X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19204
Przesłano:
Dział: Języki obce

Zabawy z językiem angielskim

PROGRAM WŁASNY
Z ZAKRESU EDUKACJI JĘZYKA ANGIELSKIEGO
DLA DZIECI 3, 4, ORAZ 5, 6 LETNICH.


„Zabawy z językiem angielskim”

Powiedz mi, a zapomnę,
Pokaż a zapamiętam,
Pozwól wziąć udział, a zrozumiem.

Konfucjusz


EWA KRÓL


Tychy 2012r.


SPIS TREŚCI

Wprowadzenie........................................3
Założenia programu........................................4
Odbiorcy i warunki........................................5
Warunki realizacji programu........................................6
Cele ogólne........................................7
Cele szczegółowe........................................8
Cele wychowawcze........................................9
Treści nauczania........................................ 9
Formy pracy........................................11
Metody nauczania........................................11
Osiągnięcia uczniów........................................12
Środki dydaktyczne........................................13
Rozkład zajęć........................................14
Bibliografia........................................20


WPROWADZENIE
Nauka języka angielskiego we wczesnym okresie dzieciństwa jest coraz bardziej powszechna. Zdobywane sprawności językowe już w wieku 3, 4 lat przynosi znacznie lepsze efekty niż w wieku szkolnym. Im mniejsze dziecko tym łatwiej i naturalniej przyswaja język obcy. Od pierwszych chwil nauczania języka angielskiego należy wdrażać dzieci do używania wyłącznie języka obcego na zajęciach.Lekcja języka angielskiego podobnie jak większość zajęć powinna odbywać się w formie zabawy. Dlatego należy wprowadzić jak najwięcej wierszyków, piosenek, inscenizacji oraz zabaw ruchowych. Nauczanie dzieci języka angielskiego w przedszkolu odbywa się metodą audiowizualną. Zadanie to ułatwiają przedszkolne zabawki, ilustracje, które należy jak najczęściej wykorzystywać podczas zajęć. Dzieci najlepiej uczą się języka obcego w grupie rówieśniczej bawiąc się wspólnie i odkrywając nowe „światy”, rozwijając swoją wyobraźnię. Uczenie się języka we wczesnym wieku rozwija drogi w korze mózgowej dziecka i bardzo silnie stymuluje rozwój ogólnej inteligencji, wpływa również bardzo korzystnie na dzieci opóźnione w rozwoju oraz dzieci autystyczne. Im dziecko jest młodsze, tym łatwiej i bardziej naturalnie przychodzi mu nauka języka obcego, ponieważ nie postrzega jej jako obowiązku czy wymogu, który towarzyszy często dorosłym. Dziecko nie ma potrzeby weryfikowania swojej wiedzy ani udowadniania sobie i innym że zna język obcy. Na naukę patrzy przez pryzmat codziennej zabawy i rozrywki. Aby język obcy był przez dziecko traktowany tak samo naturalnie jak polski, należy stworzyć ku temu odpowiednie warunki. Piosenki, wierszyki, wyliczanki, gry w języku angielskim stanowią doskonałą formę zapoznania najmłodszych z wymową poszczególnych wyrazów i zdań. Rozpatrując całość procesu nauczania języka obcego u dzieci w wieku przedszkolnym, warto podkreślić, że posiadają one naturalne predyspozycje do przyswajania języka obcego. Należy je odpowiednio wspierać, rozwijać i pielęgnować nie bacząc na to czy osiągnięcia dzieci zawsze nas satysfakcjonują. Cokolwiek robią, wzbogacają się, nawet jeśli nie widać wyraźnych osiągnięć lingwistycznych. To co robią ucząc się języka sprzyja ich rozwojowi intelektualnemu i społecznemu, osłuchają się z językiem, uczą odmienności języka i kultury.

Program zawiera:
- główne cele edukacyjne oraz wskaźniki osiągnięcia założonych celów;
- materiał nauczania i uczenia;
- metody nauczania
- plan roczny z zajęć języka angielskiego.

ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Przedszkolaki przyswajają język obcy w sposób naturalny na takich samych zasadach na jakich uczą się języka ojczystego. Dzieci najpierw osłuchują się z brzmieniem nowych słów, uczą się je rozumieć, a potem za ich pomocą komunikować.
W pierwszych sześciu latach dziecko przyswaja ogromne ilości faktów oraz informacji, które są później przechowywane w pamięci. Małe dziecko potrafi opanować jeden lub więcej języków mimo złożoności tego procesu. Nauka języka przyswajana w sposób naturalny sprawia że dziecko szybciej akceptuje język obcy, co ułatwia jemu późniejsze sukcesy.
Program nauki języka angielskiego pozwala na integrację z programem wychowania przedszkolnego zarówno pod względem treści nauczania jak i metod pracy.
Założeniem koncepcji jest nauczanie wielopłaszczyznowe, pozwalające dziecku uczyć się języka aktywnie, wykorzystując wszystkie zmysły. Zawarte treści programowe są realizowane przede wszystkim poprzez formy zajęć, które podtrzymują i wykorzystują naturalną ciekawość dziecka. Tematy oraz materiały do ich nauczania związane są z otaczającą dzieci rzeczywistością oraz odpowiadają poziomowi rozwoju ich psychiki.

Celem programu jest umożliwienie dzieciom nawiązania komunikacji werbalnej poprzez uczestnictwo w zabawach słowno – ruchowych.
Metody i techniki polegają przede wszystkim na łączeniu produkcji językowej z czynnościami motorycznymi.
Poprzez zapewnienie dzieciom atmosfery akceptacji, nauczyciel stwarza wielokrotne okazje do osiągnięcia sukcesu, tym samym podnosząc motywację dzieci do nauki.
Program zakłada bezstresowe i naturalne przyswajanie języka angielskiego.
ODBIORCY I WARUNKI REALIZACJI PLANU:
Program przeznaczony jest dla dzieci 3,4 letnich i 5, 6 letnich Przedszkola nr 25 im. Misia Uszatka w Tychach. Dzieci podzielone zostaną na dwie grupy: grupa młodsza 3, 4 latki i grupa starsza 5, 6 latki. Realizacja planu będzie odbywać się: dla grupy młodszej dwa razy w tygodniu 15- 20 minut, dla grupy starszej dwa razy w tygodniu 30- 40 minut.

WARUNKI REALIZACJI PROGRAMU

Treści nauczane są przewidziane na dwa lub trzy lata nauki.
Pierwszy rok: zabawa z angielskim, przeznaczony dla dzieci 3 i 4-letnich. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu i trwają 15 minut. Prowadzący
wybiera materiał do realizacji w oparciu o podane w dalszej części programu
zagadnienia tematyczne, po uprzedniej analizie możliwości grupy.
Drugi rok: stopień podstawowy dla 5, 6 latków, które ukończyły cykl roczny
zabawy z angielskim jako dzieci 4-letnie. Zajęcia odbywają się dwa razy w
tygodniu i trwają 30 minut.
Treści realizowane są odpowiednio rozbudowywane w zależności od wieku dzieci, stopnia zaawansowania ich umiejętności oraz przewidywanej długości i częstotliwości zajęć, która może zostać zmieniona z wyżej proponowanej na życzenie rodziców.
Zakłada się, że praca na pierwszym roku - zabawa z angielskim - dla dzieci 3-4-
letnich, ma na celu zapoznanie i osłuchanie się dziecka z brzmieniem języka obcego, zachęcenie malucha do uczestnictwa w ciekawych i atrakcyjnych zajęciach oraz poznanie podstawowego słownictwa z zakresu otaczającego dziecko świata.
Poziom następny, podstawowy, to dalsze poznawanie słownictwa oraz przełamanie barier w posługiwaniu się nim.
Poziom zaawansowany to budowanie pełnych zdań na bazie poznanego wcześniej słownictwa.
Oczywiste jest, iżdzieci 6-letnie mogą uczęszczać na zajęcia na poziomie podstawowym. Wówczas proces budowy zdań i poszerzenia wiadomości, czyli realizacja poziomu zaawansowanego, następuje w klasie pierwszej szkoły podstawowej. Jak wynika z doświadczenia, w pierwszych latach nauki języka obcego nieustannie powraca się do zagadnień wcześniej wprowadzanych, utrwala się je, i rozbudowuje o nowe słownictwo, wskazuje się dziecku różne możliwości ich zastosowania.
Nauczyciel języka angielskiego powinien współpracować z wychowawcami
przedszkolnymi, ponieważ program należy skorelować z treściami realizowanymi w danym okresie w przedszkolu. Ważny jest równieżudział w przedszkolnych akademiach i wykorzystanie wszelkich okazji do występów dzieci przed szerszymgronem: zajęcia pokazowe, uroczystości okazjonalne w przedszkolu itp. tak, aby dziecimiały okazję zaprezentować przed rodzicami i rówieśnikami nabyte umiejętności językowe, co jest ogromną motywacją do dalszej nauki. Przykładowymi rodzajami aktywności przedszkolaków, które można wykorzystać podczas takich prezentacji, są:
- recytowanie wierszyków, śpiewanie piosenek,
- krótka inscenizacja,
- dialog,
- opis rysunku.

CELE OGÓLNE:

Głównym celem zajęć jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry piosenki, rymowanki i historyjki.
Celem ogólnym nauczania języka obcego w przedszkolu są:
- rozwój kreatywności, emocjonalności, zdolności językowych i intelektu dziecka,
- kształcenie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, rozbudzanie i umacnianie w wierze we własne siły i możliwości osiągania sukcesów, poczucia własnej wartości,
- rozwijanie zdolności manualnych i spostrzegawczości,
- pobudzanie wyobraźni i doznań estetycznych, zachęcanie i zainteresowanie dziecka nauką języka obcego,
- rozbudzanie zainteresowania światem, akceptacji i innych kultur,
- rozwijanie umiejętności bycia członkiem społeczności poprzez kształcenie umiejętności pracy i zabawy w grupie.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Celami szczegółowymi nauczania języka obcego dzieci w wieku przedszkolnym są:
- opanowanie przez dziecko słownictwa podstawowego z zakresu otaczającego go świata,
- nabycie przez dziecko umiejętności zadawania prostych pytań dotyczących między innymi: imion, przedmiotów, kolorów oraz udzielanie na nie odpowiedzi,
- nauczenie dziecka stosowania zwrotów grzecznościowych,
- recytowanie z pamięci wierszy, wyliczanek, śpiewanie piosenek,
- rozwijanie umiejętności pracy i zabawy w grupie z wykorzystaniem poznanych słów,
- prawidłowe fonetycznie i intonacyjnie powtarzanie za podanym wzorem,
- rozumienie intencji rozmówcy i ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych,
- rozumienie sensu i wyszukiwanie informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach.

CELE WYCHOWAWCZE:
- nauka umiejętności społecznych (współpraca z innymi w parach, grupach, zespołach),
- wdrażanie do wyrażania własnych opinii i uczuć oraz uwrażliwienie na opinie i uczucia innych osób,
- kształtowanie szacunku dla członków rodziny, postawy koleżeństwa i otwartości wobec innych,
- rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej i społecznej,
- rozwijanie postawy otwartości i tolerancji wobec innych narodów i kultur.

TREŚCI NAUCZANIA

Treści realizowane podczas całego roku szkolnego są odpowiednio rozbudowane w zależności od wieku dziecka.
Dla grupy 3, 4 latków i 5,6 latków przewiduje się następujące zagadnienia tematyczne:
• Powitanie o różnych porach dnia, ( Goodmorning, goodnight)
• Dziecko i zapytanie o imię,, ( Whatisyourname? I’ m.....)
• Liczby od 1-10, (Numbers)
• Kolory,(Colours)
• Zabawki,(Toys)
• Owoce,(Fruts)
• Zwierzęta( Animals)
• Części garderoby(Clothes)
• Rodzina dziecka,(My family)
• Warzywa,( Vegetables)
• Wykonanie prostych czynności, (Stand up, sit down)
• Dziecko i pożywienie (Food)
• Dziecko i najbliższe otoczenie (a kindergarten)
• Świętarodzinne (Christmas, Easter, Mother’s Day)
Dla grupy 5, 6 latków przewiduje się dodatkowo następujące zagadnienia :
• Dziecko i jego pochodzenie (Whereareyou from?)
• Określeniemiejsca (This is, that is)
• Przybory szkolne (My pensilcase)
• Zawody wykonywane przez rodziców,( My motherisnurse)
• Moja twarz(My face)
• Liczba mnoga rzeczowników( One flower- twoflowers)
• Przeciwieństwa (Long- short)
• Co robi dziecko? Czynności (to sing, to run)
• Dni tygodnia i pory roku.

FORMY PRACY:
- praca z cała grupą,
- praca indywidualna pod kierunkiem nauczyciela,
- praca w parach.

METODY NAUCZANIA:
W przedszkolu istnieją dwa rodzaje działalności . pierwsze to czynności podejmowane przez dziecko z własnej inicjatywy- zabawy ruchowe, rysowanie, czasem wykonywane przy pomocy nauczyciela. Udział w zajęciach biorą wszystkie dzieci w związku z tym stosowane formy pracy muszą być różnorodne. Podczas planowania każdego zajęcia należy pamiętać, że podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa.
Należy także zwrócić uwagę na metody kształcenia stosowane podczas zajęć. Do metod aktywizujących należy zaliczyć:
• Metody TPR polegające na wykorzystaniu aktywności ruchowej w procesie uczenia,
• Metody tzw. „drills” wielokrotne twórcze i odtwórcze powtarzanie określonych konstrukcji językowych,,
• Metoda projektów długookresowe tworzenie przez dzieci pod kierunkiem nauczyciela,
• Metody problemowe- sytuacje problemowe aranżowane przez nauczyciela, gry dydaktyczne,
• Metody praktyczne- działalność twórcza dziecka oraz ćwiczeniowa, kiedy dziecko powtarza za nauczycielami i kolegami,
Dodatkowo nauczyciel przy przekazywaniu nowych wiadomości może zastosować:
• Metody oglądowe oparte na obserwacji,
• Metody słowne nauka wierszy itp.
• Metody podające przyswajanie gotowego materiału.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
• Umiejętności receptywne
Dziecko potrafi:
- zrozumieć polecenia nauczycielki,
- rozumieć ogólny sens krótkich prostych sytuacji komunikacyjnych w ramach poznanego materiału językowego,
- wyszukać pojedyncze informacje w nieskomplikowanych wypowiedzi i dialogach,
- porównać usłyszane informacje z podanymi (np. na ilustracji)
• Umiejętności produktywne
Niewerbalne
Dziecko potrafi:
- kreślić różne kształty,
- zapisywać większość liter i cyfr,
- policzyć
Werbalne
Dziecko potrafi:
- w miarę poprawnie wymawiać dźwięki i poznane wyrazy w języku angielskim
- zadawać proste pytania i udzielać prostych krótkich odpowiedzi,
- w prosty sposób opowiedzieć o sobie i swojej rodzinie.
• Osiągnięcia wychowawcze
Dziecko:
- potrafi czasami pracować w parach i grupach,
- potrafi lepiej wyrazić swoją opinię i wysłuchać opinii innych,
- przejawia otwartość wobec innych ludzi, narodów i ras,
- pozytywnie wyraża się o członkach rodziny,
- z przyjaźnią odnosi się do swoich kolegów,
- potrafi lepiej ocenić postępowanie swoje i innych.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

W celu realizacji Rocznego Planu nauczania języka angielskiego w przedszkolu niezbędne będą następujące pomoce naukowe:
• Kolorowe ilustracje przedstawiające różne przedmioty i czynności,
• Prawdziwe lub plastikowe przedmioty np. owoce,
• Karty do gry, gry obrazkowe, bingo, ilustracje bajek, fiszki,
• Płyty CD z wierszykami i piosenkami w języku angielskim,
Ciekawym pomysłem na dodatkową pomoc mającą zachęcić i zmotywować do nauki jest pacynka ( ucząca się razem z dziećmi) lub bajkowa postać np. wróżka.


ROZKŁAD ZAJĘĆ

Wrzesień
l.p. Grupa 3,4, 5, 6 latków Grupa 5,6 latków
1. Hallo,good morning,good afrenoom, (cześć, dzieńdobry)
What’syourname?,(Jak masz na imię)
I’m............(mam na imię...)
present, absent (obecny, nieobecny) Thankyou, please. (dziekuję, proszę)
How areyou?(Jak się dzisiaj czujesz)
Fine, thankyou.(dziekuję, dobrze)
2. Colours (kolory)
red, blue,green, yellow, black,
white.(czerwony, niebieski, zielony, żółty, czarny, biały) What colour is it?(Jaki to kolor)
grey,purple, pink.( szary, fioletowy, różowy)
3. Toys (Zabawki)
a teddy- bear, a doll, a car, a ball,
a block.(miś, lalka, samochód, piłka, klocek) a ship, a block/blocks, a train,
a plane (statek, klocek/klocki, pociąg, samolot)
4. Fruit (owoce)
an apple, a pear, a plum, an orange, a lemon, a banana,
a strawberry, a cherry.
( jabłko, gruszka, śliwka, pomarańcza, cytryna, banan, truskawka, wiśnia)
I like apples, I don’t like bananas.
( Lubię jabłka, nie lubię bananów)
It is red apple. ( To jest czerwonejabłko).

Październik

l.p Grupa 3,4,5,6 latków Grupa 5,6 latków
1. Vegetables ( Warzywa)
a tomato, a carrot, a potato, an onion, a muschrom, a lettuce.
( pomidor, marchew, ziemniak, cebula, grzyb, sałata) a garlic, a cucumber, a radish.
(czosnek, ogórek, rzodkiewka)
2. Numbers
one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten.(jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć)
eleven, twelve.( jedenaście, dwanaście)
3. My family (Moja rodzina)
a grandpa, a grandma, a mam a dad, a sister, a brother.( dziadek, babcia, mama, tata, siostra, brat) a cousin, a uncle, a aunty ( kuzyn, wujek, ciocia)
4. My birthday. Moje urodziny)
Happy birthday ( wszystkiego najlepszego)
I likeyou( Lubię Cię)
I love you( Kocham Cię)
How old are you? (Ile maszlat)

Listopad

l.p Grupa 3, 4, 5, 6 latków. Grupa 5,6 latów.
1. Clothes(Ubrania)
a sweter, trousers, a t-shirt, a dress, a skirt, boots
( sweter,spodnie, bluzka, sukienka, spudnica, buty) a cap, a sock,( czapka, skarpety)
clothes for a girl a boy.( ubrania dla dziewczyny i chłopca.
I’mwearing...(Mam na sobie).
Put on...(Włóż)
2. stand up, sit down, dance, run,
ride, play. (wstań, siadaj, tańcz, biegaj, jeździj, graj) I can run,( potrafię biegać)
I can’tride( potrafię jeździć)
3. Autumn (Jesień)
yellow, brown, green, red,
weather, rain , sunny
(żółty, brązowy, zielony, czerwony, pogoda, deszcz, słonecznie) It is a red. (To jest czerwony).
This is an orange. (To jest pomarańczowy)
4. Animals (Zwierzęta)
a dog, a cat, a mouse,a pig, a fish,
a hen, a goose, a rooster
(pies, kot, mysz, świnia, ryba, kura, gęś, kogut) a farm, a cock, a sheep
(gospodarstwo, kogut, owca)

Grudzień

l.p Grupa 3, 4, 5, 6 latków. Grupa 5,6 latków.
1. Santa Clous,(ŚwiętyMikołaj)
a doll,a car, a ball, a computer.
(lalka, samochód, piłka, komputer) Presents, sweets.(prezenty, słodycze)
Santa Claus is coming soon.
(ŚwietyMikołajprzyjdziewkrótce)
2. I’ m happy (jestem szczęśliwy),
I, m sad ( jestem smutny)

How areyou? (Jak się czujesz)
I, m ( hangry, angry, sad) głodny, zły, smutny.
3. a chocolate,(czekolada),sweets,
( słodycze), icecreme,(lody)
juice (sok) I likesweets ( ja lubię słodycze),
-Havesomejuice ( napij się soku.
4. Merry Christmas.(WesołychŚwiąt)
Christmas tree(choinka)
a star,an angel, balls,Santa Clous
( gwiazdka, anioł, bańki, Święty Mikołaj) My Christmas tree.(Mojachoinka)
coloured lights, decorations
(koloroweświatła, dekoracje)

Styczeń

l.p Grupa 3, 4, 5, 6 latków. Grupa 5,6 latków.
1. We wishyou (Życzę Ci szczęśliwego Nowego Roku)
Happy New Year
Sing a song (Zaśpiewajpiosenkę) Days of the week.(Dnitygodnia)
Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday, Sunday,
(poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, sobota)
2. My house. (Mójdom)
the kitchen, the livingroom,
the bathroom, the bedroom
(kuchnia, pokój gościnny, łazienka, sypialnia) The garage, the garden, the study.
( garaż, ogród, pokój )
3. Winter (Zima)
a snowman, a snow, sleigh
(bałwan, śnieg, sanie) It’s snowy- jest śnieżnie,
ski jumper- skoczek narciarski, skier- narciarz, skater- łyżwiarz.
Skates, gloves, scarf, coat
(łyżwy, rękawiczki, szalik,płaszcz).
4. My face.(Mojatwarz)
eyes, nous, face, ears, mouth
(oczy, nos, twarz, uszy, usta) cheeks, eyebrow, (policzki, brwi)

Luty

l.p Grupa 3, 4, 5, 6 latków Grupa 5, 6 latków.
1. Food (jedzenie)
Bread, jam, milk
(chleb, dżem, mleko)
Cheese, eggs (ser, jajka)
Cornflakes (płatki śniedaniowe)

Meal (posiłki)
What’s for breakfast?
(Co jest na śniadanie?)
I likebread and jam,
Breakfast, dinner, supper.
( Śniadanie, obiad , kolacja)
2. Profession- zawody
A hairdresser (fryzjer), a teacher (nauczyciel), a carmechanic (mechaniksamochodowy), a pilot (pilot), a nurce (pielęgniarka), a farmer (rolnik), a cook (kucharz) A postmen (listonosz), a doctor (lekarz), a police (policjant).
I’ m princessa, I’ m police officer,
I’ witch,
(Jestem księzniczką, policjantem, wróżką)
3. Thank you! Here you are!
Cout to ten!(Policz do 10!)
Whereis...(gdzie jest?) I’ve got a doll, six blocks.
(Mam ..) She’s got ,He,s got.
(Ona ma.., on ma...)
4. Time for a story. Historyjka.
Utrwalanie słownictwa:
Toys and colours. Utrwalenie słownictwa

Marzec

l.p Grupa 3, 4, 5, 6 latków. Grupa 5,6 latków
1. ZOO animals.
a monkey,a lion, a parrot, a tiger, a elefant, a zebra, a giraffe
(małpa, lew, papuga, tygrys, słoń, zebra, żyrafa) A cheetah, a snake, a camel, a hippo, a kangaroo.( gepard, wąż, wielbłąd, hipopotam, kangur)
Let’s go to the ZOO!
(Chodźmy do ZOO!
2. My body (mojeciało)
A head, a shoulder, a hand, a belly,a leg.
(głowa, ramię, ręka, brzuch, noga). Hair, a neck, a finger, a toe, a knee, a foot
( włosy, szyja, palec u ręki, kolano, palec u nogi).
3. I can run, I can swim, I can play, I can sing.
(Ja potrafię biegać pływać, grać, śpiewać). I can ride a bike,I can ride a horse.
(Ja potrafię jeździć na rowerze koniu)
4. Spring (wiosna)
The grass, flowers,the sun, rain,
(trawa, kwiatki, słońce, deszcz)
A stork, a frog.
( bocian, żaba). Spring is coming. (Idziewiosna)
bird, eggs, see, shine
(ptak, jajka, widzieć,świecić).

Kwiecień

l.p Grupa 3, 4, 5, 6 latków. Grupa 5,6 latków.
1. Happy Easter. (Wesołych Świąt Wielkanocnych)
Eastereggs, rabbit, tulip
(pisanki, królik, tulipan).
A basket, chick, Eastereggs
(koszyk, pisklę, pisanki).
2. I want a...(ja chcę...)
dress, crayons, picture, robot
(sukienka,kredki, obrazek, robot). What do you want?
(Co tychcesz?)
prezent, bring me, dear
(prezent, przynieś mi, drogi)
3. My house (Mójdom)
A roof (dach), a chimney (komin), stairs (schody) a fence (płot) a door (drzwi).
the garage,the garden,
(garaż, ogród)
4. the sky, the moon, the sun, a star.
( niebo, księżyc, słońce, gwiazda) a cloud (chmura)

Maj

l.p. Grupa 3, 4, 5, 6 latków. Grupa 5,6 latków.
1. My room”- mójpokój
A chair, a lamp, a cupboard, a table, a bed. ( krzesło, lampa, szafka, stolik, łóżko)
What a mess! (Jakibałagan!)
Let’s tidy up the room!
(Posprzątajmy pokój!)
Put ...(Połóż...) in(w), on(na),
near (blisko).
2. What is the weather like?
(jaka jest pogoda)
It’s windy (wietrznie), it’s sunny (słonecznie), it’srainy (deszczowo), it’s snowy (śnieżnie). A reinbow (tęcza), wind (wiatr), fog (mgła).

3. My kindergarden”- moje przedszkole.
A seesaw (huśtawka dla dwóch osób), a roundabout ( karuzela), a sandpit (piaskownica). Play the game! (Zabawmysię...)
I likeplaying. (Lubię się bawić).
A swing( huśtawka wisząca) a slide (zjeżdżalnia).
4. Opossite”- przeciwieńtwa.
Long and short (długi i krótki) happy and sad (szczęśliwy i smutny), big and small ( duży i mały) good and bad( dobry i zły) New and old- (nowy i stary) , fat and thin (gruby i chudy), right and wrong (dobrze i źle).

Czerwiec

l.p. Grupa 3, 4, 5, 6 latków Grupa 5,6 latków.
1. My family (moja rodzina). Utrwalenie nazwy członków rodziny. At school (w szkole)
a book ( książka), pencil (ołówek), a pen (pióro), a bag (torba), pencils (kredki).
Draw your pet! (Narysuj...!)
Crayons, picture, pencil
(kredki, obrazek, ołówek).
2. Holidaysaregreat!
(Wakacje są wspaniałe).
Holidays, mountains, seaside
(wakacje, góry, wybrzeże) I want to go by...(Chcę jechać...)
plane, train, bus
(samolot, pociąg, autobus).
I like country. (Lubięwieś)
a frog a duck, blue sky
(żaba, kaczka, błękitne niebo).
3. I likeplaying. (Lubię się bawić)
Buy, swim, look for
(Kupować, pływać, szukać). What are they doing?
(Co onirobią?)
Gymnastics, ice carem, shells
(gimnastyka, lody, muszelki).
4. Are you ready?
(Czyjesteśgotów?)
Summer, tent, sand, castle
(Lato, namiot, piasek, zamek) Build a castle in the Sand.
(Budować zamek w piasku).
Can I helpyou?(Czy mogę pomóc).


BIBLIOGRAFIA

1. Brudnik. E, Moszyńska A., Owczarska B.: Ja i mój uczeńpracujemy aktywnie.
Przewodnik po metodach aktywizujących. SFS 2001.
2. DomańR.: Metody pedagogiki zabawy w pracy z dziećmi w wieku
przedszkolnym „Przedszkolak” 2002.
3. Komorowska H.: Metodyka nauczania języków obcych. „Fraszka Edukacyjna”
2002.
4. Komorowska H. Sprawdzanie umiejętności w nauce języka obcego. Fraszka
Edukacyjna 2002.
5. Kucharska Mariola: w Internet: http://republika.pl/pspstany/mar2.htm
6. W Internet: http://www.mgs.hg.pl/sn_opis.html
7. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych: w Internet:
http://www.men.waw.pl/prawo/zal_

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.