X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19240
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Lp ZADANIA FORMA REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTACJI
UWAGI

§ 8 ust. 2 pkt.1 Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, w związku z zajmowanym stanowiskiem i pełnioną funkcją.

1. Poznawanie procedury awansu zawodowego Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego – Karty Nauczyciela, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 1.XII. 2004r.

Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w Internecie i innych źródłach.
VIII/IX
2010/2013 Poprawne sformułowanie
wniosku o
otwarcie stażu.
Wszczęcie
Postępowania.

Opracowanie planu rozwoju zawodowego wg aktualnych wymagań oraz potrzeb szkoły.

2. Realizacja zadań szkoły. Zapoznanie z zadaniami wynikającymi z planów szkoły
IX co roku Zrealizowanie poszczególnych zadań wynikających z Planu Rozwoju Szkoły, podniesienie jakości pracy szkoły
3. Doskonale warsztatu pracy i podnoszenie jakości pracy szkoły. Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych szkoły (udział w warsztatach metodycznych, szkoleniach, kursach doskonalących, konferencjach, Dniach Formacji Katechetycznej, Radach Samokształceniowych).

Udział w różnych formach kształcenia ustawicznego organizowanych przez ODN w Łomży

Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji. Urozmaicenie i uatrakcyjnienie katechez.

Obserwacja katechez prowadzonych przez innych nauczycieli. Na bieżąco

Cały staż

Na bieżąco

Cały staż
Zaświadczenia potwierdzające udział

Studiowanie literatury i sporządzenie wykazu lektur

Sporządzanie wniosków
4. Przeprowadzenie analizy własnej pracy. Hospitacje zajęć przez dyrektora szkoły, ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć.

Analiza własnych osiągnięć.
Zgodne z termina-rzem w
ciągu
stażu Poznanie słabych i mocnych stron własnej działalności oraz wyciągnięcie wniosków do dalszej pracy.
Scenariusze zajęć.
5. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych Udział w zajęciach warsztatowych, rekolekcjach, Dniach Skupienia, sympozjach, konferencjach, zbieranie informacji, autorefleksja i samoocena.

Praca w zespole przedmiotowym.
Zespołowe rozwiązywanie różnych spraw i problemów.

Udział w pracach zespołu samokształceniowego nauczycieli religii.
Cały staż Zaświadczania
6. Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności uczniów. Przygotowanie uczniów do konkursów organizowanych przez Wydział Katechetyczny.
Pomoc w zbieraniu materiałów, rozmowy z dziećmi, włączenie rodziców.

Zaangażowanie dzieci we wspólną pracę nad przygotowaniem Jasełek, podział ról, przygotowanie dekoracji i strojów, próby

Przygotowanie montażu słowno-muzycznego dla dzieci ze świetlicy socjoterapeutycznej i środowiskowej ,,Promyczki” pt.,,Prawdziwa historia świętego Mikołaja”, wspólne spotkania, próby.

Podjęcie współpracy z oddziałem ,,Caritas” w Łomży. W ciągu stażu

2012

Grudzień 2012

2012

Cały staż

Cały staż Promocja szkoły.
Budzenie zdrowej rywalizacji.
Podniesienie poziomu wiedzy ucznia.

Budzenie szacunku dla tradycji religijnych.

Głębsze przeżycie świąt.

Integracja środowiskowa.

Uwrażliwienie na niesienie pomocy innym.

Scenariusze, sprawozdania, dyplomy, zaświadczenia.
7. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach religijnych i przedstawieniach.

Przygotowywanie uczniów do oprawy Mszy Świętych niedzielnych, roratach, nabożeństwach wielkopostnych i różańcowych.
Cały staż Program zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 2 Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Zastosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, biblii multimedialnej.

Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby katechezy.

Zapisy planów, sprawozdań, ogłoszeń, scenariuszy zajęć, pomocy dydaktycznych, kart pracy, dyplomów, sprawdzianów, płyt, materiałów do gabloty szkolnej, zapis wiadomości na stronę szkoły

Cały staż Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności, a tym samym podwyższenie jakości pracy szkoły.

Prowadzenie ciekawszych zajęć.

Spis
wykorzystanych programów,
konspekty,dyplomy
2. Stworzenie biblioteczki multimedialnej
Zapis na płytach ciekawych scenariuszy zajęć, konkursów, lekcji otwartych dla nauczycieli katechetów i udostępnienie ich w ramach wymiany doświadczeń. Cały staż Zapis na płytach.
3. Publikacja Internetowa Zapis wiadomości na stronie szkoły Cały staż Adres strony Internetowej.

§ 8 ust.2 pkt 3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Współpraca z nauczycielami w ramach zespołu samokształcenio-wego Udział w spotkaniach zespołu. Wspólne rozwiązywanie problemów. Cały staż Właściwe ukierunkowanie pracy katechetów

2. Publikacje w Internecie Dzielenie się zdobytą wiedzą poprzez udostępnianie własnych scenariuszy w Internecie Cały staż Adres strony Internetowej
3. Współpraca z katechetami w parafii Spotkania i wymiana doświadczeń z katechetami.
Pomoc przy organizacji pielgrzymki dla maturzystów, rekolekcji wielkopostnych, Cały staż
2013 Notatka

§8 ust. 2. pkt.4a Opracowanie i wdrażanie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie planów SKC, zespołu samokształceniowego i wychowawczego Opracowanie i wdrożenie planu pracy SKC, zespołu samokształceniowego i współpraca w modyfikacji szkolnego planu wychowawczego 2012 Notatka

§8 ust. 2. pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Podejmowanie zadań na rzecz szkoły Przygotowanie jasełek dla społeczności szkolnej 2012 Scenariusz
2. Udział w akcjach charytatywnych Przeprowadzenie zbiórki przyborów szkolnych dla świetlicy socjoterapeutycznej i parafialnej, słodyczy, nakrętek i innych wynikających z potrzeb szkoły

Udział w akcji ,,Skarbonka Wielkopostna”, ,,Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”, zbiórka żywności, wolontariat
2012/ 2013

Okres wielka-nocny, bożonarodzeniowy Zaświadczenie
3. Opieka nad dziećmi w czasie imprez szkolnych. Opieka nad uczniami w czasie trwania pielgrzymki maturzystów, udziału w imprezach na terenie szkoły i poza nią Cały staż Potwierdzenia innych nauczycieli
4. Zachęcanie wychowanków do podejmowania dodatkowych zadań. Przygotowanie w gablocie szkolnej wystawy prac uczniów.
Angażowanie uczniów do wolontariatu i działalności w SKC Cały staż Potwierdzenia wychowawców klas
5. Współpraca z innymi nauczycielami Podjęcie współpracy z pedagogiem szkolnym, wychowawcami klasowymi, doradcą zawodowym, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, modyfikacja planu wychowawczego szkoły Cały staż Potwierdzenie,

§8 ust. 2. pkt.4e Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym Spotkania z pedagogiem i konsultacje na temat uczniów mających problemy w nauce lub wychowawcze Cały staż Notatka
2. Współpraca z rodzicami, Radą Rodziców. Rozmowy indywidualne z rodzicami podczas zebrań klasowych Cały staż Potwierdzenia
3. Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Zapoznanie się z zaleceniami poradni i dostosowanie wymagań do potrzeb ucznia oraz podjęcie pracy w zespołach Cały staż Notatka
4. Aktywna współpraca z parafią. Przygotowywanie oprawy liturgicznej Mszy

Przygotowywanie różańca, drogi krzyżowej, nabożeństw majowych

Pomoc w organizowaniu rekolekcji wielkopostnych. Cały staż Potwierdzenie ks. proboszcza
5. Współpraca z Caritas Diecezji Łomżyńskiej Podejmowanie zadań wynikających z działalności Caritas Cały staż Notatka


§ 8 ust.2 pkt 5 Opis i analiza co najmniej dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych. Uważna obserwacja uczniów. Poznanie środowiska domowego wychowanków. Okres stażu. Opis i analiza dwóch przypadków dołączona do dokumentacji.

........................... ........................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.