X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18773
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomwanego

SZKOŁA PODSTAWOWA NR1
W KOŻUCHOWIE UL. CHOPINA 11


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA
DYPLOMOWANEGO


Mgr Małgorzata Bernad

§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
Śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki do ustawy dotyczącej awansu zawodowego.
IX.2010r.

Okres stażu
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Analiza zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Systematyczne analizowanie dokumentów szkoły: statutu, planów pracy szkoły, regulaminów, WSO, programu wychowawczego, przepisów i zasad BHP.
Okres stażu
Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentami szkoły.
Organizacja konkursów przyrodniczych.
Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnych i szkolnych konkursów przyrodniczych.

Okres stażu
Regulaminy konkursów, potwierdzenia dyrektora.
Udział w formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
Aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach szkoleniowych WDN lub ODN.
Okres stażu.
Świadectwa i zaświadczenia ukończenia.
Stosowanie metod aktywizujących w pracy pedagogicznej.

Praca podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

Okres stażu.

Scenariusze lekcji.
Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce.
Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
Prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów mających trudności w nauce i uczniów chcących rozwijać zainteresowania przyrodnicze.


Okres stażu.
Sprawozdanie z realizacji zadań: scenariusze, karty pracy, potwierdzenie dyrektora.
Dokumentowanie własnych działań w zakresie prowadzonej pracy.
Przygotowywanie planów wynikowych, scenariuszy lekcji, kart pracy itp.
Okres stażu.
Przykładowe scenariusze, karty pracy itp.
Doskonalenie zawodowe.
Pozyskiwanie materiałów dydaktycznych ze stron internetowych.
Lektura literatury fachowej i dydaktycznej.
Okres stażu.
Pozyskane materiały.
Bibliografia.


§ 8 ust.2 pkt.2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Stosowanie Internetu w życiu codziennym i pracy.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych oraz Internetu na lekcjach przyrody.
Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów.


Okres stażu.
Przykładowy wydruk opracowanych materiałów.
Przykładowa prezentacja multimedialna.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej.
Wykorzystanie programów komputerowych do wykonywania pomocy dydaktycznych, pisania scenariuszy, tekstów oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela oraz pracą szkoły.


Okres stażu.
Scenariusze, teksty itp.

§ 8ust.2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
Przygotowanie scenariuszy i przeprowadzenie zajęć otwartych.
Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.


Okres stażu
Scenariusze lekcji.

Potwierdzenie dyrektora.
Wnioski z obserwacji.
Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

Opracowanie materiałów do udostępnienia w bibliotece szkolnej i Internecie.

Okres stażu
Przygotowane materiały potwierdzenie publikacji.
Aktywna praca w zespołach nauczycielskich.
Aktywny udział w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Przygotowanie materiałów na posiedzenia zespołu nauczycieli przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

Okres stażu

Przygotowane materiały.


Uczestnictwo w opracowywaniu Programu Rozwoju Szkoły.
Uczestnictwo o pracach nad tworzeniem planu rozwoju szkoły, programu naprawczego, profilaktycznego, raportu z wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły itp.
Okres stażu.
Potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust.2 pkt.4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
Formy realizacji
Terminy
Dowody realizacji
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych „Liga przyrodnicza”.
Przygotowanie programu i opracowanie planu zajęć.


Przygotowywanie cyklicznych spotkań członków koła programu.

Okres stażu.
Opracowany i zatwierdzony program ”Ligi przyrodniczej”, karty pracy. Sprawozdanie.
Przygotowanie programu koła przyrodniczego.

Opracowanie programu i planu pracy.
Prowadzenie zajęć koła przyrodniczego.
Okres stażu.
Program, plan pracy.
potwierdzenie dyrektora.
Praca z uczniem zdolnym i słabym.
Przygotowanie planu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych.
Okres stażu.
Opis działań.

§ 8 ust.2 pkt.4c
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Rozwijanie u dzieci zainteresowań regionalizmem i kulturą regionu
Wycieczki po regionie, legendy,konkursy itp.
Okres stażu.
Opis działań.
Współudział w organizowaniu imprez szkolnych.
Apele okolicznościowe, zabawy itp.
Okres stażu.
Wideoteka, zdjęcia.
Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych i gminnych.

Praca z uczniem, przygotowywanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
Okres stażu.
Dyplomy, zdjęcia.
Przeprowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktyczno-wychowawczych na lekcje przyrody,
Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki i wideoteki przyrodnika.

Samodzielne wykonywanie pomocy dydaktycznych do wykorzystania na lekcjach przyrody.

Okres stażu.

Spis książek,płyt, plansz i innych pomocy.

§ 8 ust. 2 pkt.4e
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Organizowanie wycieczek szkolnych
Opracowywanie i realizowanie planów wycieczek.
Okres stażu
Karty wycieczek, karty pracy, sprawozdania
i regulaminy.
Współpraca z instytucjami regionalnymi.
Współpraca z Nadleśnictwem w Nowej Soli, Czerwonym Krzyżem, Klubem Krwiodawstwa. Strażą Pożarną.
Okres stażu.
Potwierdzenia współpracy.

§ 8 ust.2 pkt.4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Opracowanie publikacji.
Artykuły.
Opublikowanie w internecie planu rozwoju zawodowego.
Okres stażu.
Do końca stażu.
Potwierdzenia zamieszczenia tekstów artykułów w prasie i Internecie.

§ 8 ust.2 pkt.5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych.
Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych. Ustalenie metod pracy z dziećmi i oddziaływań wychowawczych. Systematyczna praca nad rozwojem problemu.
Okres stażu.
Opis i analiza dwóch przypadków.
Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych.
Sporządzenie planu pracy wychowawcy klasy i jego ewaluacja.
Studiowanie literatury fachowej.
Okres stażu.
Kopia planu wychowawcy klasy. Opis i wynik ewaluacji.

§ 9 ust.3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych.

Zadania
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji
Inne osiągnięcia zawodowe.
Dokumentowanie osiągnięć zawodowych.
Okres stażu.
Zgodnie z rozporządzeniem.

PLAN MA CHARAKTER OTWARTY I MOŻE W TRAKCJE REALIZACJI PODLEGAĆ MODYFIKACJI ZA ZGODĄ DYREKTORA.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.