X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18530
Przesłano:
Dział: Obserwacja

Informacja o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

............................
(pieczęć przedszkola)


INFORMACJA O GOTOWOŚCI DZIECKA
DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ


Imię i nazwisko dziecka:

Rok szkolny -2010-2011

Forma wychowania przedszkolnego-przedszkole

Informacja o stanie przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej

I. Opanowywanie wymagań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego
w obszarze:

1. Umiejętności społecznych i odporności emocjonalnej:
1) mocne strony dziecka: Zuzia stosuje się do norm społecznych, rzadko tęskni za domem i dziadziusiem, coraz częściej współpracuje z rówieśnikami, dzieli się z nimi zabawkami, potrafi inicjować zabawy, chętnie bierze udział w grupowych zajęciach i zabawach; ma dobre relacje z dorosłymi, zwraca się o pomoc, gdy nie potrafi sobie poradzić; stosuje się do poleceń dorosłego, bardzo lubi pełnić obowiązki dyżurnego; doprowadza zaczętą pracę do końca;
2) zauważone trudności: nie zawsze umie wyrażać uczucia w sposób adekwatny, chce dominować w kontaktach z dziećmi, jak jej się nie udaje, to obraża się;
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: rozmowa z dzieckiem nt. jak prawidłowo reagować na niepowodzenie lub trudną sytuację.
4)wskazówki dla rodziców: podejmowanie rozmów z dzieckiem nt. radzenia sobie w trudnych sytuacjach.

2. Umiejętności matematycznych i gotowości do nauki czytania i pisania:
1)mocne strony dziecka: przelicza liczmany w zakresie 10 i więcej, podaje prawidłową liczbę przeliczonych elementów, dodaje i odejmuje od 0- 10 z wykorzystaniem liczmanów z pomocą dorosłego; rozumie i potrafi wskazać: tyle samo liczmanów, więcej lub mniej; zna liczebniki porządkowe; potrafi zdanie podzielić na kilka wyrazów, dzieli słowa na sylaby; potrafi wyodrębnić niektóre pierwsze głoski w wyrazie; prawidłowo ujmuje stosunki przestrzenne(prawo-lewo, nad, pod, obok, za, w górze, w dole); zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, wymienia nazwy wszystkich miesięcy, ale nie zna ich kolejności; lubi słuchać opowiadań, czytania książek, rozumie ich treść i potrafi ją opowiedzieć; dysponuje sprawnością rak oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania.
2) zauważone trudności: nie dokonuje analizy i syntezy słuchowej wyrazów o prostej budowie fonetycznej
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: prowadzono dodatkowe ćwiczenia usprawniające słuch fonematyczny.
4) wskazówki dla rodziców: kontynuowanie w domu ćwiczeń z zakresu usprawniania słuchu fonematycznego.

3. Sprawności motorycznej i koordynacji wzrokowo-ruchowej:
1). mocne strony dziecka: porusza się zwinnie, ruchy płynne, skoordynowane, dobrze utrzymuje równowagę, lubi zabawy ruchowe; prawidłowo posługuje się ołówkiem i nożyczkami; przyjmuje prawidłową postawę przy rysowaniu; lubi rysować i kolorować, rysowane szlaczki utrzymuje w liniaturze; prawidłowo odwzorowuje figury geometryczne, prawidłowo kreśli znaki literopodobne po śladzie; lubi zabawy z plasteliną, chętnie lepi figurki itp.
2) zauważone trudności: znaki literopodobne kreśli w odwrotnym kierunku występuje tzw. „lustrzane odbicie”
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: Utrwalanie kierunku pisania od lewej do prawej.
4) wskazówki dla rodziców: zwracać szczególną uwagę na właściwy kierunek pisania, wspomagać dziecko w próbach prawidłowego kreślenia znaków litropodobnych i cyfr, postępować wg. wskazówek pracy z dzieckiem z lateralizacją mieszaną

4. Samodzielności, w tym umiejętności wykonywania czynności samoobsługowych:

1). mocne strony dziecka: Zuzia jest samodzielna przy czynnościach higienicznych; samodzielnie zakłada różne typy obuwia; pamięta o potrzebie mycia rak i zębów; poprawia odzież, aby wyglądać schludnie; jest zdecydowana w wyborze zabaw i zabawek, samodzielnie planuje treść wykonywanych rysunków; jest samodzielna jako dyżurna.
2) zauważone trudności: brak.
3) podjęte lub potrzebne działania wspierające potrzeby dziecka: brak.
4) wskazówki dla rodziców: brak.

II. Potrzeby rozwojowe dziecka, w tym zauważone predyspozycje, uzdolnienia i zainteresowania:

1)mocne strony dziecka: Zuzia ma dużą potrzebę kreatywnego działania plastycznego,szuka możliwości rysowani kolorowania, lepienia, lubi również majsterkowanie; chętnie ogląda czasopisma dziecięce; lubi wykonywać różne prace plastyczno-konstrukcyjne; posiada zdolności plastyczne;
3) podjęte lub potrzebne działania służące ich rozwijaniu: rozmawiano z rodzicami na temat potrzeb dziecka, tworzono sytuacje wychowawcze celem zaspokojenia potrzeb; zachęcano ją do rozwijania zainteresowań w czasie dowolnych zajęć i zabaw; chwalono i zachęcono Zuzię do podejmowania działań plastyczno- konstrukcyjnych; dziecko korzystało z dodatkowych zajęć muzycznych, plastycznych, językowych, aktorskich, rytmicznych na terenie przedszkola.
4) wskazówki dla rodziców: przekazano informacje o potrzebach dziecka, podawano informacje o możliwościach i potrzebach rozwijania uzdolnień i predyspozycji.

III. Dodatkowe spostrzeżenia o dziecku:
Zuzia jest indywidualistką „chodzi własnymi ścieżkami”; coraz częściej bierze udział w dyskusji, potrafi wnioskować; bardzo chętnie pomaga w różnych czynnościach w przedszkolu, dziecko ma utrzymującą się mimo ćwiczeń logopedycznych wadę wymowy- kontynuacja ćw. logopedycznych na rok szkolny 2011/2012
Na podstawie zadań arkusza gotowości szkolnej który określa rozwój dziecka w trzech sferach (badanie II przeprowadzono w m-c marcu) Zuzia uzyskała łącznie 93 pkt. uzyskała wysoki poziom gotowości szkolnej.


........................... ...........................
(data i podpis nauczyciela) (pieczęć i podpis dyrektora)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.