X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18558
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego - nauczyciel dyplomowany

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJACEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. § 8 ust. 2 pkt. 1.

Lp.
ZADANIA DO REALIZACJI
PODEJMOWANE DZIAŁANIA (FORMA REALIZACJI)
DOWODY REALIZACJI
TERMIN
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli ( ustawy, rozporządzenia), śledzenie na bieżąco zmian zachodzących w przepisach i bieżących informacji w Internecie;
• Opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego;
Opis realizacji zatwierdzonego Planu Rozwoju Zawodowego.
Znajomość obowiązujących dokumentów;

Wniosek o rozpoczęcie stażu;
Sporządzenie Planu Rozwoju Zawodowego;
Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;

VII – VIII
2010 r.,
Okres stażu

IX 2010 r.
IX 2010 r.

V 2013 r.

2.
Dokumentowanie realizacji zadań wynikających z Planu Rozwoju Zawodowego.

Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację zadań niezbędnych do uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego.

Teczka nauczyciela ubiegającego się o awans;

Okres stażu

3.
Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły.

Analiza dokumentów obowiązujących w szkole.
Znajomość prawa wewnątrzszkolnego, potwierdzenie dyrektora szkoły;
Na bieżąco,
w miarę potrzeb

4.
Uczestnictwo w różnych formach zewnętrznego doskonalenia zawodowego
i wykorzystanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły.
Zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia zawodowego;
Okres stażu

5.
Aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.

Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych i w pracach zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych i zespołów zadaniowych.
Tematy rad szkoleniowych, zaświadczenia, protokoły rad i zebrań zespołów;
Okres stażu

6.
Samodzielne działania pogłębiające własną wiedzę i umiejętności.
Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli, analiza nowości wydawniczych w wybranych obszarach, podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w kursach, warsztatach i innych formach kształcenia zawodowego;
Współpraca z metodykami WODN i ŁCDN i KP.

Recenzje, notatki, bibliografia;
Okres stażu

7.
Nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami, w celu wspólnego, jednolitego oddziaływania na wychowanków.

Włączenie rodziców do organizacji imprez klasowych i szkolnych.
Sprawozdania z przeprowadzonych uroczystości;
Okres stażu

8.
Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym i psychologiem.

Wymiana uwag i spostrzeżeń dotyczących zachowania uczniów oraz ich postępów w nauce.
Potwierdzenia współpracy, sprawozdania;
Okres stażu

9.
Opracowanie i wdrożenie własnego programu edukacyjno – wychowawczego „Tęcza”.
Opracowanie programu mającego na celu naukę umiejętnego radzenia sobie ze stresem poprzez różne formy twórczości oraz aktywności fizycznej.
Realizacja programu.
Program;

Sprawozdanie z realizacji, ewaluacja;
III – IX 2011 r.

Rok szkolny 2011/2012 ,
2012/2013

10.
Organizowanie konkursów szkolnych.
Przeprowadzenie konkursów związanych z Patronem szkoły Janem Pawłem II oraz konkursu poświeconego sławnym Łodzianom ,,Patroni naszych ulic”.

Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania;
Okres stażu

11.
Przygotowywanie uczniów do udziału w różnych konkursach.

Udział uczniów w konkursach, wykonywanie różnych prac na konkursy.
Sprawozdania, zaświadczenia i dyplomy;
Okres stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej. § 8 ust. 2 pkt. 2

1.
Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej.
Opracowanie dokumentacji związanych z pracą wychowawcy klasy, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, scenariuszy zajęć, prezentacji multimedialnych, materiałów związanych z uroczystościami i konkursami.

Opracowane dokumenty, wzory dodatkowych kart pracy, scenariusze, regulaminy konkursów, dyplomy, zaproszenia;
Okres stażu

2.
Wykorzystanie programów do opracowywania sprawdzianów ponadprzedmiotowych i drukowania świadectw.
Opracowanie dokumentacji sprawdzianów z wykorzystaniem arkuszy kalkulacyjnych w pracy wychowawcy i drukowania świadectw.
Opracowania testów, potwierdzenia dyrektora;
Okres stażu

3.
Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji związanej z awansem zawodowym.

Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela.
Teczka awansu zawodowego;
Okres stażu

4.
Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym i pracy zawodowej.
Wykorzystanie materiałów znajdujących się w Internecie do planowania i prowadzenia zajęć, publikowanie swoich materiałów związanych z realizacją Planu Rozwoju Zawodowego, scenariuszy zajęć i uroczystości oraz informacji dotyczących konkursów na stronach portali edukacyjnych i na stronach internetowych szkoły
Wymiana wiedzy i doświadczeń poprzez udział w forach dyskusyjnych portali edukacyjnych śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego.

Potwierdzenie dyrektora szkoły, zaświadczenia, adresy stron internetowych publikowanych materiałów, sprawozdania;
Okres stażu


Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć. § 8 ust. 2 pkt. 3.

1.
Prowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla nauczycieli.
Opracowanie scenariuszy zajęć, przygotowanie pomocy, Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w celu wymiany doświadczeń.
Przeprowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.

Scenariusze zajęć, potwierdzenia nauczycieli, sprawozdania;
Okres stażu

2.
Opieka nad studentem stażystą.
Pomoc w przygotowaniu do lekcji, hospitowanie zajęć stażysty, omawianiem przeprowadzonych lekcji.
Dokumentacja opiekuna praktyk studenckich;
X 2010 r.

3.
Opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć, uroczystości szkolnych, konkursów.

Opracowanie scenariuszy zajęć dydaktyczno-wychowawczych, uroczystości szkolnych, konkursów wewnątrzszkolnych i zewnętrznych, przekazanie scenariuszy do biblioteki szkolnej.
Przykłady opracowanych scenariuszy i regulaminów konkursów;
Okres stażu

4.
Opracowanie materiałów do publikacji.

Opracowanie i opublikowanie materiałów w Internecie.
Tematy opracowanych publikacji, potwierdzenia;
Okres stażu

5.
Praca w ramach zespołu przedmiotowego.

Aktywny udział i wystąpienia podczas zebrań zespołu, wzajemna wymiana doświadczeń.
Referaty, potwierdzenia
Okres stażu

6.
Współpraca z wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami.

Współ opracowanie planów wychowawczych dla klasy IV, V, VI
Współpraca z innymi wychowawcami klas oraz pedagogiem – zbieranie opinii innych nauczycieli dotyczących uczniów, wymiana spostrzeżeń, doświadczeń.
Plany wychowawcze dla poszczególnych klas, poświadczenia nauczycieli
IX 2010 r.,
IX 2011 r.,
IX 2012 r.
Okres stażu

7.
Pełnienie funkcji lidera wychowania komunikacyjnego w szkole i osoby koordynującej działania z zakresu bezpieczeństwa dziecka i respektowania jego praw.

Opracowanie planu pracy lidera i zadań z wychowania komunikacyjnego zarówno dla nauczycieli klas I – III jak i klas IV – VI, wdrożenie do realizacji planów.

Organizacja, we współpracy z innymi nauczycielami Dnia Praw Dziecka.
Plany pracy lidera, sprawozdania z realizacji;

Sprawozdania;
Okres stażu

Okres stażu

8.
Uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
Obecność i aktywne uczestniczenie w zebraniach i szkoleniach rady pedagogicznej.
Poświadczenie dyrektora;
Okres stażu


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich. § 8 ust. 2 pkt. 4a.

1.
Opracowanie własnego programu wychowawczego w oparciu o program wychowawczy szkoły.

Opracowanie programów wychowawczych.
Programy wychowawcze dla poszczególnych klas
IX 2010 r.,
IX 2011 r.,
IX 2012 r.

2.
Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu edukacyjno – wychowawczego ,,Tęcza”.

Opracowanie i wdrożenie programu.
Praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności radzenia sobie ze stresem, sposoby jego rozwiązywania, rozwijanie umiejętności interpersonalnych.
Program, ewaluacja;
III 2011 r. –
VI 2013 r.

3.
Opracowanie planów pracy koła historycznego i zajęć wyrównawczych z historii.

Opracowanie i realizowanie planów podczas zajęć koła historycznego i zajęć wyrównawczych z historii dla uczniów klas IV – VI.
Programy, ewaluacja, wnioski;
Okres stażu

4,
Opracowanie planu wycieczek edukacyjnych, organizacja wycieczek historycznych.

Przeprowadzenie cyklu wycieczek edukacyjno – historycznych w ramach poznawania przez uczniów historii miasta i regionu jak również sylwetek osób zasłużonych dla Łodzi.
Plany wycieczek, sprawozdania;
Okres stażu

5.
Opracowanie obchodów Dnia Praw Dziecka w szkole.
Przeprowadzenie happeningów związanych z Dniem Praw Dziecka.
Spotkania z przedstawicielami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w ramach prowadzonej przez studentów Kliniki Praw Dziecka.
Scenariusze,
Potwierdzenie spotkania;
XII 2010 r.,
XII 2011 r.,
XII 2012 r.


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych. § 8 ust. 2 pkt. 4c.

1.
Organizowanie wycieczek szkolnych i zajęć poświęconych historii regionu.
Zorganizowanie i przeprowadzenie wycieczek szkolnych związanych z poznawaniem historii Łodzi i regionu jak również z sylwetkami sławnych Łodzian.
Zorganizowanie wewnątrzszkolnego konkursu ,,Patroni naszych ulic”.

Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania;
Okres stażu

2.
Prowadzenie koła historycznego i zajęć wyrównawczych z historii dla uczniów klas IV- VI.

Opracowanie i wdrożenie programu zajęć koła i zajęć wyrównawczych z historii.
Plan pracy koła i zajęć wyrównawczych, sprawozdania z ich działalności, ewaluacja;
Okres stażu

3.
Współpraca z instytucjami samorządowymi i innymi instytucjami.

Organizowanie spotkań z przedstawicielami władz i instytucji samorządowych.
Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania;
Okres stażu

4.
Spotkania z ciekawymi ludźmi.
Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.
Potwierdzenia dyrektora, sprawozdania;
Okres stażu

5.
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji.

Ukończenie kursów i szkoleń.
Zaświadczenia;
Okres stażu

6.
Współpraca z wydawnictwami.
Stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw pedagogicznych, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych, udział w szkoleniach organizowanych przez wydawnictwa.

Potwierdzenia współpracy, zaświadczenia o szkoleniach;
Okres stażu


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. § 8 ust. 2 pkt. 4e.

1.
Współpraca z Policją i Strażą Miejska.
Stała współpraca z Policją, organizowanie zajęć mających na celu propagowanie zasad bezpieczeństwa, przeciwdziałanie agresji i stosowaniu różnego typu używek. Organizowanie spotkań z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej na terenie szkoły.

Potwierdzenia współpracy, sprawozdania.
Okres stażu

2.
Współpraca z łódzkimi muzeami: Muzeum Miasta Łodzi, Muzeum Herbsta, Muzeum Włókiennictwa, Muzeum Tradycji Niepodległościowych.

Organizowanie lekcji i warsztatów.
Potwierdzenia współpracy, sprawozdania;
Okres stażu

3.
Wykonywanie zadań egzaminatora w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Udział w sprawdzaniu prac.
Potwierdzenie z OKE,
Zaświadczenie potwierdzające udział w sprawdzaniu prac;
Po ukończeniu kursu

4.
Współpraca z MOSiR i WORD w Łodzi.
Stała współpraca z przedstawicielami instytucji promującymi bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego, przegotowywanie uczniów klas V do egzaminu na kartę rowerową.

Potwierdzenie dyrektora, sprawozdania;
Okres stażu

5.
Współpraca z organizatorami konkursu ,,Bezpieczne dziecko”.
Współpraca z nauczycielami I etapu kształcenia, koordynowanie realizacji zadań w ramach trzyetapowego konkursu, przygotowanie uczestników konkursu ,,Bezpieczne dziecko”.

Potwierdzenie dyrektora, zaświadczenia, sprawozdania;
Zgodnie z harmonogramem konkursu

6.
Współpraca z przedstawicielami regionalnego biura Rzecznika Praw Dziecka i UNESCO, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego – Kliniki Praw Dziecka.

Propagowanie znajomości Praw dziecka poprzez przeprowadzanie cyklu zajęć w ramach Wychowania do życia w rodzinie, happeningów związanych z obchodami Dnia Praw Dziecka i konkursami o tej tematyce.
Przygotowanie wraz z pracownikami i studentami Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego spotkań w ramach prowadzonej przez UŁ Kliniki Praw Dziecka.
Zaświadczenia o współpracy, sprawozdania, scenariusze happeningów;
Okres stażu

XII 2010 r.,
XII 2011r.,
XII 2012 r.

7.
Współpraca z Rzymskokatolicką Parafią św. Andrzeja Boboli w Nowosolnej.

Opracowanie scenariusza, przygotowanie uczniów i przeprowadzenie uroczystości związanej z obchodami rocznic urodzin patrona szkoły Jana Pawła II.
Scenariusze, Potwierdzenie współpracy;
V 2011 r.,
V 2012 r.,
V 2013 r.


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony. § 8 ust. 2 pkt. 5.

1.
Zdiagnozowanie dwóch wybranych przypadków wychowawczych, ich opis i analiza.

Opis i analiza dwóch przypadków.
Dołączony opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych, działania i podjęte środki zaradcze;
Okres stażu

2.
Bliska współpraca z rodzicami, pedagogiem szkolnym, mająca na celu podniesienie jakości pracy szkoły oraz jej poziomu nauczania.
Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, spotkania z pedagogiem szkolnym.
Analiza dokumentacji, indywidualne spotkania z rodzicami, potwierdzenia współpracy, sprawozdania;
Okres stażu

3.
Pedagogizacja rodziców.
Opracowanie tematów spotkań z rodzicami, przeprowadzenie spotkań.
Tematy pedagogizacji, potwierdzenia rodziców;
Okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.