X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19120
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela kontraktowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO


Autor: mgr Ewa Prajzner

Kędzierzyn Koźle 2012 

DANE OSOBOWE:
1. Imię i nazwisko Ewa Prajzner
2. Nazwa placówki Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Marii Skłodowskiej – Curie
3. Stanowisko nauczyciel matematyki
4. Posiadane kwalifikacje wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym:
Dyplom ukończenia studiów I - stopnia Uniwersytetu Opolskiego kierunek: informatyka specjalność: studia nauczycielskie informatyka z matematyką. Tytuł zawodowy: licencjat
Dyplom ukończenia studiów II - stopnia Politechniki Wrocławskiej kierunek: informatyka specjalność: systemy i sieci komputerowe. Tytuł zawodowy: magister
CELE STAŻU:
I. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
II. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
III. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć.
IV. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
V. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
VI. Współpraca z wychowawcami klas.
VII. Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz doskonalenie umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.
TERMIN STAŻU:
Data rozpoczęcia 01.09.2012
Data zakończenia 31.05.2013
Opiekun mgr Beata Klimowicz


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO:
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły *(§6 ust.2 pkt 1).

Lp.
ZADANIA
DZIAŁANIA PODJĘTE DLA REALIZACJI WYMAGAŃ
TERMIN REALIZACJI
OSOBY WSPIERAJACE
DOWODY REALIZACJI

(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego tj. ustawy, rozporządzenia MEN z XII 2004 i XII 2007.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu
3. Ustalenie z opiekunem tematyki zajęć na okres stażu, ustalenie terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych Opracowanie zakresu i tematów zajęć
4. Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły Utworzenie planu i przedłożenie go do zatwierdzenia Dyrektorowi szkoły
5. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: Statut Szkoły, program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania i klasyfikowania.
6. Zapoznanie się z tygodniowym planem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. Obserwacja, udział w Radach Pedagogicznych.
7. Poznanie zasad prawidłowego prowadzenia dokumentacji szkolnej.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, arkusze ocen itp.
8. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole oraz przepisami przeciw pożarowymi. Lektura obowiązujących przepisów w tym zakresie, praktyczne stosowanie zasad BHP podczas codziennej realizacji zajęć praktycznych.
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji, zdjęć.
10. Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją. Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.


2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły *(§6 ust.2 pkt 2).

1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania. Analiza podstawy programowej.
2. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu. Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach,
3. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera.
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i wizualizatora.
4. Przygotowanie i uczestnictwo w imprezach szkolnych Organizacja i czynna pomoc w przygotowaniach różnych imprez szkolnych
5. Prowadzenie spotkań z rodzicami Prowadzenie spotkań informacyjnych i utrzymywanie bieżącego kontaktu rodzicami


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów *(§6 ust.2 pkt 3)

1. Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły. Analiza programu wychowawczego.
2. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów. Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
3. Współpraca z Samorządem Szkolnym. Rozmowa z uczniami, opiekunem Samorządu Szkolnego, czynne uczestnictwo w pracach Samorządu Szkolnego.
4. Współpraca z rodzicami uczniów. Udział w zebraniach z rodzicami. Konsultacje dla rodziców.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć *(§6 ust.2 pkt 4)

1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela. Obserwowanie i analizowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli pod kątem metod, toku lekcji i próby odniesienia do własnej pracy.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja.
3. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności. Uwzględnienie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem.
4. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)........................................ ................
Opiekun stażu StażystaZatwierdzam do realizacji

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.