X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 1845
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

CEL GŁÓWNY:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Zapoznanie z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania przedszkola.

2. Poznanie obowiązującej w przedszkolu dokumentacji i sposobów jej prowadzenia.

3. Zapoznanie z przepisami zapewniającymi podopiecznym bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku.

4. Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji obowiązującej w grupie sześciolatków.

5. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.

6. Wykazanie umiejętności właściwego prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola i omawianie ich z osobą hospitującą.

7. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:

· wewnątrzprzedszkolnego,
· pozaprzedszkolnego,
· samokształcenia.

8. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.

9. Zdobycie wiedzy z zakresu problemów środowiska wychowanków w stopniu umożliwiającym współpracę z tym środowiskiem oraz pogłębianie kontaktów z rodzicami.

SFERY ROZWOJU ZAWODOWEGO:

I. SFERA ORGANIZACYJNA

(Tabela - dop. red.)

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI UWAGI
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego. Analiza aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.(Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli z 01.12.2004 r. oraz Karta Nauczyciela wraz ze zmianami z 31.07.2004r.) Wrzesień 2007 Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Rozmowa na temat systemu awansu zawodowego. Opracowanie zasad współpracy i zawarcie kontraktu z opiekunem stażu. Wrzesień 2007 Zawarty kontrakt z opiekunem stażu.
3. Określenie drogi rozwoju zawodowego. Opracowanie planu rozwoju zawodowego z pomocą opiekuna stażu. Wrzesień 2007 Wniosek o zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego.Opracowany plan.
4. Ustalenie z opiekunem terminów hospitacji zajęć oraz terminów i tematyki zajęć własnych na okres stażu. Opracowanie zakresu i tematyki zajęć. Wrzesień 2007–maj 2008 Scenariusze zajęć, potwierdzenia opiekuna stażu.
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentacji, świadectw, zaświadczeń, planów, scenariuszy, zdjęć itp. Okres stażu. Teczka stażysty - świadectwa, zaświadczenia, plany, scenariusze, zdjęcia, notatki.
6. Poznanie przepisów bhp w przedszkolu. Szkolenie bhpPoznanie obowiązujących aktów prawnych. Wrzesień – październik 2007 Potwierdzenie odbycia szkolenia bhp.Notatki.Oświadczenie znajomości przepisów.
7. Poznanie dokumentów obowiązujących w przedszkolu:· statut przedszkola,· regulamin pracy,· programy, plany,· dziennik zajęć, rozkłady zajęć, Analiza dokumentacji wewnętrznej przedszkola.Dokonywanie samodzielnych wpisów do dziennika.Współudział w opracowaniu planu pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci sześcioletnich. Okres stażu.Wrzesień 2006 Teczka stażysty – notatki.Wpisy do dziennika.Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej dla dzieci sześcioletnich.
8. Uczestnictwo w pracach organu przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań. Współpraca z innymi nauczycielami.Udział w procesie wewnatrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego. Okres stażu. Zaświadczenia, obecność na Radach Pedagogicznych
9. Poznanie przepisów prawa dotyczących systemu oświaty. Analiza dokumentów. Okres stażu. Teczka stażysty – notatki.
10. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja, autoanaliza, opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2008 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

II. SFERA OSOBISTA

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI UWAGI
1. Wstępna ocena własnych umiejętności. Rozmowa z dyrektorem przedszkola i opiekunem stażu na temat doświadczenia zawodowego i zdobytych kwalifikacji.Autorefleksja i analiza dotychczasowego doświadczenia zawodowego. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej. Wrzesień 2007
2. Poszerzanie wiedzy, podnoszenie własnych kwalifikacji i umiejętności. Uczestnictwo w kursach, szkoleniach i warsztatach organizowanych przez PCE w Gorlicach i MCDN w Nowym Sączu.Zbieranie informacji przydatnych w dalszej pracy zawodowej.Udział w Radach Pedagogicznych. Okres stażu. Zaświadczenia z kursów i warsztatów.Ksera referatów.
3. Rozwijanie i doskonalenie umiejętności interpersonalnych. Współpraca z nauczycielami i rodzicami, analiza i samoocena umiejętności nawiązywania kontaktów z dziećmi, gronem pedagogicznym i rodzicami. Okres stażu.
4. Zapoznanie z literaturą metodyczną, pedagogiczną i psychologiczną.Samodzielne studiowanie literatury i innych źródeł. Współpraca z nauczycielami, wymiana doświadczeń, poszukiwanie nowatorskich rozwiązań. Studiowanie książek i czasopism.Rozmowy i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie opieki wychowawczej i pracy dydaktycznej.Poznawanie i wykorzystywanie nowych metod pracy. Okres stażu. Wykaz literatury.
5. Aktywny udział w życiu przedszkola:- uroczystości przedszkolne- wycieczki- dbanie o estetyczny i oryginalny wystrój sal i korytarzy- organizowanie zajęć pokazowych dla rodziców - wydawanie „Książeczki przedszkolnej”- organizowanie zajęć z przedstawicielami różnych zawodów (strażak, pracownik poczty, policjant, lekarz).- organizowanie cykli scenariuszy z kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom” Planowanie i organizacja lub udział w organizowanych wydarzeniach w życiu przedszkola:„Powitanie Pani Jesień”, „Święto pieczonego ziemniaka”, „Pasowanie na sześciolatka”, „Andrzejki”, „Mikołajki”, „Powitanie zimy”, „Spotkanie wigilijne”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Zabawa karnawałowa”, „Powitanie wiosny”, „Święto rodziny”, „Dzień Dziecka”, „Pożegnanie sześciolatków”.Tematyczne, krajobrazowe.Wykonywanie dekoracji witrażowej zgodnie z aktualna porą roku, sezonowej dekoracji korytarzy, zmiana wystroju kącików zainteresowań w sali zajęć i tworzenie kącików tematycznych, gazetek ściennych, Zajęcia dla rodziców Współudział w redagowaniu i wydawaniu „Książeczki przedszkolnej”Wycieczka do OSP, na pocztę; spotkanie i rozmowa z policjantem oraz lekarzem.Przeprowadzanie zajęć w grupie 6-latków mających na celu wyrabianie kultury i wrażliwości czytelniczej. Według kalendarza uroczystościWedług potrzebOkres stażu1 x miesiąc1 x 2 miesiąceOkres stażu. Druga połowa stażu. Scenariusze, zdjęcia, potwierdzenia dyrektora.Karty wycieczki, zdjęcia.Potwierdzenia, zdjęcia.Lista obecności.Ksera wydanych książeczek.Potwierdzenia. Scenariusze
6. Wykorzystywanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy nad rozwojem zawodowym. Doskonalenie multimedialnych technik pracy. Przeglądanie stron internetowych dotyczących publikacji nauczycieli, poznawanie nowych metod, form i technik pracy dydaktyczno-wychowawczej.Przygotowywanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Okres stażu. Notatki, płyta z zapisem elektronicznym.
7. Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego. Analiza i autorefleksja dotychczasowych działań. Wysuniecie wniosków i uwag do dalszej pracy zawodowej.Samoocena. Czerwiec 2008 Teczka stażysty.Sprawozdanie z okresu stażu.

III. SFERA DYDAKTYCZNA

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI UWAGI
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Hospitacja zajęć według wcześniej opracowanych narzędzi; omówienie hospitowanych zajęć. Okres stażu. Wnioski z obserwacji i hospitacji.Notatki.
2. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowanie scenariuszy zajęć; rozmowa pohospitacyjna i omówienie zajęć. Według wcześniej ustalonych terminów. Scenariusze zajęć, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.
3. Wspomaganie aktywności twórczej dzieci. Współorganizacja konkursów plastycznych (wewnątrzprzedszkolnych):- Jesienne obrazki;- Zimowe pejzaże;- Kartka Bożonarodzeniowa;- Strój karnawałowy;- Bezpieczna zima;- Stroik wielkanocny;- Ulubiona bajeczka;- Pamiątka dla kolegi (koleżanki). Okres stażu. Potwierdzenia dyrektora.
4. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Okres stażu. Scenariusze, konspekty, plany.
5. Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy zawodowej. Przygotowywanie materiałów do zajęć z wykorzystaniem komputera. Karty pracy, pomoce dydaktyczne, materiały do zajęć

IV. SFERA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI UWAGI
1. Zapoznanie z planem pracy Opiekuńczo-Wychowawczo-Dydaktycznej Analiza planu. Wrzesień – październik 2007 Notatki własne.
2. Zapoznanie z celami i zasadami wychowawczymi przedszkola. Analiza programu rozwoju przedszkola, wybór treści wychowawczych.Zadania nauczyciela wychowawcy. Wrzesień – październik 2007 Notatki własne.
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków. Opracowanie propozycji.Spotkania z rodzicami; rozmowy indywidualne z rodzicami. Okres stażu. Notatki własne.
4. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Rozmowy dotyczące sytuacji rodzinnej i materialnej wychowanków. Okres stażu. Potwierdzenie pedagoga.
5. Współpraca z Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną i logopedą. Poznawanie i kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i logopedy, wypełnianie ankiet. Okres stażu. Potwierdzenia pedagoga i logopedy.
6. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo-wychowawczych dziecka. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Okres stażu. Wykaz literatury.
7. Obserwacja i analiza możliwości dziecka. Prowadzenie arkuszy obserwacji. Wrzesień 2007Maj 2008 Arkusz obserwacji dziecka
8. Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce. Obserwowanie i diagnozowanie sytuacji każdego dziecka wykazującego trudności w nauce, rozmowy z uczniem i rodzicami.Udzielanie pomocy i otoczenie szczególną opieką i uwagą dzieci tego wymagających. Okres stażu. Scenariusze i zestawy ćwiczeń.Postępy w nauce dzieci mających trudności w nauce.
9. Udzielanie się w pracach wychowawczych przedszkola. Organizowanie lub współorganizowanie imprez przedszkolnych. Okres stażu. Teczka stażysty:· scenariusze,· zdjęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.