor, Opiekun cały okres stażu Notatki włsane
4 Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych, Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami. Opiekun stażu cały okres stażu Dokumentaccja szkolna


4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

1 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela oraz pedagoga szkolnego Opracowanie terminów z opiekunem stażu. Opiekun, dyrektor, nauczyciele, pedagog szkolny Raz w miesiącu IX’2012 VI’2013 Wnioski z obserwacji i hospitacji
2 Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, Dyrektor, Opiekun Raz w miesiącu IX’2012-VI’2013 Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
3 Analiza i samoocena prowadzonych lekcji. Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi badań analiz i ewaluacji. Samodzielna praca z opiekunem Na bieżąco Autorefleksja, autoanaliza

4 Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Samoocena

Maj 2013
Dokumentacja stażysty........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.