X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1888
Przesłano:

Opis i analiza uzyskiwania pozytywnych efektów na skutek wdrożenia działania mającego na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły - opracowanie testu wiedzowego i przeprowadzenie gminnego konkursu "Plon niesiemy, plon..."

Awans zawodowy nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

( § 8 ust.2 pkt. 4c)

( Ujęto w sprawozdaniu z realizacji planu rozwoju zawodowego)

1. RODZAJ DZIAŁANIA :
Konkurs gminny ,, Plon niesiemy, plon…” jest cykliczną imprezą odbywającą się w naszej szkole od 2000 roku, a zarazem kontynuacją pomysłu polonistki, która pracowała w tutejszej placówce. Po zmianie miejsca jej pracy, Dyrektor szkoły przydzielił mi funkcję odpowiedzialnej za przebieg i prowadzenie w/w konkursu, jak również przygotowanie zadań sprawdzających wiedzę uczniów. Działanie to realizowałam w okresie stażu i realizuję do dnia dzisiejszego, zapraszając do współpracy nauczycieli pracujących w naszej oraz w innych szkołach w gminie, rodziców oraz Urząd Gminy.

2. CELE DZIAŁANIA :

• promocja szkoły w środowisku lokalnym i w regionie
• pogłębienie wiedzy przyrodniczej uczniów
• kształtowanie umiejętności rozpoznawania roślin pospolicie występujących w rejonie
• rozpowszechnianie wiedzy na temat tradycji narodowych
• integracja środowiska wiejskiego

3. PRZEBIEG DZIAŁANIA :

Termin:
Konkurs ,,Plon niesiemy, plon...” odbywał się cyklicznie :

• w październiku każdego roku

Oceniane konkurencje :

W ramach konkursu oceniane były następujące konkurencje :

• recytacja wiersza związanego tematycznie z dożynkami

• bukiet złożony z darów jesieni czyli owoców, warzyw i kwiatów- każda szkoła przywoziła gotowy bukiet, sporządzony wcześniej przez uczniów

• konkurs wiedzowy - w formie testu lub odpowiedzi na pięć wylosowanych przez uczestników pytań ( formuła zmienia się w poszczególnych latach w zależności od decyzji RP )

• praktyczne rozpoznawanie roślin po nasionach, owocach i kwiatach- reprezentacja danej szkoły (3 osoby) rozpoznawała gatunki roślin po w/w organach zgromadzonych w zestawach wylosowanych przez siebie

Sposoby oceniania :

• poszczególne konkurencje były oceniane przez komisję, w skład której weszli opiekunowie wszystkich reprezentowanych szkół wg ustalonej w regulaminie konkursu punktacji

• w przypadku uzyskania przez poszczególne zespoły takiej samej liczby punktów o zajętym miejscu decydowała dogrywka z praktycznego rozpoznawania roślin.

Główne działania podjęte przeze mnie w ramach organizacji konkursu :

• przydział zadań poszczególnym nauczycielom :

a) nauczycielka języka polskiego- przygotowanie uczniów do części recytatorskiej
i krótkiej części artystycznej

b) nauczycielka plastyki i inne mające zdolności plastyczne – wykonanie dekoracji sali
oraz przygotowanie uczniów do zaprojektowania bukietu dożynkowego

c) nauczycielka muzyki przygotowała oprawę muzyczną

d) wychowawcy wszystkich klas – nadzorowanie zbiórki warzyw i owoców niezbędnych
do dekoracji, przynoszonych przez dzieci oraz sporządzenie surówek lub sałatek na
poczęstunek dla gości

• zaproszenie do współpracy rodziców, którzy przynosili okazałe płody i ich przetwory ze swoich ogrodów służące jako elementy dekoracji sali oraz przygotowywali poczęstunek dla gości
• zaproszenie do współpracy Urzędu Gminy jako organu samorządowego szkół- dofinansowanie do nagród, do zakupu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia konkursu

Główne działania podjęte przeze mnie w ramach przygotowania części wiedzowej:

• ułożenie testu konkursowego dla uczniów klas IV-VI obejmującego wiedzę przyrodniczą oraz dotyczącą tradycji święta plonów,
• przygotowanie kwiatostanów roślin, nasion i owoców do ich praktycznego rozpoznawania przez dzieci z różnych szkół, biorących udział w konkursie,
• przygotowanie uczniów z wiedzy przyrodniczej, ze znajomości treści ze ścieżki regionalnej oraz praktycznego rozpoznawania roślin.

Podczas opracowywania testów korzystałam z treści przewidzianych programem nauczania przyrody w klasach IV- VI oraz wykorzystałam w pewnym stopniu wiedzę zdobytą na Akademii Rolniczej w okresie studiów. Starałam się aby pytania były zrozumiałe dla uczniów i nie zniechęcały ich do uczestniczenia w konkursie w następnych latach. Jednak wykraczały często ponad program szkolny. Do ułożenia pytań o tradycjach dożynkowych posłużyła mi pozycja książkowa pt. ,,Encyklopedia tradycji polskich”- z wydawnictwa Edukacja Powszechna oraz poradnik metodyczny z przyrody- wydawnictwa ABC z Poznania. Na przestrzeni lat 2003- 2008r. modyfikowałam pytania testowe, a w 2005r. zmieniłam formułę części wiedzowej. W tym roku szkolnym uczniowie musieli odpowiadać bezpośrednio przed komisją konkursową na wylosowane przez siebie pytania ( 5 pytań) i orientować się w wiadomościach bieżących z kraju i regionu dotyczących obchodów,, dożynek”.
W celu przygotowania zestawów z nasionami, owocami i kwiatostanami roślin do praktycznego ich rozpoznawania zbierałam rośliny pospolite, rosnące w okolicy, osobiście lub prosiłam o pomoc uczniów z naszej szkoły, którzy przynosili też ze swoich domów owoce i nasiona roślin uprawnych. Część nasion zakupywałam za środki przeznaczone na organizację konkursu z Urzędu Gminy Szczecinek.

Jako koordynator czuwałam nad sprawną organizacją całego przedsięwzięcia, opracowałam wraz z polonistką regulamin konkursu, który rozesłałam do szkół biorących udział, wypisałam na komputerze zaproszenia dla gości i zadbałam aby dotarły do nich w terminie. Zasięgałam informacji wśród wychowawców o ilości przynoszonych przez dzieci owoców i warzyw do dekoracji sali. Konsultowałam się również w tej sprawie z rodzicami. Zakupiłam nagrody książkowe dla uczestników konkursu, a także napoje i pączki dla nich.
Miłym akcentem w/ w konkursu był poczęstunek dla zaproszonych gości, który składał się z sałatek owocowo- warzywnych sporządzonych przez rodziców.

4. ANALIZA UZYSKANYCH EFEKTÓW Z PRZEPROWADZONEGO KONKURSU:

Do pozytywnych efektów dydaktycznych mogę zaliczyć przede wszystkim fakt, że uczniowie poszerzyli wiedzę przyrodniczą i wiedzę o tradycjach narodowych. Nauczyli się praktycznie rozpoznawać rośliny, które rosną w ich okolicy, przy okazji wskazywali gatunki posiadające trujące owoce, a także zaangażowali się w śledzenie bieżących wiadomości o kraju i regionie.

Pozytywne efekty wychowawcze to przede wszystkim zaangażowanie uczniów w przygotowanie się do tak obszernej wiedzy. Sprzyjała temu na pewno ciekawa forma konkursu i udział innych szkół z gminy. Poprzez zabawę dzieci uczyły się ,, zdrowej rywalizacji” . Poza tym chęć zauważenia ich przez władze lokalne i inne szkoły dodawała im dodatkowej motywacji. Uczniowie kształtowali również współodpowiedzialność za organizację konkursu na terenie naszej szkoły, poczuli się jej gospodarzami. Wzrosła wrażliwość na piękno natury oraz poszanowanie godności ludzi pracujących na wsi.

Wpływ podjętych działań na doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły:

• szkoła stała się propagatorką tradycji związanej ze świętem plonów, a przez to bardziej widoczna na zewnątrz- konkurs stał się bardzo popularny wśród innych szkół w gminie i władz lokalnych, uczestnicy chętnie przyjeżdżali do naszej szkoły

• wzrósł prestiż szkoły w środowisku lokalnym na skutek sukcesów naszych uczniów w klasyfikacji końcowej - I miejsce- w 2003r., 2005r. i w 2007r.( przed stażem - I miejsce w 2000r. i 2001r., II miejsce – w 2002r.)

• nastąpiła integracja nauczycieli oraz dzieci ze szkół na terenie gminy oraz społeczności wiejskiej i organu samorządowego ze szkołą

• nauczyciele pogłębili wiedzę merytoryczną i poznawczą w zakresie zgodnym z celami w/w konkursu,

5. WYNIKI EWALUACJI:

Analizując wpływ mojego działania polegającego na ułożeniu testu, pytań konkursowych oraz przygotowanie materiału do zbadania praktycznych umiejętności uczniów mogę stwierdzić, iż uzyskałam pozytywne efekty w pracy dydaktyczno- wychowawczej.

Nauczyciele- opiekunowie dzieci uczestniczących w konkursie, jednocześnie członkowie jury, po zakończeniu konkursu prosili mnie o arkusz testowy, niekiedy pytali o nazwy rozpoznawanych przez uczniów roślin. Był to najlepszy efekt ewaluacji. Fakt ten dodatkowo utwierdził mnie w przekonaniu o trafności moich działań.

6. WNIOSKI :

• Należy kontynuować wprowadzoną formułę sprawdzania wiadomości i umiejętności bezpośrednio związanych z ,, darami jesieni”. Odpowiadając na pytania uczniowie stają się bardziej świadomi znaczenia owoców i warzyw w życiu człowieka. Praktyczne rozpoznawanie roślin po kwiatach, owocach i nasionach jest też okazją uzmysłowienia sobie przez młodzież, że niektóre części roślin mogą być również trujące.
• Zachęcać uczniów do pogłębiania wiedzy na temat tradycji dożynkowych oraz aktualnych wiadomości związanych z promowaniem wsi poprzez przeglądanie odpowiednich źródeł informacji.
• Organizowanie wycieczek edukacyjno – rekreacyjnych po okolicy w celu wyćwiczenia umiejętności praktycznego rozpoznawania roślin.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.