X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 18417
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIeŃ AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko Kinga Osinkowska
Nazwa i adres szkoły Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie, ul. Konstytucji 3 Maja 2
Nauczany przedmiot Mianowany nauczyciel - psycholog szkolny
Posiadane kwalifikacje Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
Data rozpoczęcia stażu i jego zakończenia 1.09.2010 – 31.05.2013


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust.2 pkt 1

ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN
UWAGI
(Tabela - dop. red.)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego.

2.Zapoznanie się ze zmianami w dokumentach określających zasady funkcjonowania szkoły

3.Podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych

4. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

5. Efektywna współpraca z nauczycielami i rodzicami na rzecz prawidłowego rozwoju psychospołecznego dzieci

6. Doskonalenie własnego warsztatu pracy

7. aktywny udział w pracach zespołu ds. bezpieczeństwa i komisji zadaniowych, oraz realizowanie dodatkowych przydzielonych zadań

8. przygotowanie szkolnych konkursów związanych z bezpieczeństwem

9. realizacja projektu z psychoedukacji

1.zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczycieli,
2.opracowany plan rozwoju zawodowego,
3.znajomość prawa oświatowego,
4.prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu,
5.śledzenie stron internetowych MEN i ODN,
6.prawidłowo napisany plan rozwoju zawodowego,
7.sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
8.prawidłowo napisany wniosek o wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego.

1. analiza dokumentacji szkolnej

1.uczestnictwo w szkoleniach, kursach, konferencjach, warsztatach szkoleniowych, 2.lektura odpowiednich pozycji z zakresu pedagogiki i psychologii , 3.udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego .
1.udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnymi zainteresowaniami oraz potrzebami szkoły, 2.tworzenie konspektów zajęć, 3.wykorzystanie nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych,

1.wypracowanie wspólnych dróg efektywnego osiągania celów dydaktycznych i wychowawczych, 2.dzielenie się własnymi obserwacjami i spostrzeżeniami, 3.udzielanie rad, wskazówek do pracy z dzieckiem trudnym, wykazującym zaburzenia w rozwoju psychospołecznym, 4.wspólne rozwiązywanie problemów

1.Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną,
2.wykorzystanie w pracy psychologa nowych metod diagnostycznych i terapeutycznych,
3.stosowanie nowych technik w pacy z dziećmi,
4.opracowanie zasad pomocy dziecku z różnymi problemami społeczno-emocjonalnymi,
5.dostowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb ucznia.

1. pracę w komisjach i zespołach, do których zostanę włączony (np. podczas egzaminu gimnazjalnego),
2. rozwiązywanie trudnych problemów wychowawczych we współpracy z nauczycielami i dyrekcją oraz rodzicami,
3. opiniowanie w sprawach nieletnich.

1. pomoc w organizacji Bezpiecznego Tygodnia,
2. prowadzenie zajęć przygotowujących do turnieju wiedzy z zakresu bezpieczeństwa,
3. wzbogacanie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa na lekcjach wychowawczych.

1. prowadzenie zajęć dla dzieci mających trudności w ekspresji „Ja” oraz z zaburzeniami w rozwoju psychospołecznym.
- notatki własne

-świadectwa
- zaświadczenia
- spis lektur

- świadectwa
- zaświadczenia

- dziennik psychologa
- analiza przypadku
- zeszyt obserwacji
- notatki własne

- spis lektur
- nowe metody , testy diagnostyczne
- konspekty zajęć
- analiza przypadku
- dziennik psychologa

- dziennik psychologa
- notatki z zebrań zespołu, komisji
- protokoły

- konspekty zajęć
- dziennik psychologa

- konspekty zajęć,
- dziennik psychologa,
- przykłady zajęć hospitowanych IX 2010 i cały okres stażu

na bieżąco w miarę potrzeb

Cały okres stażu

Cały okres stażu, wg planu pracy szkoły

II semestr 2010/2011, 2011/2012 i 2012//2013

2010/2011


2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
§ 8 ust. 2 pkt 2

1.Przygotowanie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego.

2. wykorzystanie komputera w pracy psychologa

3. wykorzystanie z Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu

4.pzrygotowanie materiałów do pracy pozalekcyjnej wynikającej z zadań ogólnoszkolnych 1.publikacja planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.
2.przygotowanie planu rozwoju, sprawozdania i teczki z pomocą komputera

1.pisanie opinii psychologicznych;
2.tworzenie materiałów do pracy z uczniami na komputerze;
3.wykorzystanie programów edukacyjnych i diagnostycznych;
4.przygotowywanie materiałów dydaktycznych na zajęcia;
5.wykorzystanie Internetu jako źródła informacji z zakresu psychologii;

1. uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego drogą multimedialną;
2. poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizacji poprzez Internet;
3. gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej.
4. Zapoznanie się z aktualnościami zamieszczonymi na różnych portalach internetowych.

1. opracowanie konspektów zajęć dot. godzin dyrektorskich KN - notatki multimedialne

- opinie psychologiczne
- konspekty zajęć
- notatki własne

- notatki multimedialne

- konspekty zajęć Cały okres stażu

Cały okres stażu


3. Umiejętność dzielenia się wiedza i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 3

1. prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli w celu wymiany doświadczeń.

2. prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.

3. wymiana doświadczeń w ramach zespołu ds. bezpieczeństwa

4. współpraca z różnymi instytucjami na rzecz rozwoju dzieci

5.pełnienie funkcji opiekuna praktyk studenckich lub opiekuna stażu 1. przygotowanie zajęć otwartych dot. pracy z dzieckiem sprawiającym trudności wychowawcze.

1.dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami,
2.omawianie podstawowych problemów psychologicznych, rozwojowych, emocjonalnych dzieci.
1. dzielenie się wiedzą, doświadczeniem, spostrzeżeniami,
2.udostępnianie własnych opracowań,
3. udział w konferencjach metodycznych.

1. współpraca z PPP – wymiana doświadczeń, szkolenia, diagnostyka,
2. współpraca z OPS – wymiana doświadczeń, udzielanie wskazówek celem opracowania pomocy rodzinom (dzieciom) dysfunkcjonalnym,
3. współpraca z Sądem Rodzinnym – wymiana doświadczeń i spostrzeżeń,
4. współpraca z policją – wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, wspólne prowadzenie zajęć dot. bezpieczeństwa.

1. pomoc i wskazówki dla przyszłych nauczycieli, omawianie zajęć - wpis w dzienniku
- konspekty zajęć

- wpis w dzienniku
- konspekty zajęć

- wpis w dzienniku
- notatki własne
- opracowania własne
- zaświadczenia

- wpis w dzienniku
- notatki własne
- opracowania własne
- zaświadczenia
- zeszyt interwencji

- dokumentacja praktyki, stażu Cały okres stażu

Cały okres stażu
w czasie stażu


4. a. opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczna lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust.2 pkt 4a

1. opracowanie i wdrożenie programu autorskiego 1. prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w nauce,
2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka,
3. wykorzystanie metod aktywizujących i stymulujących rozwój OUN. Program autorski Okres stażu


4. c. poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust.2 pkt 4c

1.prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów słabych

2.organizowanie wycieczek i wyjść edukacyjnych

3. współpraca w organizacji uroczystości szkolnych

4.udział w projektach szkolnych

5.współpraca z nauczycielami i pedagogiem szkolnym 1. pomoc w odrabianiu lekcji,
2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z trudnościami w pisaniu i czytaniu,
3. stymulacja układu nerwowego metodami neuropsychologicznymi .

1. organizowanie i współorganizowanie wycieczek szkolnych we współpracy z wychowawcami klas,
2. pełnienie roli opiekuna podczas wycieczek.

1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i uczniami w przygotowaniu imprez szkolnych od strony organizacyjnej i merytorycznej,
2. udział w organizacji „Bezpiecznego Tygodnia”

1. realizacja projektu „Psychoedukacja” wg Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Indywidualizacja nauczania w klasach I -III

1. omawianie i analiza konkretnych przypadków,
2. wspólpraca z nauczycielami na rzecz rozwoju psychospołecznego dzieci i młodzieży,
3. przeprowadzanie działań wychowawczych wobec uczniów stwarzających problemy wychowawcze,
4. pomoc dzieciom potrzebującym, będącym w trudnej sytuacji materialnej, społecznej, rodzinnej.
- dziennik psychologa

- karty wycieczki

- sprawozdanie z imprezy
- zdjęcia
- dziennik psychologa

- konspekty zajęć
-dziennik psychologa

- dziennik psychologa
- analiza przypadku Cały okres stażu

Cały okres stażu

W zależności od potrzeb szkoły

2010/2011

Cały okres stażu


4. e. wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust.2 pkt 4e

1.współpraca z różnymi instytucjami

2. udział w akcjach charytatywnych

3. udział w pracach komisji przy egzaminie gim. 1. współpraca z PPP – wymiana doświadczeń, szkolenia, diagnostyka,
2. współpraca z OPS – wymiana doświadczeń, udzielanie wskazówek celem opracowania pomocy rodzinom (dzieciom) dysfunkcjonalnym,
3. współpraca z Sądem Rodzinnym – wymiana doświadczeń i spostrzeżeń,
4. współpraca z policją – wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, wspólne prowadzenie zajęć dot. bezpieczeństwa i postępowania w sprawach nieletnich.

1.współpraca z ŚOK przy organizowaniu imprez kulturowych dla dzieci najbardziej potrzebujących,
2. organizacja na terenie szkoły pomocy materialnej dla dzieci z rodzin najuboższych (aukcja kartek świątecznych)

1. postępowanie zgodnie z procedurami podczas egzaminu gimnazjalnego. - dziennik psychologa
- notatki własne

- dziennik psychologa
- zaświadczenia

- zaświadczenie dyrektora Cały okres stażu

Cały okres stażu

Kwiecień 2011
Kwiecień 2012
Kwiecień 2013


4.f. uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
§ 8 ust.2 pkt 4f

1. praca z indywidualnym przypadkiem

2. plan przeciwdziałania przemocy w szkole

3. hipoterapia

4. publikacja scenariuszy zajęć na portalach interentowych 1. opracowanie planu pracy z konkretnym uczniem mającym trudności w uczeniu lub adaptacji do życia wewnątrzszkolnego,
2. pomoc uczniom niedostosowanym społecznie,
3. wsparcie dla uczniów odrzuconych.

1.minimalizowanie zachowań ryzykownych,
2. dyżury uczniów na przerwach,
3. opracowanie planu przeciwdziałania przemocy w szkole.

1. nawiązanie współpracy z ośrodkami hipoterapii.

1. scenariusze zajęć psychoedukacyjnych,
2. ciekawe lekcje z profilaktyki zachowań ryzykownych,
3. plan rozwoju zawodowego,
4. scenariusz lekcji wychowawczych. - kopia planu

- kopia planu

- umowa współpracy

- potwierdzenie z sieci Okres stażu

Okres stażu


5. Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
§ 8 ust.2 pkt 5

1. studium dwóch przypadków psychopedagogicznych.

2.angażowanie uczniów w akcje charytatywne

3.zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych

4. działania profilaktyczno-wychowawcze

5. wprowadzenie do programu terapii indywidualnej lub grupowej treści dot. wybranych tematów z problematyki środowiska społecznego, rodzinnego, rówieśniczego

6. diagnozowanie różnych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów.
1. analiza i opis dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi.

1.organizacja akcji,
2.angażowanie uczniów w życie szkoły,
3.uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych.

1. obserwacja własna, rozmowy z uczniami i wychowawcami klas, wnioski wyciągnięte z obrad RP poświęconym zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym,
2.współpraca z pedagogiem szkolnym,
3.udział w szkoleniach dot. współczesnych problemów wychowawczych.

1. prowadzenie lekcji wychowawczych o charakterze profilaktycznym (profilaktyka zachowań ryzykownych wieku dorastania),
2. podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;
3. rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
4. stworzenie w/w uczniom możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych;
5. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci;
6. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć dot. pozytywnych wzmocnień;
7. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych oraz w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku rodzinnym.

1. przygotowanie zajęć terapeutycznych w oparciu o treści związane z zagrożeniami płynącymi ze środowiska społecznego, rodzinnego i rówieśniczego;
2. wykorzystanie współczesnych problemów cywilizacyjnych wśród dzieci (choroby psychosomatyczne, nerwice, uzależnienia, zaburzenia wegetatywne i emocjonalne, przemoc itp.) w terapii grupowej i indywidualnej.

1. diagnoza potrzeb emocjonalnych uczniów;
2. diagnoza środowiska rodzinnego;
3. współpraca z rodzicami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego ich dzieci;
4. konsultacje z wychowawcami klas na temat określonego dziecka;.
- studium przypadku

- dziennik psycholog
- sprawozdanie z działalności

- protokoły z posiedzenie RP
- dziennik psychologa
- notatki własne

- dziennik psychologa
- konspekty lekcji wych.
- notatki własne
- analiza przypadku

- dziennik psychologa
- notatki własne

- dziennik psychologa
- notatki własne Okres stażu

W zależności od potrzeb

Cały okres stażu


Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulec zmianom.Data ..................... Podpis........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.