X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19581
Przesłano:

Program wychowawczy dla klasy VI szkoły podstawowej

Program wychowawczy dla klasy VI
Opracowanie: Ireneusz Chojnacki

Hasło dla nauczyciela:
CZŁOWIEK W KULTURZE EUROPEJSKIEJ
Hasło dla ucznia:
MOJE OKNO NA ŚWIAT
- poszukiwanie naszego miejsca w kulturze europejskiej,
- rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad,
- uwrażliwienie na wartości ponadczasowe wobec postępu cywilizacyjnego i technicznego,
- propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
- rozwijanie empatii i tolerancji wobec drugiego człowieka.

I SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZY
1. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
- rozwijanie poczucia tożsamości narodowej,
- poznanie praw i obowiązków ucznia, Konwencji Praw Dziecka,
- kształtowanie postaw proeuropejskich,
- rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej,
- udział w imprezach przybliżających historię i kulturę krajów Unii Europejskiej.

2. Inspirowanie uczniów do twórczej aktywności i rozwijania zainteresowań.
- udział w kołach zainteresowań, konkursach i turniejach.
- udział w wycieczkach – wycieczka do Biskupina, Gniezna,

3. Patron szkoły.
- poznawanie twórczości Kornela Makuszyńskeigo,
- udział w imprezach i konkursach szkolnych poświęconych patronowi.

II SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
1. Kształtowanie u uczniów ważnych umiejętności życiowych.
- przeprowadzenie zajęć w zakresie dobrej komunikacji interpersonalnej w grupie,
- rozwijanie empatii i tolerancji wobec drugiego człowieka.

2. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
- zachęcanie uczniów do dostrzegania i dzielenia się swoimi sukcesami, celem wyrabiania wiary we własne możliwości i poczucia skuteczności.

3. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom, w postaci agresji słownej i fizycznej.
- kształtowanie postaw asertywnych,
- rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami,
- uświadomienie uczniom, że zaczepki słowne i wulgaryzmy to przejaw przemocy i agresji.

4. Integracja zespołu klasowego.
- organizowanie imprez, uroczystości i wycieczek.

III PROMOCJA ZDROWIA
1. Praca i wypoczynek, aktywne spędzanie wolnego czasu. Aktywność ruchowa, zabawa i poczucie humoru a zdrowie.
- udział w różnego rodzaju formach zajęć ruchowych pozalekcyjnych i pozaszkolnych, wycieczkach.

2. Dbanie o zdrowie klasy. Współpraca z dorosłymi w tym zakresie. Rozróżnianie czynników zagrażających zdrowiu i rozwojowi.
- promowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
- wpajanie zasad zdrowego odżywiania się,
- pielęgnacja ciała w okresie dojrzewania.

3. Rozróżnianie czynników wpływających pozytywnie i negatywnie na zdrowie i rozwój. Rozpoznawanie zagrożeń i umiejętności reagowania na nie.
- umiejętność zachowania się w przypadku alarmu,
- poznanie zasad postępowania z przedmiotami niebezpiecznymi, niewypałami, butlami gazowymi, petardami.

4. Kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji.
- mobilizowanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem.

IV BEZPIECZNA SZKOŁA
1. Organizacja zajęć pozalekcyjnych z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
- udział w kołach zainteresowań, zespołach wyrównawczych zgodnie z wymaganiami uczniów i ich rodziców,
- organizacja zajęć sportowych zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

2. Organizacja wycieczek klasowych i rajdów szkolnych.
- włączenie rodziców w charakterze opiekunów,
- pogadanki klasowe na temat zachowania bezpieczeństwa w czasie wyjazdów.

3. Dziecko w sieci – ochrona dzieci przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z Internetu.
- zapoznanie dzieci z zasadami bezpiecznego posługiwania się Internetem.

V PIERWSZY KROK DO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
1. Postrzeganie możliwości kształtowania własnej osobowości.
- rozwijanie umiejętności walki ze stresem w różnych sytuacjach życiowych,
- nabywanie umiejętności samooceny własnej pracy i innych osób z grupy, klasy.

2. Postrzeganie i analizowanie zjawiska gospodarczych.
- lekcje wychowawcze informujące o roli zaspokajania potrzeb i motywowania w działaniu,
- rozumie znaczenie pracy w życiu człowieka.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.