X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18788
Przesłano:

Pasywa jednostek gospodarczych - scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji z przedmiotu „Ekonomika i organizacja w gastronomii”.

Nauczyciel – Iwona Kowalczuk – Bekiesza
Klasa – III TK

TEMAT: Pasywa jednostek gospodarczych.
Czas trwania – 45 minut
Cele lekcji:
• poznanie i klasyfikacja źródeł pochodzenia majątku na przykładzie zakładu gastronomicznego.
Po zakończeniu zajęć uczeń powinien umieć:
• wyjaśnić pojęcie „pasywa” jednostki,
• dokonać podziału kapitałów,
• wskazać różnicę pomiędzy kapitałami własnymi a obcymi,
• dokonać klasyfikacji kapitałów własnych i obcych.
Metody kształcenia:
• wykład połączony z pokazem i objaśnieniem schematów,
• ćwiczenia dydaktyczne.
Środki dydaktyczne:
• prezentacja multimedialna,
• materiały pomocnicze dla uczniów (zadania),
• podręcznik przedmiotowy – Z. Mielczarczyk, B. Urbańska: Gospodarka i rachunkowość w gastronomii. Wydawnictwo WSiP, 2008.
Typ lekcji:
- lekcja służąca zapoznaniu z nowym materiałem nauczania.


STRUKTURA LEKCJI
I. Część organizacyjna.
1. Sprawy organizacyjne:
- powitanie,
- sprawdzenie obecności.
II. Część wprowadzająca.
1. Krzyżówka powtórzeniowo-wprowadzająca.
2. Podanie tematu lekcji – Pasywa jednostek gospodarczych.
3. Uświadomienie uczniom celów lekcji.
III. Część realizacyjna.
1. Opracowanie nowego tematu.
Nauczyciel przedstawia temat w formie prezentacji multimedialnej, która zawiera pojęcia pasywa, ich podział na kapitały własne i obce. Omawia poszczególne elementy kapitałów własnych i obcych.
2. Rozwiązywanie zadań dotyczących klasyfikacji kapitałów własnych i obcych – wykorzystanie materiałów pomocniczych dla uczniów (zadania).
IV. Część podsumowująca.
1. Podsumowanie zajęć (rekapitulacja).
2. Ocena aktywności uczniów podczas zajęć.
3. Praca domowa:
- utrwalić materiał zrealizowany na lekcji,
- wykonać zadanie.
4. Ewaluacja.


MATERIAŁY POMOCNICZE DLA UCZNIÓW (ZADANIA)
1. Krzyżówka wprowadzająca.


1

2

3

5

6

1. Zaliczane są do Wartości niematerialnych i prawnych.
2. Występuje w jednostkach handlowych.
3. Zasoby majątkowe przeznaczone do zużycia lub sprzedaży np. materiały, towary, opakowania.
4. To aktywa trwałe posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych.
5. Dzielą się na trwałe i obrotowe.
6. Kwoty pieniężne należne jednostce gospodarującej od osób fizycznych lub prawnych.

2. Zadanie.
Zakład gastronomiczny „ U Janeczki ” w Mińsku Mazowieckim, posiada następujące składniki pasywów:
1. Kapitał własny,
2. Krótkoterminowe kredyty bankowe,
3. Zysk roku bieżącego,
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
5. Zobowiązania wobec ZUS,
6. Zobowiązania wobec pracowników z tytułu wynagrodzeń,
7. Zobowiązania z tytułu podatków,
8. Zysk z roku ubiegłego.
Polecenia:
a) dokonajcie podziału w/w składników na pasywa własne i obce,
b) rozróżnijcie pojęcia: zobowiązanie, należność.

3. Zadanie.
Spółka z o.o. „Amiga” posiada następujące składniki kapitałów własnych
i zobowiązań:
1. Kapitał zakładowy 200 000 zł,
2. Kapitał zapasowy 40 000 zł,
3. Kapitał rezerwowy 10 000 zł,
4. Długoterminowe kredyty bankowe 80 000 zł,
5. Krótkoterminowe kredyty bankowe 50 000 zł,
6. Zobowiązania długoterminowe z tytułu emisji papierów wartościowych 5000 zł,
7. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek:
a) Zobowiązania z tytułu dostaw o okresie wymagalności do 12 miesięcy 120 000 zł,
b) Zobowiązania wewnątrzzakładowe 4 000 zł,
c) Zobowiązania wekslowe 75 000 zł,
8. Zobowiązania z tytułu podatków 800 zł,
9. Zysk z roku ubiegłego 1 000 zł,
10. Zysk roku bieżącego 45 000 zł
Polecenia:
a) dokonajcie podziału pasywów na własne i obce,
b) ustalcie wartość pasywów w przedziale własne i obce.

4. Zadanie.
Polecenie:
Pogrupujcie pasywa spółki „Kucharzyk” wykorzystując schemat rankingu trójkątnego. Pasywa o natychmiastowej wymagalności w spłacie należy umieścić u podstawy trójkąta, a następnie należy przesuwać się do wierzchołka z pasywami o malejącej wymagalności w spłacie.
Spółka „Kucharzyk” posiadała następujące składniki pasywów:
- kapitał zakładowy,
- zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych z terminem wymagalności powyżej 12 miesięcy,
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług,
- zobowiązania z tytułu kredytu długoterminowego,
- zysk roku bieżącego,
- zobowiązania wekslowe,
- zobowiązania z tytułu podatków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.