X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19022
Przesłano:

Program Podnoszenia Efektywności Kształcenia

PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTALCENIA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM W OŚRODKU SZKOLNO – WYCHOWAWCZYM W
........................
NA LATA 2012/2015

„Program podnoszenia efektywności kształcenia” poswatał na bazie danych dostarczonych przez OKE w Gdańsku z egzaminu gimnazjalnego klas trzecich. Opracowując program za cel główny przyjęliśmy wyszczególnienie umiejętności, które nie zostały opanowane w stopniu dostatecznym przez uczniów oraz wskazanie metod i sposobów ich doskonalenia z uwzględnieniem nowej formuły egzaminu.
Cel główny programu:
• Podniesienie poziomu efektywności kształcenia
Cele szczegółowe
• Zintegrowanie działań dyrektora, nauczycieli, wychowawców, rodziców, uczniów na rzecz podniesienia efektywności kształcenia
• Rozwijanie wśród uczniów logicznego myślenia
• Sprawne posługiwanie się czytaniem i pisaniem
• Wdrażanie uczniów do wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce
• Motywowanie uczniów do nauki
• Poprawa frekwencji na zajęciach szkolnych
Przedmiot Wymagania ogólne
(obszar standardów wymagań) Zadania do realizacji Formy i metody pracy Uwagi do realizacji/ odpowiedzialni
Matematyka Modelowanie matematyczne
Uczeń :
• dobiera model matematyczny do prostej sytuacji,
• buduje model matematyczny danej sytuacji • systematyczne rzetelne odrabianie prac domowych
• wsparcie uczniów podczas zajęć korekcyjno – kompensacyjnych
• zwracanie szczególnej uwagi na prawidłowy zapis działań zgodnych z tokiem myślenie ucznia, dbałość o zapis odpowiedzi z zastosowaniem reguł matematycznych, ortograficznych i gramatycznych
• ścisła współpraca nauczyciela matematyki, nauczyciela zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz wychowawców grup wychowawczych
• zachęcanie do argumentowania przez uczniów ich własnych , niekoniecznie poprawnych wypowiedzi podczas wszystkich zajęć
• rozwiązywanie większej ilości zadań tekstowych
• zachęcanie uczniów do przetwarzania zaistniałej sytuacji na język matematyczny (np.: ilu uczniów jest? ilu brakuje?, ile jest dziewczynek ?– przeliczanie na procenty, liczenie własnej frekwencji) podczas różnych sytuacji również pozalekcyjnych nauczyciel matematyki
wychowawcy grup wychowawczych

Rozumowanie i argumentacja Uczeń:
• prowadzi proste rozumowania, podaje argumenty uzasadniające poprawność rozumowania nauczyciel matematyki
wychowawcy grup wychowawczych

Biologia Znajomość różnorodności biologicznej i podstawowych procesów biologicznych
Uczeń:
• opisuje, porządkuje i rozpoznaje organizmy,
• wyjaśnia zjawiska i procesy biologiczne zachodzące w wybranych organizmach i w środowisku,
• przedstawia i wyjaśnia zależności
między organizmem a środowiskiem,
• wskazuje ewolucyjne źródła różnorodności biologicznej. • wzmożona praca z albumami, atlasami
• zachęcenie wychowanków do oglądanie filmów o szerokiej tematyce przyrodniczej związanej w szczególności z florą i fauną
• zwracanie uwagi na istniejące w przyrodzie zależności miedzy organizmami i środowiskiem podczas wyjść np.: do lasu
• stworzenie gazetki przedstawiającej systematykę organizmów żywych nauczyciel biologii
wychowawcy grup wychowawczych
nauczyciel świetlicy

Chemia Pozyskiwanie i przetwarzanie i tworzenie informacji

Rozumowanie i zastosowanie nabytej wiedzy do rozwiązywania problemów

Opanowanie czynności praktycznych Uczeń:
• pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych.
• odczytuje z układu okresowego
pierwiastków podstawowe informacje
o pierwiastkach ( symbol, nazwę,
liczbę atomową, masową).
• definiuje pojęcia reakcje egzo- i
endoenergetyczne.
Uczeń:
• oblicza masy cząsteczkowe prostych
związków chemicznych;
• opisuje skład i właściwości
powietrza:
• definiuje pojęcia węglowodory
nasycone i nienasycone.
Uczeń:
• opisuje np. rdzewienie żelaza:
• wskazuje na zastosowania
wskaźników • praca z tekstem:
• doświadczalne badanie
wpływu różnych czynników na metale ;
• ćwiczenia w rozpoznawaniu
symboli wybranych
pierwiastków chemicznych;
• układanie z podanego
wyrazu możliwych
kombinacji literowych
– symboli pierwiastków
• poznawanie układu
okresowego pierwiastków
chemicznych i korzystanie
z niego;
• wskazywanie położenia pierwiastków w układzie
okresowym pierwiastków
chemicznych na podstawie budowy ich atomów
• obliczanie masy cząsteczkowej pierwiastków i związków chemicznych
• badanie udziału powietrza
w paleniu się świecy
• badanie składu powietrza
• analiza tabel i wykresów
dotyczących składu powietrza i różnic w powietrzu wdychanym i wydychanym przez człowieka;
• szukanie przyczyn
zanieczyszczenia powietrza
• omówienie skutków
zanieczyszczeń powietrza;
• omawianie działań zmierzających do ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami.
• wykrywanie węgla w pro-
duktach pochodzenia organicznego;
• modelowanie cząsteczek
alkanów;
• wskazywanie różnic
we właściwościach
węglowodorów nasyconych
i nienasyconych. nauczyciel chemii
nauczyciel informatyki
wychowawcy grup wychowawczych

Geografia Korzystanie z różnych źródeł informacji geograficznej Uczeń:
• dokonuje obserwacji i pomiarów w terenie;
• potrafi korzystać z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu gromadzenia, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. • wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji
• praca z mapą
• wykorzystywanie wykresów jako źródła informacji
• wykorzystywanie roczników statystycznych jako źródła informacji
• dokonywanie pomiarów w terenie nauczyciel geografii
nauczyciel informatyki
wychowawcy grup wychowawczych

Stosowanie wiedzy i umiejętności geograficznych w praktyce Uczeń:
• wykorzystuje wiedzę i umiejętności geograficzne w celu lepszego rozumienia współczesnego świata i swojego w nim miejsca;
• stosuje wiadomości i umiejętności geograficzne w życiu codziennym, m.in. w racjonalnym wykorzystaniu zasobów środowiska. • systematyczne oglądanie wiadomości informacyjnych np.: Wiadomości, Teleexpres, itp.
• wychowawcy grup wychowawczych

Fizyka Posługiwanie się informacjami pochodzącymi z analizy przeczytanych tekstów (w tym popularno - naukowych) Uczeń:
• pozyskuje i przetwarza informacje z różnorodnych źródeł z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych. • czytanie tekstów popularno – naukowych
• analiza informacji pozyskanych ze stron internetowych
• oglądanie programów naukowych wychowawcy grup wychowawczych
nauczyciel fizyki
nauczyciel informatyki
Język polski Tworzenie wypowiedzi Uczeń:
• zyskuje coraz wyraźniejszą świadomość funkcji środków językowych, które służ formułowaniu wypowiedzi;
• zdobywa wiedzę o różnych odmianach polszczyzny i kształci umiejętność poprawnego wykorzystywania ich w różnych sytuacjach,
• pogłębia znajomość etyki mowy i etykiety języka;
• poznaje i tworzy nowe, coraz trudniejsze formy wypowiedzi. • Nacisk na poprawność wypowiedzi w każdej sytuacji komunikacyjnej.
• Identyfikacja różnych form wypowiedzi również przy okazji zajęć pozalekcyjnych, pracy w grupie wychowawczej
• Konkursy pięknej polszczyzny,
• ujęcie pięknego wysławiania się i stosowania/niestosowania agresji słownej w restrykcjach i przywilejach Systemu Motywacyjnego
• Poznawanie tekstów literackich z różnych gatunków, analiza tekstów dziennikarskich, publicystycznych, quasi – literackich ( np.: blogi ); zajęcia z wykorzystaniem dramy
• jako element zajęć w grupach wychowawczych czytanie bajek, opowiadań itp. angażując w to uczniów (np.: czytamy młodszym bajki na dobranoc) wszyscy nauczyciele

wychowawcy grup wychowawczych

nauczyciel j. polskiego

pedagog

nauczyciel j. polskiego

wychowawcy grup wychowawczych
Historia Chronologia historyczna Uczeń:
• sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala
• związki poprzedzania, równoczesności i następstwa;
• dostrzega zmiany w życiu społecznym oraz ciągłość w rozwoju kulturowym i cywilizacyjnym. • systematyczne umieszczanie wydarzeń na taśmie chronologicznej
• sytuowanie wydarzeń na osi czasu
• określanie wieku, tysiąclecia
• utrwalenie cyfr rzymskich
• tworzenie notatek biograficznych,
• wskazywanie skutków i przyczyn wydarzeń (wykorzystanie tekstu z podręcznika) nauczyciel historii
wychowawcy grup wychowawczych
WOS Rozumienie zasad gospodarki rynkowej Uczeń:
• rozumie procesy gospodarcze oraz zasady racjonalnego gospodarowania w życiu codziennym;
• analizuje możliwości dalszej nauki i kariery zawodowej. • systematyczne oglądanie wiadomości informacyjnych np.: Wiadomości, Teleexpres, itp.
• tworzenie budżetów domowych
• wyjaśnianie pojęć dotyczących gospodarki rynkowej
• wykorzystanie rachunków domowych jako źródła informacji o wydatkach rodziny
• wykorzystanie „porgramów”, jako źródła informacji o kosztach utrzymania
• systematyczne poznawanie możliwości dalszej nauki
• poznanie swoich mocnych stron jako możliwości dalszego rozwoju
wychowawcy grup wychowawczych

nauczyciel WOS-u
nauczyciel wychowawca klasy
Język obcy - nowożytny Rozumienie wypowiedzi pisemnej Uczeń:
• rozumie proste i krótkie wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, listy, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy i proste teksty narracyjne): określa główną myśl tekstu; znajduje w tekście określone informacje; określa intencje nadawcy/autora tekstu; określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu) • praca z różnymi tekstami: ulotki reklamowe, ogłoszenia, listy, krótkie teksty narracyjne,
• wykorzystywanie Internetu jako źródła informacji ( odgadywanie głównej myśli tekstu w różnego rodzaju ogłoszeniach np. w reklamach promujących ośrodki turystyczne)
• ćwiczenie umiejętności rozumienia kontekstu za pomocą słów kluczy
• częstsza praca z tekstem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych (m. in. rozwiązywanie próbnych testów z języka angielskiego)
• współpraca nauczyciela języka angielskiego z wychowawcami grup wychowawczych w zakresie odrabiania prac domowych. nauczyciel języka angielskiego
wychowawcy grup wychowawczych

Wnioski:
1. Zwiększenie nacisku na przygotowywanie ściśle do egzaminów końcowych podczas zajęć wyrównawczych.
2. Budowanie poczucia własnej wartości u uczniów i motywowanie ich do działań na rzecz zwiększenia swoich kompetencji poprzez częstsze nagradzanie, ocenianie nawet drobnych osiągnięć.
3. Włączenie w System Motywacyjny nagród w trakcie roku szkolnego za wysokie wyniki w nauce.
4. Wyodrębnienie słabych i mocnych stron ucznia i dobieranie działań edukacyjnych z ich uwzględnieniem.
5. Pozyskanie wsparcia wychowawców grup internackich w zakresie systematycznego ćwiczenia tzw. umiejętności kluczowych ( pisania, czytania ze zrozumieniem, logicznego rozwiązywania problemów).
6. Zapoznawanie gimnazjalistów ze standardami egzaminacyjnymi i typami zadań ( stare testy).
7. Zwiększenie nacisku na interdyscyplinarne kształcenie ( na każdym przedmiocie) umiejętności czytania ze zrozumieniem, podejmowania zadań wymagających użycia wyobraźni, opiniowania, ujmowania swojego zdania w słowa.
8. Ćwiczenie technik i strategii rozwiązywania testów.
9. Egzekwowanie wysiłków własnych przy odrabianiu prac domowych w grupach wychowawczych – pod nadzorem wychowawcy.
10. Eliminowanie stresu związanego z egzaminem przy jednoczesnym uświadamianiu jego znaczenia w dalszej nauce.
11. Zwiększenie częstotliwości sprawdzania poziomu wiedzy uczniów w formie testów.
l2. Proponowanie uczniom udziału w konkursach i przedsięwzięciach powiązanych z treściami nauczania ( motywacja!).
13. Silniejsze zindywidualizowanie wymagań przyswajania treści programowych.

Z tego względu, iż „Program podnoszenia efektywności kształcenia” będzie ulegał bieżącej modyfikacji i poprawkom, pozostaje on dokumentem otwartym. Nowe ciekawe i pożyteczne pomysły mające na celu zwiększenie efektywności kształcenia, będą stopniowo wdrażane i poddawane ewaluacji.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
Działanie Termin Odpowiedzialni Uzasadnienie Dokumentowanie Uwagi
Zgodność treści zawartych w planach pracy ze obszarami wymagań egzaminacyjnych i podstawą programową
wrzesień Nauczyciele przedmiotów

V-ce Dyrektor
Plany pracy zawierają obszary i treści określone przez podstawę programową Plany pracy
Analiza sprawdzianów po klasie VI (uczniów naszej szkoły)
wrzesień Osoby odpowiedzialne Uzyskanie informacji o stopniu opanowania obszarów wymaganych podstawą programową Analiza sprawdzianu Analiza wyników sprawdzianu uczniów przyjętych do klasy I gimnazjum jest niemożliwa, ze względu na brak danych
Utworzenie Programu „Podnoszenia Efektywności Kształcenia” na okres trzech lat
październik Nauczyciele przedmiotów
humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz języka nowożytnego obcego Utworzenie trzyletniego programu pracy dla uczniów klasy I gimnazjum na trzeci etap edukacyjny Program
Egzaminy próbne listopad
początek marca Przewodniczący szkolnej komisji egzaminacyjnej Uzyskanie informacji o stopniu opanowaniu przez uczniów umiejętności określonych w obszarach wymagań Protokoły egzaminów próbnych
Testy egzaminacyjne
Analiza surowych wyników egzaminu czerwiec Dyrektor Szkoły Uzyskanie informacji o egzaminie „Surowe wyniki egzaminu”
Zapis w dzienniku szkolnym oraz w arkuszach ocen
Komunikowanie wyników egzaminu uczniom i rodzicom czerwiec Dyrektor Szkoły
Wychowawca klasy
Rodzic i uczeń otrzyma rzetelną informację o osiągniętych wynikach na egzaminie gimnazjalnym Zapis na liście obecności na zebraniu rodziców
Protokół z zebrania z rodzicami
Wykorzystanie wyników egzaminu do podnoszenia jakości pracy szkoły III etap edukacyjny Rada Pedagogiczna Powstanie harmonogramu działań służących poprawie efektywności kształcenia Harmonogram jako załącznik aktualizujący program
Uwaga
Powyższy program opracowany został na podstawie informacji otrzymanych od nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
Opracowały: Sylwia Mączyńska
Katarzyna Paluszek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.