X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18725
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych
warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenie.
7. Pogłębianie współpracy z rodzicami.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela ( tekst jednolity DZ.U. z 2003r. Nr.118, poz. 1112 ze zmianami)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Dziennik Ustaw
Nr 260/2004r., poz.2593

Par.6 ust.2 pkt.1:
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego - Poznanie przepisów prawa oświatowego regulujących procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego
- Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela.
- Napisanie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2012 - Poprawnie sformułowany plan rozwoju zawodowego.
- Własne notatki.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu - Omówienie i ustalenie przebiegu stażu.
- Omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.
- Rozmowy
i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu, zawarcie pisemnego kontraktu z opiekunem Wrzesień 2012 - Opracowanie zasad współpracy.
- Pisemny kontrakt.
3. Poznanie aktów prawnych regulujących działania przedszkola. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Analiza dokumentów:
- Statut Szkoły
- Roczny plan pracy dydaktyczno – wychowawczej
-Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników Wrzesień 2012

Cały staż - Zbiór aktów prawnych
4. Zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w przedszkolu, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami. - Obserwacja
- Udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej
- Organizacja zajęć własnych Cały staż - Zapisy w dzienniku
- sprawozdania z Rad Pedagogicznych
5. Poznanie sposobu prowadzenia obowiązującej w szkole dokumentacji - Konsultacje z opiekunem stażu dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji ( dziennik, dokumentacja wychowawcy) Wrzesień 2012 - Dziennik zajęć
- Karty obserwacji
6. Zapoznanie się z przepisami BHP w szkole. Poznanie regulacji prawnych w zakresie BHP w placówce Okres stażu Stosownie obowiązujących zasad bezpieczeństwa.
7. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Udział w konferencjach Rady Pedagogicznej Cały staż Lista obecności
8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego Gromadzenie dokumentacji Cały staż Teczka stażysty
9. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego Maj 2013 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Par.6 ust.2 pkt. 2:
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Obserwacja i omówienie zajęć. Raz w miesiącu Arkusz obserwacji
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu Opracowanie scenariuszy zajęć.
Konsultacje z opiekunem stażu oraz ocena mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć Raz w miesiącu Scenariusze zajęć,
Autorefleksja.
3. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego Udział w szkoleniowych posiedzeniach Rad Pedagogicznych Cały staż Sprawozdania, notatki własne
4. Udział w innych formach doskonalenia zawodowego Udział w zajęciach otwartych i koleżeńskich,
obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania. Cały staż Zaświadczenia, notatki własne.
5. Poszerzanie wiedzy pedagogicznej poprzez samodoskonalenie Aktywne studiowanie literatury z zakresu wspomagania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym Na bieżąco Notatki własne
6. Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej i informatycznej - Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji
- Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych
- Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego Okres stażu Teczka stażysty
- Płyta z zapisem elektronicznym

7. Wymiana doświadczeń
Dzielenie się swoją wiedzą z innymi nauczycielami, rodzicami Okres stażu - Notatki
- Zajęcia otwarte dla rodziców

Par.6 ust.2 pkt.3:
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów.

1. Rozpoznanie możliwości i potrzeb dzieci znajdujących się w grupie - Prowadzenie kart obserwacji Cały staż Karty obserwacji dziecka
2. Znajomość sytuacji rodzinnej dziecka - Rozmowy w zespole wychowawczym
- analiza Karty Informacyjnej Dziecka
- Spotkania z rodzicami (rozmowy indywidualne) Cały staż - Karta Informacyjna Dziecka
- Notatki własne (ewaluacja)
3. Współpraca z rodzicami - Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie
- Pozyskiwanie rodziców do pracy na rzecz grupy i placówki Cały staż - Sprawozdanie
- Dokumentacja fotograficzna
4. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb podopiecznych - Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej Cały staż - Notatki własne

5. Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
- rozmowa z opiekunem stażu
- notowanie spostrzeżeń
Wyciąganie wniosków Wrzesień 2012 - Notatki
- Spostrzeżenia
6. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności - Uwzględnianie opinii opiekuna w sposobie prowadzenia zajęć oraz pracy z uczniem
Cały staż - Teczka stażysty

Par.6 ust.2 pkt.4:
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

1. Potwierdzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, nauczycieli lub dyrektora.
Omawianie zajęć. Ewaluacja. Omówienie metod i form prowadzenia zajęć.
Cały staż Potwierdzenie opiekuna stażu.

2. Obserwacja zajęć prowadzona przez opiekuna stażu. Omawianie zajęć. Ewaluacja. Omówienie metod i form prowadzenia zajęć.
Cały staż Potwierdzenie opiekuna stażu.

.......................... ..............................
Kamienica 12.09.2012r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.