X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18589
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko stażysty: mgr Marzena Pucka
Nazwa placówki: Przedszkole Nr 26 w Bielsku-Białej
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2013r.
Cel podstawowy: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie:
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1grudnia 2004r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
wraz z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z dnia 16 listopada 2007r. Nr 214, poz.1580)

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli
/wrzesień 2010r./

2. Współpraca z opiekunem stażu:
- Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy /wrzesień 2010r./
- Przygotowanie planu rozwoju zawodowego /wrzesień 2010r./
- Ustalenie terminów spotkań /wrzesień 2010r./
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli – wnioski z obserwacji, scenariusze zajęć /w okresie całego stażu/
- Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola i opiekuna stażu – konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć, analiza /w okresie całego stażu/
- Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności /systematycznie/

3. Doskonalenie zawodowe:
- Udział w warsztatach, kursach i konferencjach – zaświadczenia ukończenia szkoleń /w okresie całego stażu/
- Zajęcia koleżeńskie /w okresie całego stażu/

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania – scenariusze zajęć /w okresie całego stażu/
- Opracowanie i gromadzenie pomocy dydaktycznych /systematycznie/
- Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania – karty pracy, karty obserwacji dziecka /w okresie całego stażu/

5. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego oraz scenariuszy zajęć – potwierdzenia /w okresie całego stażu/

6. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej – dziennik zajęć, plany miesięczne /systematycznie/

§7 ust. 2 pkt2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

1. Organizowanie i przygotowanie uroczystości i imprez przedszkolnych – scenariusze uroczystości, dekoracje /w okresie całego stażu/

2. Współredagowanie gazetki przedszkolnej „Nowiny spod Topoli” – /według planu/

3. Współorganizowanie wycieczek dla dzieci po najbliższej okolicy – karty wycieczek /w okresie całego stażu/

4. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami i obserwację dzieci – karty obserwacji dziecka /w okresie całego stażu/

5. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą – w razie potrzeby kierowanie wychowanków do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej /w okresie całego stażu/

6. Przygotowanie dzieci do konkursów – potwierdzenia /w okresie całego stażu/

7. Wdrażanie w placówce różnych akcji społecznych – potwierdzenie dyrektora /w okresie całego stażu/

§7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wyszukiwanie i pozyskiwanie z Internetu potrzebnych informacji dotyczących awansu zawodowego i prawa oświatowego – teczka zawierająca podstawowe akta prawa oświatowego /w okresie całego stażu/

2. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej na stronach WWW. – potwierdzenia /w okresie całego stażu/

3. Wykorzystanie komputera do przygotowania pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć /w okresie całego stażu/

4. Opracowanie i przygotowanie dokumentacji awansu zawodowego /w okresie stażu/

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez udział w różnych doskonalenia zawodowego – zaświadczenia o ukończeniu kursów /w okresie całego stażu/

2. Samodzielne studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej – wykaz lektur /w okresie całego stażu/

3. Identyfikacja problemów dotyczących dzieci i wykorzystanie zdobytej wiedzy do podejmowania działań prowadzonych do ich rozwiązania /w okresie całego stażu/

4. Integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej /w okresie całego stażu/

§7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbył staż

1. Zapoznanie się i przeanalizowanie podstawowych aktów prawnych dotyczących systemu oświaty oraz śledzenia na bieżąco wszelkich zmian /w okresie całego stażu/

2. Analiza dokumentacji przedszkola – statut przedszkola /w okresie całego stażu/.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.