X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18809
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ

ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Imię i nazwisko: mgr Piotr Sawa
Specjalność: język angielski
Szkoła: Zespół Szkół we Wróblowej
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2010r.- 31.05. 2013r.)
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany


Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z rozporządzeniem MEN
Zadania
Sposoby realizacji poszczególnych zadań
Planowany termin realizacji
Dowody realizacji

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

2. Odbycie stażu związanego z awansem zawodowym.

3. Przygotowanie sprawozdania.
4. Doskonalenie kompetencji zawodowych.

5. Zorganizowanie Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

6. Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej o nowe metody aktywizujące w tym metodę projektu.

- zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela - - przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach - dyskusje i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
- opracowanie planu rozwoju zawodowego - dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (wewnętrznych i zewnętrznych) adekwatny do potrzeb nauczyciela i szkoły - współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie nowości wydawniczych
- przeprowadzenie Gminnego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych poprzez opracowanie materiałów na konkurs, regulaminu, dyplomów

- wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym - zastosowanie metody projektu dla zachęcenia uczniów do nauki języka angielskiego - systematyczne doposażenie pracowni językowej (plakaty, ulotki anglojęzyczne, książki, kasety, płyty)
Wrzesień 2010

Wrzesień 2010r.
Okres stażu

Maj 2013 r

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

Plan rozwoju zawodowego, dokumenty związane z realizacja planu rozwoju zawodowego. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Zaświadczenia

Zaświadczenie

Kserokopia zadań konkursowych i regulaminu, potwierdzenie dyrektora szkoły.

Przykładowy scenariusz, spis pomocy, literatury.


§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.

2. Opublikowanie na stronach internetowych „Planu rozwoju zawodowego”.
- wykorzystanie komputera do opracowywania sprawozdań, tworzenia dyplomów - tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego - wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu języka angielskiego, wiedzy o krajach anglojęzycznych, a także jako dodatkowego źródła w pracy wychowawczej - motywowanie dzieci do korzystania z komputera i internetu - przygotowanie materiałów zamieszczonych na stronach internetowych - prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
- przygotowanie planu oraz przesłanie na stronę internetową

Okres stażu

Okres stażu
Sprawozdania, dokumentacja planu rozwoju zawodowego, materiały wykorzystywane do prowadzenia lekcji języka angielskiego, adresy stron www, materiały zamieszczone na stronach internetowych: scenariusze zajęć, plan rozwoju zawodowego.

Adres strony www.


§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły
1. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi.

2. Działania interdyscyplinarne. - prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń dla zainteresowanych nauczycieli - przygotowanie szkolenia Rady Pedagogicznej na wybrany temat - obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli - dzielenie się swoim doświadczeniem

- pomoc w realizacji i przeprowadzanie uroczystości szkolnych Okres stażu

Okres stażu
Scenariusz lekcji, zaświadczenia, potwierdzenia nauczycieli, dyrektora, referat.

Zaświadczenia, scenariusze imprez szkolnych.


§ 8 ust. 2 pkt 4b

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych

1. Uzyskanie kwalifikacji egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej z zakresu języka obcego nowożytnego.
- Wykonywanie zadań egzaminatora OKE
Okres stażu.
Zaświadczenie.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów klas III do egzaminu gimnazjalnego w części języka obcego nowożytnego.

2. Organizowanie imprez oraz wycieczek szkolnych.

3. Przygotowanie i wygłoszenie referatu w ramach pedagogizacji rodziców.

- opracowanie programu zajęć dodatkowych z j. angielskiego
- organizowanie jednodniowych wycieczek szkolnych w celu integracji klasy, organizowanie wyjść do kina, teatru, organizowanie uroczystości szkolnych (wigilia klasowa, Dzień Kobiet, itp.)

- opracowanie materiałów związanych z tematem pedagogizacji rodziców w czasie zebrania, prezentacja i rozdanie kopii rodzicom

Okres stażu.

Okres stażu.

Okres stażu.

Program pracy, potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora.

Potwierdzenie dyrektora, kopia referatu.


§ 8 ust. 2 pkt. 4f

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej
1. Praca z uczniem zdolnym.

2. Uzyskanie corocznych nagród dyrektora szkoły. - przygotowywanie uczniów do reprezentowania szkoły w konkursach z języka angielskiego międzyszkolnych i przedmiotowych oraz olimpiad na zajęciach pozalekcyjnych
- wyróżniająca się praca dydaktyczno-wychowawcza

Okres stażu.

Okres stażu.
Dyplomy, podziękowania, potwierdzenie dyrektora.

Zaświadczenia.


§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły. - opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów wychowawczych
Okres stażu.

Opis i analiza problemu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.