X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19218
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

AKTY PRAWNE:

- Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r.(Rozdział 3a, Awans zawodowy nauczycieli)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (wraz z późniejszymi zmianami)


§8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.


Zadanie:
Poznanie procedury awansu zawodowego

Formy realizacji
-Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego(ustawa, rozporządzenia).
-Lektura publikacji MEN w Internecie, serwisów edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli

Termin:
IX.2010


Zadanie:
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

Formy realizacji:
-Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
-Sporządzenie planu rozwoju zawodowego na okres stażu

Termin:
IX.2010


Zadanie:
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Formy realizacji:
-Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
-Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju

Termin:
V-VI .2013


Zadanie:
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań.

Formy realizacji:
-Analiza dokumentów(Statut Szkoły, WSO, Program Wychowawczy)
-Wdrażanie i ocena funkcjonowania wewnątrzszkolnego systemu oceniania oraz przedmiotowego systemu oceniania
-Współpraca z rodzicami

Termin:
2010- 2013


Zadanie:
Pogłębianie wiedzy poprzez udział w różnych formach kształcenia

Formy realizacji:
-Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego związanych z kształceniem przedmiotowym oraz z doskonaleniem umiejętności opiekuńczo- wychowawczych adekwatnie do potrzeb własnych i szkoły.
-Samodzielne pogłębianie i poszerzanie wiedzy z zakresu pedagogiki, dydaktyki i informatyki poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych.
-Podwyższanie swych umiejętności językowych

Termin:
Okres stażu


Zadanie:
Podnoszenie efektywności prowadzonych zajęć

Formy realizacji:
-Stosowanie metod aktywizujących
-Podnoszenie atrakcyjności zajęć poprzez prezentowanie na zajęciach autentycznych materiałów

Termin:
Okres stażu


Zadanie:
Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej

Formy realizacji:
-Przygotowywanie środków dydaktycznych
-Wykorzystanie prasy fachowej na lekcjach języka niemieckiego
-Przygotowywanie ustnych egzaminów próbnych z języka niemieckiego dla uczniów klas II i III.
-Przygotowywanie uczniów do konkursów i olimpiad

Termin:
Okres stażu§8 ust.2 pkt.2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej


Zadanie:
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej

Formy realizacji:
-Opracowywanie dokumentacji
-Przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, scenariuszy

Termin:
Okres stażu


Zadanie:
Wykorzystywanie Internetu

Formy realizacji:
-Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na stronach portalu edukacyjnego
-Korzystanie z wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli
-Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego

Termin:
Okres stażu


§8 ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.


Zadanie:
Podejmowanie działań na rzecz innych nauczycieli szkoły

Formy realizacji:
-Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli
-Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
-Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, testów

Termin:
Okres stażu


Zadanie:
Aktywna praca w zespole przedmiotowym

Forma realizacji:
-Przekazywanie informacji zdobytych na konferencjach metodycznych

Termin:
Okres stażu


§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych , wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich


Zadanie:
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych

Formy realizacji:
-Opracowanie i wdrożenie programu współpracy z rodzicami, ze szczególnym uwzględnieniem pedagogizacji rodziców
-Opracowanie programu zajęć fakultatywnych z języka niemieckiego oraz jego realizacja


§ 8 ust.2 pkt.4b
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych.


Zadanie:
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Formy realizacji:
-Sprawdzanie prac maturalnych
-Wykorzystanie zdobytych doświadczeń w celu lepszego przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego

Termin:
2011-2013


§ 8 ust.2 pkt. 4C
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadanie:
Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych

Forma realizacji:
Przeprowadzenie konkursów szkolnych z języka niemieckiego

Termin:
Corocznie


Zadanie:
Udział w pracach szkoły związanych z przygotowaniem uczniów do egzaminu maturalnego z języka niemieckiego.

Forma realizacji:
Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących uczniów do egzaminu maturalnego.

Termin:
Cały okres stażu.


Zadanie:
Rozwijanie zainteresowań młodzieży

Forma realizacji:
Organizowanie wyjazdów do kina, wycieczek

Termin:
W miarę potrzeb


§ 8 ust.2 pkt.4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadanie:
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

Forma realizacji:
Kierowanie uczniów do poradni i do psychologa szkolnego

Termin:
Okres stażu


Zadanie:
Współpraca z rodzicami

Formy realizacji:
-Prowadzenie zebrań z rodzicami
-Inicjowanie spotkań indywidualnych z rodzicami


§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Zadanie:
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków

Formy realizacji:
Rozmowy z uczniami, ich rodzicami(lub prawnymi opiekunami), obserwacja zachowań ucznia w szkole.

Termin:
Cały okres stażu


Zadanie:
Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb uczniów

Formy realizacji:
-Studiowanie fachowej literatury
-uczestniczenie- w miarę możliwości- w różnych formach doskonalenia
-Rozpoznawanie problemów ucznia i rozwiązywanie ich za pomocą odpowiednich strategii
-Opis i analiza dwóch przypadków

Termin:
Cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.