X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19086
Przesłano:

Program zajęć koła fotograficzno-przyrodniczego " Fotoszkoła"

1. WSTĘP

Powstanie niniejszego programu jest związane z działalnością prowadzonego przeze mnie w naszej szkole koła fotograficzno-przyrodniczego„Fotoszkoła”.
Ma ono umożliwić zainteresowanym uczniom poszerzenie swoich umiejętności i zainteresowań w dziedzinie fotografii oraz przyrody. Prowadzącej te zajęcia daje zaś możliwości realizacji swoich zainteresowań osobistych i wykorzystania doświadczeń zawodowych nauczyciela przyrody oraz fotografa – amatora, obserwującego poprzez obiektyw przyrodę.
Nadrzędną ideą programu koła fotograficzno-przyrodniczego jest rozwijanie zainteresowań artystycznych uczniów, budzenie zamiłowania do przyrody a także rozszerzanie i pogłębianie wiedzy uczniów o środowisku przyrodniczym i jego ochronie.
Zaplanowano zajęcia na jeden rok pracy z jedną godziną tygodniowo.
Występuje korelacja założeń programowych koła fotograficzno-przyrodniczgo „Fotoszkoła” z treściami realizowanymi w szkole w zakresie takich przedmiotów jak:

• Informatyka – sposoby zgrywania zdjęć z aparatu do komputera, komputerowa obróbka zdjęć, prezentacje multimedialne, obsługa konta na stronie internetowej koła ;
• Plastyka – rozwijanie poczucia estetyki i wrażliwości na piękno otaczającego nas świata, wyszukiwanie tematu do fotografowania, kadrowanie, plastyczna oprawa zdjęć;
• Przyroda – poszukiwanie informacji na temat fotografowanych obiektów i zjawisk przyrodniczych, pogłębianie wiedzy o roślinach i zwierzętach chronionych oraz skutkach zanieczyszczenia środowiska, zdobywanie wiedzy o ukształtowaniu powierzchni regionu i jego osobliwościach przyrodniczych;
• Fizyka i astronomia – poznanie fizycznych podstaw działania aparatu fotograficznego wykorzystującego zasady optyki
• Język polski – redagowanie ustnych wypowiedzi (opisu, opowiadania) na temat wykonywanych zdjęć,
a także podczas dokonywania oceny i samooceny, uzasadnianie własnej opinii;
• Historia – poszukiwanie informacji na temat fotografowanych zabytków i obiektów w mieście i okolicy

Idea powstania koła fotograficzno- przyrodniczego oraz treści zawarte w programie pozwalają na zdobywanie przez uczniów nowych umiejętności i doświadczeń , wyrobienie smaku artystycznego, poczucia piękna oraz rozwijania wrażliwości.
2. CELE OGÓLNE:
• Rozwijanie kreatywności oraz twórczości ucznia
• Rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu
• Rozumienie związków między człowiekiem a jego naturalnym otoczeniem
• Wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów
• Przygotowywanie do samodzielnych działań twórczych
• Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych
• Rozwijanie zainteresowań życiem społeczności szkolnej i środowiska lokalnego
• Kształtowanie postawy poszanowania przyrody
• Wyrobienie nawyków dbania o otoczenie przyrodnicze

3.CELE SZCZEGÓŁOWE:

• Wiadomości – Uczeń:
- wie jak zbudowany jest aparat analogowy i cyfrowy
- zna podstawowe zasady wykonywania zdjęć
- wie, w jakich programach komputerowych można obrabiać zdjęcia
- zna przyrodnicze otoczenie naszej szkoły i miasta
- zna podstawowe zasady ochrony przyrody
- zna rośliny i zwierzęta występujące w okolicach naszej szkoły

• Umiejętności – Uczeń potrafi:
- obsługiwać aparat cyfrowy
- wykonać zdjęcia aparatem cyfrowym
- dostrzec i uchwycić piękno otaczającego świata
- patrzeć reporterskim okiem na otoczenie i szybko reagować uwieczniając na fotografii ciekawe zdarzenia
- obrobić zdjęcia , dokonać prezentacji swoich prac
- rozpoznać rośliny i zwierzęta w najbliższym otoczeniu szkoły
- właściwie reagować na przejawy niszczenia przyrody
- dostrzegać i rozumieć skutki negatywnych działań człowieka wobec środowiska: zanieczyszczanie środowiska np. dzikie wysypiska śmieci.

• Postawy – Uczeń potrafi:
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas zajęć fotograficznych
- pracować w grupie
- zaprezentować swoje osiągnięcia
- zaplanować i wykorzystać efektywnie czas wolny
- dokonywać samooceny i oceny prac innych
- rozpoznać działania niszczące przyrodę
-zachęcić innych do szanowania przyrody i dostrzegania jej piękna

4. TREŚCI
- budowa aparatu cyfrowego
- podstawowe tryby pracy aparatów fotograficznych
- obsługa aparatów cyfrowych
- podstawowe terminy fotograficzne
- programy do komputerowej obróbki zdjęć i ich zastosowanie
- prezentacje multimedialne o tematyce przyrodniczej wykonane ze zdjęć własnych
- wyszukiwanie atrakcyjnych tematów do sfotografowania
- praca w grupie
- sposoby prezentacji swoich osiągnięć
- pełnienie roli fotoreportera
- obiektywna ocena pracy własnej i innych
- planowanie i wykorzystanie wolnego czasu
- przyrodnicze otoczenie szkoły i miasta
- zasady bezpiecznej pracy przy fotografowaniu i przy obsłudze komputera.

5. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Metody nauczania:
• Wykład teoretyczny połączony z pokazem, prezentacją lub ćwiczeniami z użyciem sprzętu fotograficznego, komputerów, plansz poglądowych, eksponatów, okazów naturalnych
• Ćwiczenia uczniowskie o charakterze indywidualnym i grupowym, w oparciu o postawione zadania
• Dyskusja dydaktyczna (burza mózgów).
• Wykorzystanie Internetu i programów fotograficznych do obróbki materiału fotograficznego.
• Wykorzystanie encyklopedii multimedialnych, programów przyrodniczych do odszukiwania informacji o fotografowanych roślinach i zwierzętach.
W procesie skutecznego uczenia się fotografowania uwzględniam nie tylko treści będące przedmiotem kształcenia, ale również potrzeby, możliwości i oczekiwania uczniów.

Zasady nauczania:
• Przystępności – przekazywane wiadomości są zrozumiałe dla ucznia.
• Poglądowości – przekaz słowny poparty jest odpowiednią prezentacją.
• Stopniowania trudności – świadome przejście od zagadnień prostych do zadań złożonych.
• Związku teorii z praktyką.

Sposoby kontroli i oceny postępów ucznia:
• Ocenianie wykonanych zadań na podstawie wspólnej dyskusji
∙ Ocenianie i komentowanie fotografii na stronie internetowej koła
• Wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych na zajęciach koła fotograficzno-przyrodniczego
w samodzielnie wykonywanych zadaniach na rzecz szkoły.
• Prezentacja prac uczniów na wystawach, w prezentacjach multimedialnych, na stronach internetowych.
• Prezentacja osiągnięć uczniów na tablicach ściennych
• Wykorzystanie materiału zdjęciowego w prezentacjach multimedialnych przygotowywanych na lekcje przyrody
• Udział w wewnętrznych i zewnętrznych konkursach fotograficznych oraz przyrodniczych.

6. MATERIAŁ DO REALIZACJI

Treści zawarte w niniejszym programie stanowią podstawę do planowania rocznej pracy z zespołem Koła Fotograficzno , ale mogą być modyfikowane w zależności od sytuacji oraz potrzeb uczestników.
Wiele z poniższych celów musi być wykonywane łącznie, ponieważ rozwijanie pasji fotografowania oraz umiejętności robienia zdjęć wymagają całościowego podejścia do problemu, wymuszają elastyczność i integrację różnych działań oraz umiejętności. Fotografowanie to proces twórczy, w którym wiele zależy od wyczucia oraz sztuki łączenia różnych umiejętności i wiadomości.

W dalszej części programu znajdują się cele szczegółowe, realizowane zadania, formy realizacji oraz przewidywane efekty. Niestety nie mogę ich zamieścić, ponieważ są w formie tabeli.

7. EWALUACJA:

• Przedmiot ewaluacji: Program koła fotograficzno-przyrodniczego dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej przy Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu
• Uzasadnienie ewaluacji:
Ewaluacja ma pomóc autorowi i realizatorowi programu, a także uczniom w podnoszeniu jakości i doskonaleniu pracy koła oraz w rozwijaniu zainteresowań i kształtowaniu pozytywnych postaw. Wyniki ewaluacji zostaną wykorzystane do weryfikacji programu.
• Sposób ewaluacji:
Ewaluacja cząstkowa po zrealizowaniu zajęć – ankieta ewaluacyjna kierowana do członków koła zawierającą ocenę w zakresie atrakcyjności zajęć, aktywności członków zespołu, atmosfery podczas zajęć, zrozumienia przekazywanych treści, zadowolenia uczniów, organizacji zajęć, itd.

•bieżący monitoring (w postaci notatek nauczyciela)

•Ewaluacja poprzez poddanie efektów pracy pod ocenę publiczności i odbiorców zamówionych zdjęć.
•Ewaluacja końcowa – opracowanie arkuszy ewaluacyjnych, całościowe zebranie i przedstawienie wyników.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.