X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19507
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program Koła Języka Niemieckiego

Niniejszy program został opracowany z myślą o uczniach, którzy pragną uzupełnić i poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nauki języka niemieckiego. Program ten obejmuje kształcenie uczniów pod kątem zarówno realioznawczym i kulturoznawczym jak również gramatycznym i leksykalnym. Uczniowie dowiedzą się więcej na temat krajów niemieckojęzycznych, tj. Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Księstwa Liechtenstein. Rozwiną swoje umiejętności w porozumiewaniu się, poszerzą słownictwo oraz struktury leksykalno gramatyczne. Podczas zajęć będą stosowane różnorodne formy i metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów. Uczestnicy będą przygotowywać projekty, plakaty, krótkie i dłuższe wypowiedzi pisemne, prezentacje oraz będą ćwiczyć komunikację ustną. Udział w zajęciach umożliwi im również przygotowanie się do cyklicznych konkursów z języka niemieckiego oraz do egzaminu maturalnego. Koło języka niemieckiego, w razie potrzeby, może również być przeznaczone dla uczniów mających trudności w opanowaniu materiału lekcyjnego. Rozwiązywane będą ćwiczenia dodatkowe pomagające zrozumieć i opanować podstawę programową z języka niemieckiego. Program zakłada pracę z uczniami w jednym roku szkolnym, czyli ok. 30 godzin lekcyjnych.

Cele główne

1. zainteresowanie młodzieży językiem niemieckim oraz doskonalenie stopnia jego opanowania
2. praca nad czterema sprawnościami językowymi: mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.
3. pogłębienie wiedzy z zakresu literatury, historii, kultury, geografii oraz tradycji krajów niemieckiego obszaru językowego
4. opanowanie języka w celu sprawnej komunikacji językowej
5. rozwijanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i korzystania z różnych źródeł informacji ( w szczególności Internetu, programów multimedialnych, prasy i telewizji)
6. kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania dla odmiennych wartości kulturowych

Spodziewane efekty

• uczniowie poznają i poszerzą wiadomości na temat warunków geograficznych, kultury, polityki, historii, tradycji świątecznych, wybitnych postaci i realiów dnia codziennego krajów niemieckojęzycznych,
• poszerzą wiedzę i rozwiną umiejętności z zakresu tematycznego obowiązującego na egzaminie maturalnym,
• uzupełnią swoje wiadomości na temat trudniejszych zagadnień gramatycznych na poziomie podstawowym, tj. strona bierna, zdania względne, tryb przypuszczający, rekcja czasownika, rzeczownika i przymiotnika,
• nauczą się poprawnie komunikować się w sytuacjach wymagających negocjowania, udzielania i uzyskiwania informacji, relacjonowania,
• rozwijaną umiejętności słuchania i czytania ze zrozumieniem z wykorzystaniem różnorodnych tekstów użytkowych,
• rozwiną sprawność pisania poprzez krótsze i dłuższe wypowiedzi pisemne,
• nauczą się samodzielności poprzez kształtowanie technik uczenia się ,
• będą mieć świadomość konieczności uczenia się języków obcych,
• nauczą się tolerancji i otwartości wobec innych narodów.

Formy realizacji

• koło ma charakter zajęć pozalekcyjnych
• ćwiczenia praktyczne na poszerzenie słownictwa i struktur leksykalno gramatycznych
• dyskusja, budowa dialogów, wykorzystanie obrazków i materiałów stymulujących, gry językowe
• rozumienie tekstu czytanego i słuchanego na zasadzie ćwiczeń prawda/ fałsz, testów wielokrotnego wyboru, dopasowanie tytułów, bajki, relacje, opowiadania
• krótkie i dłuższe formy użytkowe (ankieta, wiadomość, pocztówka, zaproszenie e-mail, ogłoszenie, listy prywatny i formalny) ćwiczące sprawność pisania
• praca ze słownikiem i różnymi materiałami autentycznymi dotyczącymi informacji na temat krajów niemieckojęzycznych
• słuchanie i nauka piosenek niemieckojęzycznych
• wykonywanie folderów, plakatów, prezentacji
• słuchanie nagrań i audycji radiowych oraz oglądanie programów telewizyjnych
• wykorzystanie komputera, płyt CD, DVD, programów multimedialnych, platform edukacyjnych, gier językowych zamieszczonych w Internecie.
• prezentacje na temat krajów niemieckojęzycznych (np. zabytki, sławne postacie)

Miejsce i czas zajęć
Sale wolne od zajęć dydaktyczno –wychowawczych, 1 godzina tygodniowo.

Ocenianie postępów ucznia

Ze względu na fakt, iż działalność koła stanowi zajęcia pozalekcyjne uczniowie nie otrzymują ocen. Jedynymi miarodajnymi ocenami ucznia jest ustna informacja zwrotna na każdej lekcji, po wykonaniu danego ćwiczenia, napisaniu tekstu, czy wypowiedzi ustnej. Nauczyciel wskazując błędy, informuje ucznia, nad czym musi on jeszcze popracować, na co zwrócić uwagę, by uniknąć niedociągnięć w przyszłości. Prace pisemne i ćwiczenia ustne są punktowane zgodnie z przyjętymi kryteriami na maturalnym egzaminie ustnym i pisemnym, co również jest informacja dla ucznia na temat jego wiedzy i stopnia opanowania języka. Na końcowych zajęciach zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna wśród uczniów mająca na celu ocenę pracy koła, tematyki i metod pracy, która będzie pomocna w udoskonaleniu działalności koła w przyszłości.

Uczestnicy

Uczniowie szkoły, głównie Liceum Ogólnokształcącego z klas drugich i trzecich. Koło skupia młodzież chętną do poszerzania swoich umiejętności w zakresie języka niemieckiego i wiedzy o krajach niemieckojęzycznych jak również uczniów mających braki
w opanowaniu języka.

Zagadnienia będące przedmiotem koła

Treści omawiane na zajęciach koła obejmują treści nauczania zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Realizowane zostaną zagadnienia z 15 obowiązkowych zakresów tematycznych: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinnie towarzyskie, żywienie, zdrowie, zakupy i usługi, podróżowanie, kultura, sport, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo. Poruszają również kwestie życia codziennego, rodziny, zainteresowań, podróży, domu, rozrywek, kontaktów
z rówieśnikami, wydarzeń, świąt, tradycji, upodobań, wolnego czasu. W treści te zostają wplecione elementy krajoznawstwa i kulturoznawstwa krajów niemieckojęzycznych.
1. Republika Federalna Niemiec, Republika Austrii, Konfederacja Szwajcarska, Księstwo Liechtensteinu – położenie geograficzne, ludność, podział administracyjny, ustrój polityczny
2. Najważniejsze miasta i zabytki krajów niemieckojęzycznych
3. Sławni Niemcy, Austriacy, Szwajcarzy i Liechtensteinczycy ich dzieła, dokonania (nobliści, wielcy poeci, znani pisarze, wybitni kompozytorzy)
4. Zarys historyczny i oblicze współczesne krajów niemieckojęzycznych
5. Święta – terminy, tradycje z nimi związane, zwyczaje
6. Legendy i bajki
7. Ciekawostki z zakresu niemieckiego obszaru językowego,
8. Życie codzienne ludzi z Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Liechtensteinu
9. Piosenki w języku niemieckim
10. Przeglądnie czasopism gazet
11. Gry i zabawy również z wykorzystaniem stron internetowych.

Literatura, pomoce

• Eine kleine Landeskunde deutschsprachigen Länder, S. Bęza, WSiP
• Po niemiecku przed maturą, czyli teksty o społeczeństwie, kulturze, obyczajowości... Niemiec, Austrii i Szwajcarii, W. Gocół, Harald G
• Repetytorium maturalne Tom I,II, E. M. Rostek, Wagros
• Deutsch fur Dich, J. Śmiechowska, Wiedza i Świat
• Repetytorium leksykalne, j. niemiecki , P. Gebal, Pons
• Zestawy maturalne – j. niemiecki –K. Łuniewska, U. Tworek, WSiP,
• Testy maturalne – j. niemiecki, J. Rohr, Langenscheidt
• ABC maturalne – egzamin z j. niemieckiego, J. Grzywacz, WSiP
• Trening maturalny, - repetytorium, M. Ptak, A. Ring, Langenscheidt
• Internet (strony internetowe z nauką języka online np: www.niemiecki.ang.pl, www.niemiecki.slowka.pl, www.testwiedzy.pl, niemiecki.win.pl)
• Platforma edukacyjna Klett
• Słowniki niemiecko polskie,-polsko- niemieckie
• Teksty piosenek
• Nagrania na CD, filmy i programy multimedialne na DVD

Zarówno metody i formy pracy koła jak i zagadnienia na nim omawiane zostaną dostosowane do możliwości i potrzeb uczniów.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.