X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19559
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego

ZESPÓŁ SZKOŁ ELEKTRYCZNO – ELEKTRONICZNYCH
W SZCZECINIE

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Imię i Nazwisko: mgr Renata Laszczyk
Pełniona funkcja: wychowawca internatu
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel stażysta
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Opiekun stażu: mgr Elżbieta Słaboszewska


Zatwierdzam do realizacji........................................

Szczecin 2012
CELE STAŻU
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.

§ 6 ust 2, pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły,
w której nauczyciel odbywa staż
Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego Poznanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego Wrzesień 2012 - opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
2. Współpraca z opiekunem stażu Kontakt z opiekunem stażu w celu zaplanowania wspólnych zadań oraz omówienia zasad współpracy

Wrzesień 2012

- opracowanie zasad współpracy oraz realizowanie założonych celów
- notatki własne
- realizacja planu rozwoju zawodowego
Opracowanie projektu oceny dorobku zawodowego stażysty Czerwiec 2013 - napisanie sprawozdania ze stażu
- projekt oceny dorobku zawodowego
3.

Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, arkusz organizacyjny szkoły, program rozwoju szkoły, regulamin internatu, regulamin ucznia ZSEE, regulamin mieszkańca internatu, plan opiekuńczo – wychowawczy, zeszyt zarządzeń, zeszyt konserwacji, zeszyt wyprowiantowań, zeszyt obecności po godzinie 8.00, zeszyt ogłoszeń Cały rok
- prowadzenie dokumentacji
- notatki własne

4. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji: dziennik zajęć, karta wychowanka, zeszyt grupy, notatki służbowe, zeszyt raportów, zeszyt protokołów, zaświadczenia, listy obecności, podania Cały rok - prowadzenie dokumentacji oraz jej przechowywanie


5.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisami przeciw pożarowymi
Udział w szkoleniu, lektura obowiązkowych przepisów w tym zakresie Cały rok

- praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć

6.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego

Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń potwierdzeń, scenariuszy zajęć
Cały rok

- teczka stażysty

7.Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły

Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
Maj/
Czerwiec 2013

- sprawozdanie z realizacji stażu

8.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji Czerwiec 2013 - wniosek
- dokumentacja z realizacji stażu


§ 6 ust 2, pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Lp. ZADANIA DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

1.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu

Uczestnictwo w radach pedagogicznych, lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno – psychologicznej w zakresie opieki i wychowania, szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień Cały rok

- lista obecności na radach
- zaświadczenia ukończenia odbytych szkoleń
- notatki własne
- potwierdzenie udziału przez opiekuna stażu
- sprawozdania


2.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego wychowawcy internatu
Uczestnictwo w zajęciach , omówienie ich oraz wyciągnięcie wniosków
Raz w miesiącu
- notatki własne
- arkusz obserwacji zajęć potwierdzony przez prowadzącego zajęcia

3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariusza zajęć, wykonanie plakatów i ogłoszeń, konsultacja, analiza
Raz w miesiącu - konspekty z zajęć
- zdjęcia
- potwierdzenie opiekuna stażu
- wpisy w dziennikach i zeszycie raportów – notatki własne, wnioski i uwagi
- plakaty
- materiały DVD
4.
5.Propagowanie wśród młodzieży działań charytatywnych

Pełnienie dodatkowych funkcji w internacie
Współorganizacja i uczestnictwo w akcji „Dar krwi, darem życia”
Współpraca z PCK

Opieka nad Młodzieżową Radą Internatu, opieka nad Sekcją Porządkową MRI
Organizacja imprez i wycieczek okolicznościowych:
- Wybory do Młodzieżowej Rady Internatu
- Mikołajki w grupie
- Impreza „Święto pieczonego ziemniaka” w
Internacie Technikum Ogrodniczego w Zdrojach
-konkurs na „Najładniejszy świąteczny wystrój pokoju”
- Wycieczka do Zachodnio-pomorskiego Uniwersytetu Technologicznego
- Pożegnanie Maturzystów
- Między internackie Karaoke Wiosenne

Współorganizacja imprez okolicznościowych:
- Otrzęsiny Pierwszoklasistów w internacie
- wyjście z młodzież na Cmentarz Centralny – Wszystkich Świętych
- Mikołajki
- Wieczór Kolęd
- Wigilia
- Walentynki – poczta Walentynkowa Grudzień 2012, Marzec 2012
Cały rok
- plakaty, ulotki
- notatki własne
-materiały DVD
- wpisy w dzienniku zajęć sprawozdania w teczce stażysty
- wpisy w zeszycie raportów
- zdjęcia
- notatki własne

6.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności Działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy, dyskusje z innymi wychowawcami Na bieżąco

- ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkolenia, niezbędnej do podniesienia kwalifikacji


§ 6 ust 2, pkt. 3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętności współpracy ze środowiskiem uczniów

1.Zapoznanie z programem wychowawczym i profilaktycznym szkoły oraz dokonanie wyboru obszaru do pracy z grupą
Analiza programu wychowawczego i profilaktycznego
Październik 2012
- kserokopia dokumentów
- notatki własne
- znajomość programu wychowawczego i profilaktycznego
2.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć, wychowawcami klas, analiza dokumentów wychowanków, kontakt z rodzicami i opiekunami wychowanków, organizowanie spotkań wychowawców z uczniami na terenie internatu (raz w miesiącu) w celu omówienia wspólnych problemów
Cały rok
- potwierdzenie pedagoga
- zapisy w dzienniku zajęć i zeszycie raportów
- zapisy w karcie wychowanków
- notatki własne

3.Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów oraz współpraca z rodzicami
Spotkania z rodzicami (indywidualnie i na zebraniach)
Kilka razy w roku, wg potrzeb
- wpisy w dzienniku zajęć dotyczące spotkań z rodzicami wychowanków,
- scenariusze

4.Poznanie instytucji mogących pomóc w sprawach wychowawczych
Własne poszukiwania, rozmowy w zespole wychowawczym
Cały rok na bieżąco
Spis niezbędnych numerów telefonów do instytucji wspomagających proces wychowawczy

5.Zapewnienie wychowankom właściwych warunków bytowych, zapewnienie bezpieczeństwa oraz dobrych warunków do nauki
Zaznajomienie wychowanków z zasadami przepisów bhp oraz p.poż
Pomoc młodzieży w zakresie opieki zdrowotnej
Czuwanie i nadzór nad właściwym przebiegiem czasu nauki własnej
Kontrola frekwencji i wyników w nauce oraz zachowania wychowanków, kontrola zeszytów Cały rok - zapisy w zeszycie raportów
- zapisy w dzienniku zajęć oraz kartach wychowanków
- bezpieczeństwo wychowanków


§ 6 ust 2, pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć


1.Wstępna samoocena
Autorefleksja, analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju, wnioski Na bieżąco
Wdrażanie wniosków do planu rozwoju

2.Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
Współpraca z wychowawcami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Na bieżąco
Kontakty z wychowankami i gronem pedagogicznym

3.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami z innymi wychowawcami
Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie
Na bieżąco
- portale internetowe dla nauczycieli
- udostępnienie planu rozwoju innym wychowawcom

4.Analiza i samoocena swoich zachowań
Analiza własnych zajęć, notatek i rozmów pohospitacyjnych
Na bieżąco
- wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej
współpracy

5. Wykorzystywanie technologii komputerowej i multimedialnej w pracy pedagogicznej Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Tworzenie dokumentacji rozwoju zawodowego
Wykorzystanie komputera i Internetu do pracy Na bieżąco - scenariusze zajęć
- publikacje w Internecie
- przygotowanie materiałów do zajęć (ogłoszenia, ulotki, plakaty, dyplomy, prezentacje)


Plan może ulec zmianie w trakcie roku szkolnego.


........................................
(podpis stażysty)

Opracowała: Renata Laszczyk

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.